¾èÍáÁèÃѧᡩѹ

 

¼Ùéáµè§                               ¾ÃÐÂÒÍØ»¡ÔµÈÔÅ»ÊÒÃ
·ÕèÁҢͧàÃ×èͧ                        ¤Ó»Ãоѹ¸ìºÒ§àÃ×èͧ
ÅѡɳФӻÃоѹ¸ì            ¡Å͹ÊØÀÒ¾
Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤ì                        ãËé¢éͤԴáÅФµÔ¸ÃÃÁ
¤Ø³¤èÒ·Õèä´éÃѺ                   1. ¡ÒÃàÅÕ駴ٺصà äÁè¤ÇÃÃÑ¡áÅеÒÁ㨨¹à¡Ô¹ä»
                                          2. ¤¹·Ø¡¤¹¤ÇÃÈÖ¡ÉÒËÒ¤ÇÒÁÃÙéà¾×èͨÐä´é»ÃСͺÍÒªÕ¾µèÍä»
                                          3. ãËéÃÙé¨Ñ¡àÅ×Í¡¤ºà¾×è͹·Õè´Õ
                                          4. ¤ÇÒÁÃÙéÁÕ¤èÒ¡ÇèÒ·ÃѾÂìÊÔ¹à§Ô¹·Í§
¤ÇÒÁÃÙé»ÃСͺàÃ×èͧ
       1. ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ       ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ¹Õé¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐÁ§¡Ø¯à¡ÅéÒà¨éÒÍÂÙèËÑÇ
·Ã§ÍÍ¡¡¯ËÁÒºѧ¤ÑºãËéà´ç¡·Ø¡¤¹ä´éÃѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »ÃСÒÈã£é㹻à ¾.È. 2464
            2. ÊÇ´ÁÒÅÑ    à´ÔÁãªéÊǴ㹧ҹáµè§§Ò¹ µèÍÁÒãªéÊǴ㹧ҹȾ  à¹×éÍàÃ×èͧ¡ÅèÒǶ֧¾ÃÐÁÒÅÑ«Öè§à»ç¹
¾ÃÐÍÃËѹµì ÁÕÄ·¸ÔìÁÒ¡ä»â»Ã´ÊѵÇì㹹ááÅÐÁ¹ØÉÂì  ¤ÃÑé§Ë¹Öè§ä´é¶ÒÁ¾ÃÐÈÃÕÍÒÃÔÂàÁµäµÃ«Ö觾ÃÐͧ¤ì
ä´éà·È¹ìãËé¿Ñ§ÇèÒ¾ÃÐͧ¤ì¨ÐàÊ´ç¨ÁÒ»ÃСÒȾÃоط¸ÈÒʹÒàÁ×èÍËÅѧ»Õ ¾.È.5000 ¢Í§¾ÃÐÊÁ³â¤´Á¾ÃÐ
ÈÒÊ´Ò  ¾ÃзÒÅѨ֧¹ÓàÃ×èͧ¹ÕéÁÒà·È¹ÒàÅèÒãËéá¡èÁ¹ØÉÂìà¾×èÍãË餹·Ó¤ÇÒÁ´Õ
à¹×éÍàÃ×èͧÂèÍ
        «Ô¹áʼÙé˹Öè§ä´éàÅèÒàÃ×èͧ§ÔéÇãËé¿Ñ§ÇèÒÁÕÅÙ¡àÈÃÉ°ÕäÁèÂÍÁÈÖ¡ÉÒàÅèÒàÃÕ¹  ¾èÍáÁèÃÑ¡áÅеÒÁ㨠¨éÒ§¤ÃÙÁÒÊ͹·ÕèºéÒ¹
áµèÅÙ¡àÈÃÉ°Õ¡çäÁèàÃÕ¹àÍÒáµèàÅè¹  ã¹·ÕèÊØ´àÁ×èÍâµ¢Ö鹡çäÁèÁÕ¤ÇÒÁÃÙé  ¤ÃÑé¹¾èÍáÁèµÒ¡çäÁèÃÙé¨Ñ¡·Ó§Ò¹  ã¹·ÕèÊØ´·ÃѾÂìÊÔ¹
¡çËÁ´   à¾×è͹·Õèà¤ÂÁÕ¡ç˹ÕËÒ  ÅÙ¡àÈÃÉ°Õ¨Ö§µéͧä»à»ç¹¢Í·Ò¹
       Çѹ˹Öè§ä»¶Ö§ºéÒ¹«Ô¹áÊ«Öè§à»ç¹ËÁ´´Ù  «Ô¹áÊäÁèàª×èÍÇèÒÅÙ¡àÈÃÉ°Õà»ç¹¢Í·Ò¹ã¹µÍ¹áá  àÁ×èÍ«Ñ¡¶ÒÁä´éÃÙé
¤ÇÒÁ¨ÃÔ§¡ç¤Ô´ªèÇÂÅÙ¡àÈÃÉ°Õâ´Â½Ö¡ãËéÃÙé¨Ñ¡·Ó§Ò¹  ¨¹ã¹·ÕèÊØ´ÅÙ¡àÈÃÉ°Õ¡çÊÒÁÒö»ÃСͺÍÒªÕ¾àÅÕ駵¹àͧä´é
       㹵͹·éÒ¡ÅèÒǶ֧ÇèÒ¤¹ä·Â¨ÐäÁèàËÁ×͹¡ÑºÅÙ¡àÈÃÉ°Õà¾ÃÒÐÁÕ¾ÃÐêºÑ­­ÑµÔ»ÃжÁÈÖ¡ÉÒãËé·Ø¡¤¹ä´é
ÈÖ¡ÉÒâ´Â·ÑèÇ˹éҡѹ

Ẻ½Ö¡ËÑ´
   1. "¾ÃШÍÁÀ¾ÀÙº´Ô¹·Ãì¾ÃлÔè¹àÊÕÂÁ" ¤Ó·Õè¢Õ´àÊé¹ãµéËÁÒ¶֧...........................................
       2. ¼Ùéáµè§àÃ×èͧ¾èÍáÁèÃѧᡩѹ........................................................................................................
      3. àÃ×èͧ¹ÕéÁÕà¤éÒâ¤Ã§àÃ×ͧÁÒ¨Ò¡...................................................................................................
  4. ÊÒà˵طÕè·ÓãËéÅÙ¡àÈÃÉ°Õà»ÅÕ蹤ÃÙºèÍÂ.................................................................................
   5. ÅÙ¡àÈÃÉ°Õà»ç¹¢Í·Ò¹à¾ÃÒÐ...................................................................................................
  6. ÅÙ¡àÈÃÉ°Õ¡ÅèÒǤӾèÍáÁèÃѧᡩѹ¡Ñº....................................................................................
  7. àÃ×èͧ¹ÕéãËé¢éͤԴàÃ×èͧ...............................................................................................................
  8. àÃ×èͧ¹Õéà»ç¹¹Ô·Ò¹»ÃÐàÀ·.....................................................................................................
9. à˵Øã´ÅÙ¡àÈÃÉ°Õ¨Ö§¾Ù´ÇèÒ¾èÍáÁèÃѧᡩѹ...........................................................................
10. ¹Ô·Ò¹àÃ×èͧ¹ÕéµÃ§¡Ñº¤Ó¾Ñ§à¾ÂÇèÒ.......................................................................................
11.¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ»ÃжÁÈÖ¡É»ÃСÒÈàÁ×èÍ..........................................................................
12. ã¹àÃ×èͧ¹Õéã¤Ã¹èÒ¨Ðà»ç¹¼Ùé¡ÃзӼԴÁÒ¡·ÕèÊØ´.................................................................

à©Å 
1. "¾ÃШÍÁÀ¾ÀÙº´Ô¹·Ãì¾ÃлÔè¹àÊÕÂÁ" ¤Ó·Õè¢Õ´àÊé¹ãµéËÁÒ¶֧    ¾ÃкÒÁÊÁà´ç¨¾ÃÐÁ§¡Ø¯àËÅéÒà¨éÒÍÂÙèËÑÇ
2. ¼Ùéáµè§àÃ×èͧ¾èÍáÁèÃѧᡩѹ       ¾ÃÐÂÒÍØ»¡ÔµÈÔÅ»ÊÒÃ
3. àÃ×èͧ¹ÕéÁÕà¤éÒâ¤Ã§àÃ×ͧÁÒ¨Ò¡     §ÔéǨչ
4. ÊÒà˵طÕè·ÓãËéÅÙ¡àÈÃÉ°Õà»ÅÕ蹤ÃÙºèÍ     ¤ÃÙäÁèµÒÁ㨠µÕáÅкѧ¤ÑºãËéàÃÕ¹
5. ÅÙ¡àÈÃÉ°Õà»ç¹¢Í·Ò¹à¾ÃÒР äÁèàÃÕ¹˹ѧÊ×ÍáÅÐäÁèÃÙé¨Ñ¡·Ó§Ò¹
6. ÅÙ¡àÈÃÉ°Õ¡ÅèÒǤӾèÍáÁèÃѧᡩѹ¡Ñº    «Ô¹áÊ
7. àÃ×èͧ¹ÕéãËé¢éͤԴàÃ×èͧ     ¡ÒÃàÅÕ駴ٺصÃáÅФÇÒÁÊӤѭ¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
8. àÃ×èͧ¹Õéà»ç¹¹Ô·Ò¹»ÃÐàÀ·    ¹Ô·Ò¹¤µÔ¸ÃÃÁ
9. à˵Øã´ÅÙ¡àÈÃÉ°Õ¨Ö§¾Ù´ÇèÒ¾èÍáÁèÃѧᡩѹ    ¾èÍáÁèÃÑ¡áÅеÒÁã¨à¡Ô¹ä»·ÓãËéÅÙ¡àÍÒáµè㨠à»ç¹¼ÅàÊÕÂá¡èÅÙ¡
10. ¹Ô·Ò¹àÃ×èͧ¹ÕéµÃ§¡Ñº¤Ó¾Ñ§à¾ÂÇèÒ      ÃÑ¡ÇÑÇãËé¼Ù¡  ÃÑ¡ÅÙ¡ãËéµÕ
11.¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ»ÃжÁÈÖ¡É»ÃСÒÈàÁ×èÍ    ¾.È 2464
12. ã¹àÃ×èͧ¹Õéã¤Ã¹èÒ¨Ðà»ç¹¼Ùé¡ÃзӼԴÁÒ¡·ÕèÊØ´     àÈÃÉ°Õ
 
 

go to homepage