¤ÇÒÁ´ÕäÁèÃÙé¨Ñ¡ÊÔé¹ÊÙ­


¼Ùéáµè§                             à¨éÒ¾ÃÐÂÒ¸ÃÃÁÈÑ¡´ÔìÁ¹µÃÕ
ÅѡɳФӻÃоѹ¸ì        ÃéÍÂá¡éÇ  à·È¹ÒâÇËÒÃ
·ÕèÁҢͧàÃ×èͧ              ˹ѧÊ×͸ÃÃÁ¨ÃÔÂÒàÅèÁ 4
¢éͤԴ·Õèä´éÃѺ
    1. àÃÒ¤ÇÃÃÐÅÖ¡¶Ö§ºØ­¤Ø³¼Ùé·Õè·Ó¤ÇÒÁ´ÕäÇéá¡èºéÒ¹àÁ×ͧáÅÐá¡èâÅ¡
     2. ¡Ò÷Õèä´éÈÖ¡ÉÒ¶Ö§¤Ø³§ÒÁ¤ÇÒÁ´Õ¢Í§ºØ¤¤ÅµèÒ§ æ àÃÒ¤ÇùÓÁÒà»ç¹µÑÇÍÂèÒ§·Õè´ÕáÅеÑé§ã¨·Ó¤ÇÒÁ´
àªè¹à´ÕÂǡѺ·èÒ¹àËÅèÒ¹Ñé¹
    3. 㹡Ò÷ӤÇÒÁ´Õ  ºØ¤ÅàËÅèÒ¹Ñé¹µéͧÁÕ¤ÇÒÁàÊÕÂÊÅÐ Í´·¹ ¾Ò¡à¾ÕÂÃ
¤ÇÒÁÃÙé»ÃСͺàÃ×èͧ
    1. ÂÈ ¢éÒÃÒ¢¡ÒþÅàÃ×͹ÊÁÑÂÃѪ¡ÒÅ·Õè 6
        ÁËÒÍÓÁÒµÂìàÍ¡      à·Õºà·èÒ        ¹Ò¾ÅàÍ¡
        ÁËÒÍÓÁÒµÂìâ·       à·Õºà·èÒ        ¹Ò¾Åâ·
        ÁËÒÍÓÁÒµÂìµÃÕ       à·Õºà·èÒ        ¹Ò¾ŵÃÕ
        ÍÓÁÒµÂìàÍ¡           à·Õºà·èÒ         ¹Ò¾ѹàÍ¡
        ÍÓÁÒµÂìâ·            à·Õºà·èÒ         ¹Ò¾ѹâ·
        ÍÓÁÒµÂìµÃÕ            à·Õºà·èÒ         ¹Ò¾ѹµÃÕ
       ÃͧÍÓÁÒµÂìàÍ¡       à·Õºà·èÒ          ¹ÒÂÃéÍÂàÍ¡
       ÃͧÍÓÁÒµÂìâ·        à·Õºà·èÒ          ¹ÒÂÃéÍÂâ·
       ÃͧÍÓÁÒµÂìµÃÕ        à·Õºà·èÒ          ¹ÒÂÃé͵ÃÕ
à¹×éÍàÃ×èͧÂèÍ
     ¤¹·Õè·Ó¤ÇÒÁ´Õ ¤ÇÒÁ´ÕÂèÍÁá¼è¡ÃШÒ´بǧ¡ÃÐà¾×èÍÁ¢Í§¹éÓ·ÕèäÁèÁÕÇѹÊÔé¹ÊØ´  ¤¹ÃØè¹ËÅѧ¤Ç÷ӻÃÐ⪹ìäÇé
ãËéá¡èâÅ¡àªè¹¼Ùé·Õèä´é·Ó ¤ÇÒÁ´ÕäÇé ä´éá¡è¼Ùé·Õè¤Ô´â·ÃàÅ¢ â·ÃÈѾ·ì Ã¶ä¿ àÃ×Íä¿ ¼Ùé·Õèáµè§¤Ó»Ãоѹ¸ì¡Ò¾Âì ¡Å͹
µÓÃÒÇÔªÒ¡ÒõèÒ§ æ   ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÁÕ¼ØéáÊ´§¤ÇÒÁͧÍÒ¨á¡èâÅ¡äÇéÁÒ¡ÁÒ´ѧàªè¹¾ÃÐÈÃÕÊØÃÕâ·Ñ  ¾ÃйàÃÈÇÃ
¡ÒÃáʧ¤ÇÒÁͧÍÒ¨·Õ»ÃÒ¡¯á¡èâÅ¡à»ç¹¤ÇÒÁ´ÕÍѹ»ÃÐàÊÃÔ°·ÕèäÁèÊÔé¹ÊÙ­ ·Ñé§Âѧà»ç¹à¤Ã×èͧàµ×͹ã¨ãËéãË餹·ÑèÇ
ä»ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÅéÒËÒ­ áÅÐ ¤Ç÷Õè¨Ð·Ó»ÃÐ⪹ìàËÁ×͹·èÒ¹àËÅèÒ¹Ñé¹
     ·ÕèËÁÙèà¡ÒпÒÃѹ㹻ÃÐà·ÈÍѧ¡ÄÉ ÁÕ¼ÙéË­Ô§¤¹Ë¹Ö觪×èÍà¡Ã« ´ÒÅÔè§à»ç¹¼Ùé·Õèä´éáÊ´§¤ÇÒÁͧÍÒ¨á´èâÅ¡¤×ͪèÇÂ
àËÅ×ͼÙé·Õè»ÃÐʺÀÑÂàÃ×Íᵡ à¸Íä´éÃѺ¤Ó¡ÂèͧáÅЪ×èÍàÊÕ§à§Ô¹·Í§ÁÒ¡ÁÒÂ
     ¼Øé·Õèä´é·Ó¤Ø³¤ÇÒÁ´Õá¡èâÅ¡áÁéÊÔ鹪ÕÇÔµáÅéÇ¡çÂѧä´éÃѺ¤ÓÂÍ¡Âèͧ¹Ñº¶×Í ¡Òõͺ᷹¼Ùé·Õèä´é·Ó¤Ø³¤ÇÒÁ´Õ
äÇé¤×ÍàÃÒ¤Ç÷ӤÇÒÁ´ÕµÍºá·¹á¡èâÅ¡ãËéà¤çÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒö

Ẻ½Ö¡ËÑ´
1. ¼Ùéáµè§àÃ×èͧ¤Ø³¤ÇÒÁ´ÕäÁèÃÙé¨Ñ¡ÊÔé¹ÊÙ¤×Íã¤Ã
                1. ¾ÃÐÂÒÍØ»¡ÔµÈÔÅ»ÊÒà                                           2. ¾ÃÐÂÒÊÕËÃҪķ¸Ôä¡Ã
                3. à¨éÒ¾ÃÐÂÒ¸ÃÃÁÈÑ¡´ÔìÁ¹µÃÕ                                    4. à¨éÒ¾ÃÐÂÒ¾ÃФÅѧ (˹)
2. " Íѹ´ÕªÑèǵÑǵÒÂàÁ×èÍÀÒÂËÅѧ  ª×èÍ¡çÂѧÂ×¹ÍÂÙèÁÔÃÙéËÒÂ" à»ç¹¤Ó»Ãоѹ¸ì¢Í§ã¤Ã
                1.  ¾ÃÐÂÒÍØ»¡ÔµÈÔÅ»ÊÒà                                         2. ¾ÃÐÂÒÊÕËÃҪķ¸Ôä¡Ã
        3. ¾ÃÐÊع·ÃâÇËÒà (ÀÙè)                                           4 . à¨éÒ¾ÃÐÂÒ¾ÃФÅѧ (˹)
3. ¼Ùéáµè§à»ÃÕº¹éÓ·Õèà»ç¹Ç§¡ÃÐà¾×èÍÁÍÍ¡ä»àËÁ×͹¡ÑºÍÐäÃ
        1. ¤ÇÒÁ´Õ·ÕèÃзӹÑé¹à»ç¹·ÕèÂÍÁÃѺâ´Â·ÑèÇä»           2. ¤ÇÒÁ´Õ·ÕèÃзӹÑ鹡èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁͺÍØè¹
        3. ¤ÇÒÁ´Õ·ÕèÃзӹÑ鹡èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§   4.  ¤ÇÒÁ´Õ·ÕèÃзӹÑ鹡ÃШÒÂäÁèÊÔé¹ÊØ´
4. ¼Ùé·Õè·Ó¤ÇÒÁ´ÕÍѹ»ÃÐàÊÃÔ°µéͧà»ç¹¼ØéÁÕÅѡɳйÔÊÑ´Õà´è¹´éÒ¹ã´
                1. ÁÕ¤ÇÒÁà¾ÕÂà               2. ÁÕ¤ÇÒÁ¡µÑ­­Ù            3. ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÅéÒËÒ­        4. ÁÕ¤ÇÒÁÊØÀÒ¾
5. à¾ÃÒÐà˵ؼŢéÍã´·ÓãËéà¡Ã« ´ÒÅÔè§ ÁÕª×èÍàÊÕ§
                1.  ÁÕ¤ÇÒÁ¡µÑ­Ù            2. ÁÕ¤ÇÒÁà¾ÕÂà                  3. ÁÕ¤ÇÒÁ¡ÅéÒËÒ­        4. ÁÕ¤ÇÒÁÊØÀÒ¾
6. ¤ÇÒÁªÓ¹Ò­à¡Ô´¢Öé¹ä´éÍÂèÒ§äÃ
                1. ¡Òý֡                    2. ¤ÇÒÁÊÒÁÒö                    3. ¤ÇÒÁµÑé§ã¨            4. ¤ÇÒÁÁҹоÂÒÂÒÁ
7. »ÃÐÀÒÒà ¤×ÍÍÐäÃ
                1. µÐà¡Õ§ÃÑéÇ            2. áʧÊÇèÒ§                            3. ¡ÃÐâ¨Áä¿            4. áʧÊÇèÒ§¨Ò¡¡ÃÐâ¨Á
8.  ¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¡µÑ­­ÙµèͼطÕèÁդسá¡èâÅ¡ ä´é á¡è¢éÍã´
                1. ÃèÇÁ㨡ѹÊÃéҧ͹ØÊÒÇÃÕÂì                                                            2. à¼Âá¾Ãèà¡Õ¹µÔ¤Ø³ãËé»ÃÒ¡¯·ÑèÇä»
                 3. ãËé¡ÒÃʧà¤ÃÒÐËì´éÇÂÊÔ觢ͧà§Ô¹·Í§á¡è¼Øé·Õè·Ó¤ÇÒÁ´Õ        4. »ÃСͺ¤Ø³¤ÇÒÁ´Õ´Ø¨·èÒ¹àËÅèÒ¹Ñé¹
9. Êع·ÃÀÙè·Ó¤ÇÒÁ´Õ´éÒ¹ã´
                1. ÇҧẺÍÂèÒ§»ÃоĵԷÕè·´Õ§ÒÁ                                                2. áµè§¤Ó»Ãоѹ¸ì
                3. à¢Õ¹µÓÃÒ¤ÇÒÁÃÙé´éÒ¹â¤Å§¡Å͹                                             4. à»ç¹µÑÇÍÂèÒ§·Õè´Õ㹡Ò÷Ӥس¤ÇÒÁ´Õ
10. àÃ×èͧ¹ÕéãªéâÇËÒê¹Ô´ã´
        1. ºÃÃÂÒÂâÇËÒà          2. à·È¹ÒâÇËÒà                     3. ¾Ãó¹ÒâÇËÒà          4. ¾ÃóÒáÅкÃÃÂÒÂâÇËÒÃà©Å               1.       1               2.       3               3.       4              4.       1            5.       3
                      6.        1            7.       3                8.       4              9.       2           10.      2
 
 

go to homepage