ªÕÇÔµ»ÅÒªè͹


                                                                  

¼Ùéáµè§       ¹ÒÂá¾·ÂìºØ­Ê觠 àŢСØÅ
ÅѡɳФӻÃоѹ¸ì    ÃéÍÂá¡éÇ »ÃÐàÀ·ÊÒä´Õ
·ÕèÁҢͧàÃ×èͧ  ¸ÃÃÁªÒµÔ¹Ò¹ÒÊѵÇì
¤Ø³¤èÒ·Õèä´éÃѺ
    1. ÊѵÇìµèÒ§ æ ãËé»ÃÐâªìá¡èÁ¹ØÉÂì·Ñ駷ҧµÃ§áÅзҧÍéÍÁ
    2. ¡Ò÷ÓÅÒ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔÂèÍÁà¡Ô´¼ÅàÊÕÂËÒáá¡èâÅ¡ äÁè¤Ç÷ÓÅÒ´éǤÇÒÁ¤Ö¡¤Ð¹Í§áÅÐʹءʹҹ
    3. ÊѵÇì¡çÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡ÅÙ¡áÅÐàÅÕ駴ÙÅÙ¡àËÁ×͹¡ÑºÁ¹ØÉÂì
    4. ãËé¤ÇÒÁÃØéà¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧ¹¡áÅлÅÒ
 ¤ÇÒÁÃÙé»ÃСͺ
   ¹¡ ¹¡ ¹¡
    1. ¹¡¡Ò§à¢¹    µÑǼÙéÊÕ¢ÒÇ´Ó µÑÇàÁÕÂÊÕà·Ò¢ÒÇ  à»ç¹¹¡·ÕèÃéͧà¾Å§à¾ÃÒÐÁÑ¡ªÍººÔ¹ä»ã¹·ÕèÊÙ§ æ à¾×èÍÃéͧ
à¾Å§à¾×èÍ»ÃСÒȶÔ蹢ͧµ¹äÁèãË鹡Í×è¹ æ à¢éÒÁÒÍÂÙèã¹·Õèµ¹
    2. ¹¡¡Ô¹»ÅÒ  à»ç¹¹¡·ÕèÁÕ»Ò¡áËÅÁÂÒÇÊÓËÃѺ¨Ñº»ÅÒáÅÐáÁŧ ËÑǤè͹¢éÒ§ãË­è ËÒ§ÊÑé¹ à·éÒàÅç¡
¨¹ãªéà´Ô¹ä»ÁÒäÁèä´é ÁÑ¡¨Ðà¡ÒСÔè§äÁéµÒÁ¤Ù¤Åͧ
    3. ¹¡µÐ¢Òº   ÁÕÃÙ»ÃèÒ§Íéǹ »éÍÁ ËÑǤè͹¢éҧⵠ¤ÍÊÑé¹ ªÍºà¡ÒйÔè§æ
µÒÁÂÍ´äÁéÊÙ§ËÃ×͵ÒÁÊÒÂâ·ÃàÅ¢ÃÔÁ¶¹¹ µÒ¤Í´ÙàËÂ×èÍ àªè¹ µÑ¡ê¡áµ¹ ¡º à¢Õ´ àËç¹ àËÂ×èÍ¡ç¨ÐºÔ¹â©º
    4. ¹¡ÍÕàÊ×Í  ¹¡¾Ç¡¹ÕéÁբͺ»Ò¡à»ç¹àËÅÕèÂÁáËÅÁ´Ù¤ÅéÒ¡Ѻà¢ÕéÂÇ ªÍº¨ÑºÊѵÇìàÅç¡ æ àªè¹ ¡º à¢Õ´
¡Ô駡èÒ ºÒ§ª¹Ô´ªÍºÊÐÊÁÍÒËÒÃâ´Â¹ÓàËÂ×èÍ·Õè¨Ñºä´éä»àÊÕºäÇé¡ÑºË¹ÒÁáËÅÁ µÒÁ¾ØèÁäÁé

»ÅÒ »ÅÒ »ÅÒ
    »ÅÒáºè§ÍÍ¡à»ç¹ 2 »ÃÐàÀ·¤×Í »ÅÒ·ÕèÁÕâ¤Ã§ÊÃéÒ§·Õèà»ç¹¡Ãд١Íè͹ áÅлÅÒ·ÕèÁÕâ¤Ã§ÊÃéÒ§à»ç¹¡Ãд١
á¢ç§   »ÅÒ·ÕèÁÕâ¤Ã§ÊÃéÒ§·Õèà»ç¹¡Ãд١Íè͹ ä´éá¡è »ÅÒ©ÅÒÁ »ÅÒ¡ÃÐູ ÁÕÅѡɳоÔàÈɤ×ÍäÁèÁÕ¡ÃоØé§á¡éÁ
µÒÁ¼ÔÇ˹ѧäÁèÁÕà¡Åç´ µÑǼÙéÁÕÍÇÑÂÇÐÊ׺¾Ñ¹¸ìà»ç¹à´×ÍÂÂÒÇÍÂÙè·Õè⤹¤ÃÕº¤Ùè´éÒ¹·éͧ
     »ÅÒ·ÕèÁÕâ¤Ã§ÊÃéÒ§·Õèà»ç¹¡Ãд١á¢ç§ä´éá¡è »ÅҾǡ·ÕèÁÕ¡éÒ§ ¨Ð¾ºàËç¹â´Â·ÑèÇä» ¡Ãд١á¢ç§¨Ð»¡»éͧ
à˧×Í¡·ÕèÍÂÙèÀÒÂã¹ ä´é á¡è »ÅÒ¡Ñ´ »ÅÒ¨ÐÅÐàÁç´ »ÅÒà·â¾ à»ç¹µé¹
à¹×éÍàÃ×èͧÂèÍ
    ¼Ùéà¢Õ¹¡Ñºà¾×è͹ªÒǵèÒ§»ÃÐà·Èä´éä»ÈÖ¡ÉÒªÕÇÔµ»ÅÒ¹éӨ״¢Í§»ÃÐà·Èä·Â·Õè»ÃеٹéÓàªÕ§ÃÒ¡
¨Ñ§ËÇÑ´ »·ØÁ¸Ò¹Õ  ä´éàËç¹à´ç¡ÂÔ§¹¡´éǤÇÒÁʹءʹҹ¡çà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕ´Ò áÅÐàËç¹à´ç¡Ë¹ØèÁÂÔ§¾èÍ»ÅÒ
áÁè»ÅÒªè͹ÅÙ¡Íè͹·ÓãËéÅÙ¡»ÅÒµéͧµÒÂËÁ´à¾ÃÒÐ äÁèÁÕ¾èÍáÁè¤Í´ÙáÅ
     ¼Ùéà¢Õ¹¡ÅèÒǶ֧¡ÒüÊÁ¾Ñ¹¸Øì¢Í§»ÅÒ¤×ͼÊÁÀÒ¹¡áÅÐÀÒÂã¹   »ÅÒºÒ§µÑÇ¡Ô¹ÅÙ¡µÑÇàͧ ä´éá¡è»ÅÒä¹
»ÅÒµÐà¾Õ¹ »ÅÒµÑÇàÁÕ·ÕèÁնاàÅÕé§ÅØ¡·Õè˹éÒ·éͧ¤×Í »ÅÒ¨ÔéÁ¿Ñ¹¨ÃÐà¢é µÑǾèÍ·ÕèÁնاàÅÕé§ÅÙ¡¤×Í»ÅÒÁéÒ¹éÓ
»ÅÒªè͹µÑǼÙéáÅеÑÇàÁÕ¨ЪèÇ¡ѹàÅÕé§ÅÙ¡ ¢éÍäÁè´Õ¢Í»ÅÒªè͹¤×͵éͧ¼Ø´¢Öé¹ÁÒËÒÂ㨺¹¼ÔǹéÓºèÍ æ
·ÓãËé¶Ù¡¦èÒµÒÂä´é§èÒÂ
     »ÅҨШÓÈÕÅã¹Ë¹éÒáÅé§â´Â¤ÒÂàÁ×Í¡ËØéÁµÑÇ áÅÐÍÒÈÑÂä¢Áѹ·ÕèÊÐÊÁäÇéã¹µÑÇ àÁ×èͽ¹µ¡¡ç¨Ðâ¼Åè¢Öé¹ÁÒ
¨Ò¡´Ô¹

Ẻ½Ö¡ËÑ´
àÅ×Í¡¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µéͧ
1. ¢éÍã´¡ÅèÒÇä´é¶Ù¡µéͧ
        1.ÊÒä´ÕÁØè§ãËé¼ÙéÍèÒ¹à¡Ô´¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§           2.     ÊÒä´ÕÁØè§ãËé¼ÙéÍèÒ¹à¡Ô´¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹
        3.ÊÒä´ÕÁØè§ãËé¼ÙéÍèÒ¹à¡Ô´¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁ¤Ô´à»ç¹ÊӤѭ
        4. ÊÒä´ÕÁØè§ãËé¼ÙéÍèÒ¹à¡Ô´¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹áÅФÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁ¤Ô´à·èÒ æ ¡Ñ¹
2. ªÕÇÔµ»ÅÒªè͹ ¨Ñ´à»ç¹ÊÒä´Õ»ÃÐàÀ·ã´
        1. ªÕÇÔµÊѵÇì             2. ªÕÇ»ÃÐÇѵԠ               3. ÍѵªÕÇ»ÃÐÇѵԠ                  4.»ÃÐÇѵÔÈÒʵÃì
3. àÃ×èͧ¹ÕéÁÕÃٻẺ¡ÒÃà¢Õ¹Ẻã´
        1. ºÑ¹·Ö¡                2. àÅèÒàÃ×èͧ                    3. ºÃÃÂÒ                           4.¨´ËÁÒÂ
4. ¼Ùéà¢Õ¹à¢Õ¹àÃ×èͧ¹Õéâ´Âä´é¢éÍÁÙŨҡáËÅè§ã´
        1. ¡ÒÃÊͺ¶ÒÁ¼ÙéÃÙé         2. ¤é¹¤ÇéÒ¨Ò¡µÓÃÒ        3. ÈÖ¡ÉÒ´éǵ¹àͧ   4. ¡ÒÃÊѹ¹ÔÉ°Ò¹¨Ò¡·Õèà»ç¹ÍÂÙè
5. »ÃеٹéÓàªÕ§ÃÒ¡ÍÂÙè㹨ѧËÇÑ´ã´
        1. ÍÂظÂÒ                    2. »·ØÁ¸Ò¹Õ                        3. ¹¹·ºØÃÕ                4. ÊÁطûÃÒ¡ÒÃ
6. ¢éÍã´à»ç¹»ÃÐ⪹ì·Ò§µÃ§·Õèä´é¨Ò¡¹¡
        1. ªèÇ¡ԹáÁŧ·Õèà»ç¹ÈѵÃپת                         2. ªèÇÂá¾Ãè¾Ñ¹¸Øìµé¹äÁé
        3. à»ç¹ÍÒËÒâͧ¤¹                                       4. à¡Ô´¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¨Ò¡àÊÕÂÇÃéͧ¹èҿѧ
7. ¢é´ã´à»ç¹à˵ؼŷÕèÇèÒ¤Ãͺ¤ÃÑÇ»ÅÒªè͹¤ÅéÒ¤¹
        1. »ÅÒªè͹ÍÍ¡ÅÙ¡à»ç¹µÑÇ                               2. áÁè»ÅҤʹÙáÅÅÙ¡µÅÍ´àÇÅÒ
        3. ¾èÍ»ÅÒáÅÐáÁè»ÅÒªèÇ¡ѹàÅÕé§ÅÙ¡             4.  ¾èÍ»ÅÒáÅÐáÁè»ÅÒ¹ÓÍÒËÒÃÁÒ»é͹ÅÙ¡
8. »ÅҾǡã´ÁÕÅѡɳйÔÊÑÂᵡµèÒ§¨Ò¡¾Ç¡Í×è¹
    1.»ÅÒä¹            2. »ÅÒËÁÍà·È                3. »ÅÒµÐà¾Õ¹                    4. »ÅÒ¡Ñ´
9. »ÅÒª¹Ô´ã´·Õè¾èÍ»ÅÒÁնاàÅÕé§ÅÙ¡·Õè˹éÒ·éͧ
    1. »ÅÒµÐà¾Õ¹        2. »ÅÒ¨ÔéÁ¿Ñ¹¨ÃÐà¢é        3. »ÅÒÁéÒ¹éÓ                    4. »ÅÒËÅÕÎ×éÍ
10. à˵Øã´»ÅÒªè͹¨Ö§â¼ÅËÑÇÁÒº¹¼ÔǹéÓºèÍ æ
    1. ªÍºàÅè¹áʧᴴ        2. µéͧËÒÂ㨺¹¼ÔǹéÓ        3. µéͧÁÒàÅÕé§ÅÙ¡        4. ¡Ô¹ ÍÒËÒú¹¼ÔǹéÓ
11. à˵Øã´»ÅÒºÒ§ª¹Ô´¨Ö§¨Á¹éÓµÒÂ
    1. à¾ÃÒÐÇèÒ¹éÓäÁèà¡è§                                        2. à¾ÃÒÐäÁèä´é¢Öé¹ÁÒàÅè¹áʧᴴ
    3. à¾ÃÒÐäÁèä´éâ¼Åè¢Öé¹ÁÒËÒÂ㨺¹¼ÔǹéÓ        4. à¾ÃÒÐäÁèä´é¢Öé¹ÁÒ¡Ô¹ÍÒËÒú¹¼ÔǹéÓ
12. áÁè»ÅÒª¹Ô´ã´ªÍº¡Ô¹ÅÙ¡µÑÇàͧ
    1. »ÅÒä¹            2. »ÅÒµÐà¾Õ¹            3. »ÅÒ¡Ñ´                    4. ¶Ù¡·Ø¡¢éÍ
13. ¢éÍã´äÁè¶Ù¡µéͧà¡ÕèÂǡѺ»ÅÒ¨ÓÈÕÅ
    1. »ÅÒ·ÕèËÁ¡ÅÖ¡ æ ŧä»ãµé´Ô¹                            2. »ÅÒ·ÕèÊÃéÒ§àÁ×Í¡ãËé¤ÇÒÁªØèÁª×é¹
    3. »ÅÒ·Õè·¹ÍÂÙèã¹·Õè¨Ó¡Ñ´ä´é¹Ò¹ æ                      4. »ÅÒ·ÕèäÁèÂÍÁ¡Ô¹ÍÒËÒÃ
14. ¢éÍã´äÁè¶Ù¡µéͧà¡ÕèÂǡѺ»ÅÒªè͹
    1. áÁè»ÅÒªè͹ÍÍ¡ÅÙ¡à»ç¹ä¢è                                2. ¾èÍ»ÅҨмÊÁ¡Ñºä¢è¹Í¡µÑÇ»ÅÒ
    3. ¾èÍ»ÅÒ¨ÐÍÁ¿Ñ¡ä¢èã¹»Ò¡                                4. Ãѧ¢Í§ÁѹÊÃéÒ§¨Ò¡ãº¼Ñ¡Ë­éÒã¹¹éÓ
15. à˵Øã´¼Ùéáµè§¨Ö§áµè§àÃ×èͧªÕÇÔµ»ÅÒªè͹
    1. à¾ÃÒÐÁÕ¤ÇÒÁª×蹪ÁªÕÇÔµ»ÅÒ                            2. à¾ÃÒÐÍÂÒ¡ãË餹Í×è¹àË繤س¤èҢͧ¸ÃÃÁªÒµÔ
    3. à¾ÃÒеéͧ¡Òõè͵éÒ¹¼Ùé·ÓÅÒ¸ÃÃÁªÒµÔ          4. à¾ÃÒеéͧ¡ÒÃãËéÁ¹ØÉÂìàË繤ÇÒÁÊӤѭ¢Í§¸ÃÃÁªÒµÔ

à©Å 

  1.     3                2.     1          3.     2            4.    3        5.    2           6.   3            7.    3             8.    2                9.    3               10.    2               11.    3         12.    4         13.   4          15.   4
 
 
 
 
   go to homepage