µÒÅâµ¹´ 

¼Ùéáµè§      ËÁèÍÁà¨éҨѡ¾Ñ¹¸Øìà¾ç­ÈÔÃÔ  ¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸Øì
·ÕèÁҢͧàÃ×èͧ  ¤Ñ´ÁҨҡ˹ѧÊ×ͪèÇ¡ѹà¢Õ¹
ÅѡɳФӻÃоѹ¸ì  ¡Å͹ÊØÀÒ¾
¨Ø´ÁØè§ËÁÒ¢ͧ¼Ùéáµè§   ãËé¤ÇÒÁÃÙéáÅТéͤԴàËç¹à¡ÕèÂǡѺ»ÃÐ⪹ì¢Í§µé¹µÒÅ
¢éͤԴ·Õèä´éÃѺ 
        1. ä´éÃѺ¤ÇÒÁÃÙéà¡ÕèÂǡѺ»ÃÐ⪹ì¢Í§µé¹µÒÅ
        2. ¤¹ä·ÂÊÁÑ¡è͹àË繡ÒÅä¡Å  ·ÓÍÐäÃäÇéà¼×èÍÅÙ¡ËÅÒ¹
        3. àÃÒä´é»ÃÐ⪹ì¨Ò¡¤¹ÃØ蹡è͹ÍÂèÒ§äáç¤ÇäԴÊÃéÒ§äÇéãË餹ÃØè¹ËÅѧºéÒ§
à¹×éÍàÃ×èͧÂèÍ 
      áºè§ÍÍ¡à»ç¹  11 ªèǧ
    1. µÒÅâµ¹´ÁÕ»ÃÐ⪹ìÁÒ¡ áµè¨ÐãËé¼ÅµéͧãªéàÇÅÒ¹Ò¹ ¨Ö§¤ÇûÅÙ¡·ÂÍÂãËéäÇéà¾×èÍÅÙ¡ËÅÒ¹ä´éà¡çº¡Ô¹
    2. µÒÅ»ÅÙ¡§èÒ  »ÅÙ¡ä´é·Ñ駴ԹÃèǹ ´Ô¹à˹ÕÂÇ áÅдԹ»¹·ÃÒÂ
    3. ¹éÓµÒÅ·ÕèÁÕª×èͤ×͹éÓµÒŨҡ¨Ñ§ËÇѴྪúØÃÕ
    4. ÊÁÑ¡è͹ÁÕ¡ÒÃà¡çºÀÒÉÕµÒÅâµ¹´  áµèÊÁѹÕéàÅÔ¡à¡çºáÅéÇ
    5. µÒÅãËé»ÃÐ⪹ìËÅÒÂÍÂèÒ§ ãºãªéá·¹¡ÃдÒÉ ·Ó¡ÒÃì´ ÁاËÅѧ¤Ò ÊÒ¹¾Ñ´ ËÁÇ´
    6. àÊé¹ãÂä´é¨Ò¡ ¡éÒ¹µé¹ Åӵ鹠 ¡éҹ㺠㹠áÅÐà»Å×Í¡¢Í§¼Å
    7. ÅÓµé¹ãªé·ÓàÊÒ à¹×éÍã¹ÅÓµé¹ãªé·Óá»é§
    8. ¡éÒ¹ªèÍ´Í¡ãªé·Óà»ç¹ÂÒàº×èÍ  ´Í¡µÑǼÙéãªéà»ç¹ÂҪлÑÊÊÒÇÐ
    9. ¹éÓËÇÒ¹ãªé·Ó¹éÓµÒÅ  ¹éÓµÒÅÊ´ ¹éÓµÒÅÅÇ¡  ¹éÓµÒÅàÁÒ ¹éÓµÒŻ֡
    10. ¼ÅµÒÅÍè͹ãªéà»ç¹¢Í§ËÇÒ¹ ËÑǵÒŽªéµéÁᡧ ¨ÒǵÒÅãªéàª×èÍÁ·Ó¢Í§ËÇÒ¹
    11. ¤ÇûÅÙ¡µÒÅäÇéãËéá¡èÅÙ¡ËÅÒ¹ à»ç¹Áô¡µèÍä»

Ẻ½Ö¡ËÑ´ 
µÍº¤Ó¶ÒÁµèÍ仹Õé
        1. ¼Ùéáµè§àÃ×èͧµÒÅâµ¹´¤×ͤѴÁҨҡ˹ѧÊ×Í
        2. áµè§´éǤӻÃоѹ¸ì....
        3. ¨Ø´ÁØè§ËÁÒÂ㹡ÒÃà¢Õ¹àÃ×èͧ¹Õé¤×Í.
        4. à¹×éÍËÒÊÒÃСÅèÒǶ֧àÃ×èͧ..
        5. ·ÕèãËéÁÕ¡Òúѹ·Ö¡µÓÃÒÂÒã¹á¼è¹ÈÔÅÒ¨ÒÃÖ¡¤×Í
        6. ¨ÒÃÖ¡äÇé·ÕèÇÑ´..àÃÕ¡ÍÕ¡ª×èÍ˹Öè§ÇèÒ.
        7. ¡ÒûÅÙ¡µé¹µÒŤÇûÅÙ¡ã¹´Ô¹
        8. ¹éÓµÒÅ·ÕèàÅ×èͧª×èÍÍÂÙè·Õè¨Ñ§ËÇÑ´..¨Ñ§ËÇÑ´·Õè»ÅÙ¡µÒÅÁÒ¡·ÕèÊØ´
        9. ÊÁÑ¡è͹äÁè¹ÔÂÁ»ÅÙ¡µÒÅÁÒ¡à¾ÃÒÐ...
       10. 㺵ÒÅãªé·ÓÍÐäÃ.
       11. »èÒ¹àÊé¹ãÂä´éÁÒ¨Ò¡
       12. ÅÓµé¹ãªé·Ó    ãªé·Óá»é§
       13. ¡éÒ¹ªèÍ´Í¡ãªé·Ó
       14. ´Í¡µÑǼÙéãªé·Ó»ÃÐà·È·Õè¹ÔÂÁãªé·Ó¤×Í.
      15. §Ç§µÒÅãªé·Ó.. ¹éÓµÒÅàÁÒ·Ó¨Ò¡..¢Í§µé¹µÒÅ
       16. »ÃÐà·È·ÕèÁÕ¡Ò÷ÓÊèÒàËÅéÒ.
       17. ¢¹ÁµÒÅ·Ó¨Ò¡ËÑǵÒÅãªé·Ó.
       18. ¨ÒǵÒÅÍÂÙèÊèǹ㴢ͧµé¹µÒÅ...
       19. ¼Ùéà¢Õ¹ªÑ¡ªÇ¹ãËé»ÅÙ¡µÒÅà¾ÃÒÐ.....
       20. ½Ò¡ÃÐᪧËÁÒ¶֧..
       21. ºÕºÔµà«ÐÃÙ¹Ò ¤×Í....
       22.¹éÓµÒÅÅÇ¡¤×Í.....
       23. ªÒÇྪúØÃÕ¹ÔÂÁ»ÅÙ¡µÒŵÒÁ..
       24. ¢éͤԴ·Õèä´é¨Ò¡àÃ×èͧ¹Õé¤×Í..
      25. à¢Õ¹Ἱ¼Ñ§¡Å͹ÊØÀÒ¾.....................................................................................................................


 
 
 

à©ÅÂ

        1. ¼Ùéáµè§àÃ×èͧµÒÅâµ¹´¤×Í   ËÁèÍÁà¨éҨѡþѹ¸ìà¾ç­ÈÔÃÔ  ¨Ñ¡Ã¾Ñ¹¸ì ¤Ñ´ÁҨҡ˹ѧÊ×Í  ªèÇ¡ѹà¢Õ¹
        2. áµè§´éǤӻÃоѹ¸ì ¡Å͹ÊØÀÒ¾
        3. ¨Ø´ÁØè§ËÁÒÂ㹡ÒÃà¢Õ¹àÃ×èͧ¹Õé¤×Í   à¾×èͪѡªÇ¹ãËé»ÅÙ¡µÒÅ
        4. à¹×éÍËÒÊÒÃСÅèÒǶ֧àÃ×èͧ   »ÃÐ⪹ì¢Í§µé¹µÒÅ
        5. ·ÕèãËéÁÕ¡Òúѹ·Ö¡µÓÃÒÂÒã¹á¼è¹ÈÔÅÒ¨ÒÃÖ¡¤×Í  ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃйÑè§àËÅéÒà¨éÒÍÂÙèËÑÇ
        6. ¨ÒÃÖ¡äÇé·ÕèÇÑ´  ¾ÃÐવؾ¹  ÏàÃÕ¡ÍÕ¡ª×èÍ˹Öè§ÇèÒ   ÇѴ⾸Ôì
        7. ¡ÒûÅÙ¡µé¹µÒŤÇûÅÙ¡ã¹´Ô¹   à˹ÕÂÇ Ãèǹ  ´Ô¹»¹·ÃÒÂ
        8. ¹éÓµÒÅ·ÕèàÅ×èͧª×èÍÍÂÙè·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ ྪúØÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´·Õè»ÅÙ¡µÒÅÁÒ¡·ÕèÊØ´ ྪúØÃÕ
        9. ÊÁÑ¡è͹äÁè¹ÔÂÁ»ÅÙ¡µÒÅÁÒ¡à¾ÃÒÐ ÁÕ¡ÒÃà¡çºÀÒÉÕ
       10. 㺵ÒÅãªé·ÓÍÐäà à¤Ã×èͧ¨Ñ¡ÊÒ¹  ËÁÇ¡ ¾Ñ´ ¡ÒÃì´ ¡ÃдÒÉ »ØëÂ
       11. »èÒ¹àÊé¹ãÂä´éÁÒ¨Ò¡  ¡éÒ¹µÒÅ  Åӵ鹠 ·Ò§µÒÅ  㺠 à»Å×Í¡ÅÙ¡µÒÅ
       12. ÅÓµé¹ãªé·Ó ¡èÍÊÃéÒ§  àÊÒ Êоҹ
       13. ¡éÒ¹ªèÍ´Í¡ãªé  ·ÓÂÒàº×èÍ
       14. ´Í¡µÑǼÙéãªé·Ó  ÂҪлÑÊÊÒÇÐ »ÃÐà·È·Õè¹ÔÂÁãªé·Ó¤×Í   ªÇÒ
      15. §Ç§µÒÅãªé·Ó   ¹éÓµÒÅ   ¹éÓµÒÅàÁÒ·Ó¨Ò¡   §Ç§   .¢Í§µé¹µÒÅ
       16. »ÃÐà·È·ÕèÁÕ¡Ò÷ÓÊèÒàËÅéÒ   à¢ÁÃ
       17. ¢¹ÁµÒÅ·Ó¨Ò¡  ÅÙ¡µÒÅ  ËÑǵÒÅãªé·Ó   ÍÒËÒÃ
       18. ¨ÒǵÒÅÍÂÙèÊèǹ㴢ͧµé¹µÒÅ    ¼Åá¡è¢Í§µÒÅ·Õèà¾ÒÐäÇé
       19. ¼Ùéà¢Õ¹ªÑ¡ªÇ¹ãËé»ÅÙ¡µÒÅà¾ÃÒР µé¹µÒÅÁÕ»ÃÐ⪹ì
       20. ½Ò¡ÃÐᪧËÁÒ¶֧  à¤Ã×èͧºÑ§á´´½¹â´Â¹ÓãºÁÒàÂçºà»ç¹á¼§
       21. ºÕºÔµà«ÐÃÙ¹Ò ¤×Í   ª×èÍ»Õèᢡ
       22.¹éÓµÒÅÅÇ¡¤×Í  ¹éÓËÇÒ¹¨Ò¡§Ç§µÒÅ
       23. ªÒÇྪúØÃÕ¹ÔÂÁ»ÅÙ¡µÒŵÒÁ  ¤Ñ¹¹Ò
       24. ¢éͤԴ·Õèä´é¨Ò¡àÃ×èͧ¹Õé¤×Í  ¤Ç÷ӻÃÐ⪹ìãËéÅÙ¡ËÅÒ¹àËÁ×͹ºÃþºØÃØÉ·ÓäÇéãËéàÃÒ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

back to the homepage