¢Ø¹ªéÒ§¢Ø¹á¼¹

µÍ¹
¾ÅÒÂá¡éÇáµè§§Ò¹¡Ñº¹Ò§¾ÔÁ


¼Ùéáµè§                                    ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾Ãоط¸àÅÔÈËÅéÒ¹ÀÒÅÑÂ
ÅѡɳФӻÃоѹ¸ì          ¡Å͹àÊÀÒ
¨Ø´ÁØè§ËÁÒÂ㹡ÒÃáµè§     à¾×èͤÇÒÁºÑ¹à·Ô§ ¢ÑºàÊÀÒ
·ÕèÁҢͧàÃ×èͧ                     àÃ×èͧ¢Ø¹á¼¹¢Ø¹á¼¹
¤ÇÒÁÃÙé»ÃСͺàÃ×èͧ
    1. »ÃÐླաÒâѺàÊÀÒ    »ÃÐླաÒâѺàÊÀÒäÁè»ÃÒ¡¯á¹è¹Í¹  Êѹ¹ÔÉ°Ò¹ä´éÇèÒÁÙÅà˵Øà¹×èͧ¨Ò¡¡ÒÃàÅèÒ¹Ô·Ò¹ãË餹¿Ñ§ÁÒáµèâºÃÒ³
¨¹¹Ñºà»ç¹§Ò¹ÁËÃʾÍÂèҧ˹Ö觫Öè§ÁÕ㹧ҹÁ§¤Å  àªè¹§Ò¹â¡¹¨Ø¡ à»ç¹¡ÒÃàÅèÒ¹Ô·Ò¹·Õèà»ÅÕ蹨ҡ¡ÒÃàÅèÒ¸ÃÃÁ´Òà»ç¹¡ÒâѺÃéͧ   ÁÕ
´¹µÃÕ¤×Í¡ÃѺà¾×èÍ·ÓãËéä¾àÃÒÐ
    2. ¡Å͹àÊÀÒ  ÁÕÅѡɳФÅéÒ¡Å͹º·ÅФà ¤×Í ãªé¤ÓÇÃäÅÐ 7-10 ¤Ó äÁèá¹è¹Í¹ ÁØè§àÍÒ¤ÇÒÁä¾àÃÒÐàÇÅҢѺà»ç¹ÊӤѭ
 ¤Ø³¤èÒ·Õèä´éÃѺ 
     1.  ä´éàË繶֧ÊÀÒ¾Êѧ¤Áä·ÂÀÒ¤¡ÅÒ§  ¤ÇÒÁà»ç¹ÍÂÙèÍÂèÒ§§èÒÂ æ ¼Ù¡¾Ñ¹¡ÑºÈÒʹҵÑé§áµèà¡Ô´¨¹¡ÃзÑ觵ÒÂ
      2.  ÊÍ´á·Ã¡»ÃÐླÕáÅФس¸ÃÃÁ´éÒ¹µèÒ§ æ à¢è¹ »ÃÐླաÒÃáµè§§Ò¹   ¡ÒÃÊÃéÒ§ºéÒ¹  ¡ÒêèÇÂàËÅ×Í«Ö觡ѹáÅСѹ

à¹×éÍàÃ×èͧÂèÍ       ¤ÃÑé¹ÃØè§àªéÒ¹Ò§·Í§»ÃÐÈÃÕ¤Ô´ÇèÒ¨Ðà´Ô¹·Ò§ä»ÊÙè¢Í¹Ò§¾ÔÁ·ÕèºéÒ¹¢Í§¹Ò§ÈÃÕ»ÃШѹ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃкØÃÕ  ¨Ö§àÃÕ¡
ÂÒÂÁÔè§ÂÒÂàÁéÒãËéä»à»ç¹à¶éÒá¡èÊÙè¢Í¹Ò§¾ÔÁ   àÁ×èͶ֧ºéÒ¹¹Ò§ÈÃÕ»ÃШѹµé͹ÃѺ´éÇÂËÁÒ¡¾ÅÙ  äµè¶ÒÁ·Ø¡¢çÊØ¢ àÁ×èÍ·ÃÒºÇèÒ¨ÐÁÒ
ÊÙè¢Í¹Ò§¾ÔÁ¡çÂÔ¹´Õ¡ãËé  â´ÂàÃÕ¡ÊÔ¹ÊÔ´ 15 ªÑè§ ¢Ñ¹ËÁÒ¡  ¼éÒäËÇé áÅе¡Å§àÃ×èͧàÃ×͹ËÍ
         ¾ÅÒÂá¡éÇàÁ×èÍã¡ÅéÇѹ¹Ñ´ËÁÒ¡çªÇ¹à¾×è͹ºéÒ¹ÁÒªèÇ¡ѹ»ÅÙ¡àÃ×͹  Çѹáµè§§Ò¹Â¡¢ºÇ¹¢Ñ¹ËÁÒ¡ÁÒ·Ò§àÃ×Í  ÁÕ¡Òá¢Ñ¹ËÁÒ¡
¡Ñé¹»Ãе٠¹ÑºÊÔ¹ÊÍ´ ¼éÒäËÇé µÒÁ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ   ¾ÅÒÂá¡éÇä´éàªÔ­¢Ø¹ªéÒ§ÁÒà»ç¹à¾×è͹à¨éÒºèÒÇ  ¢Ø¹ªéÒ§àÊÕÂã¨ÁÒ¡àÁ×èÍ·ÃÒºÇèÒ¹Ò§¾ÔÁ¨Ð
áµè§§Ò¹  áµè¡çËÑ¡ã¨ä´éÁÒÃèÇÁ§Ò¹  ÁÕ¾Ô¸Õʧ¦ì  ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹¾ÅÒÂá¡éÇä´é¹Í¹ËÍà»ç¹àÇÅÒ 3 Çѹ ¹Ò§ÈÃÕ»ÃШѹ¡ç¾Ò¹Ò§¾ÔÁÁÒÊ觷Õè
àÃ×͹ËÍ  ¹Ò§ä´éÊÑè§Ê͹à¡ÕèÂǡѺ¡ÒäÃͧàÃ×͹

    Ẻ½Ö¡ËÑ´
µÍº¤Ó¶ÒÁµèÍ仹Õé

 1. ¼Ùéáµè§¤×Í....................................................ÅѡɳФӻÃоѹ¸ì...................................·ÕèÁҢͧàÃ×èͧ.........................
 2. ¡ÒâѺàÊÀÒÁÕÁÙÅà˵ØÁÒ¨Ò¡.....................................................ãªéà¤Ã×èͧ´¹µÃÕ¤×Í......................................................
 3. àÃ×èͧ¹Õéà¡Ô´¢Öé¹ã¹ÊÁÑÂ........................................Êѹ¹ÔÉ°Ò¹ÇèÒà¡Ô´ãÊÊÁÑ¡ÉѵÃÔÂì·Ã§¾ÃйÒÁÇèÒ ...............................
 4. ¾ÅÒÂá¡éÇà»ç¹ºØµÃ¢Í§...............................................¹Ò§¾ÔÁà»ç¹ÅÙ¡ÊÒǢͧ............................................................
 5. ¡Ó˹´Çѹáµè§§Ò¹¢Í§¹Ò§¾ÔÁ¡Ñº¾ÅÒÂá¡éǤ×Í.........................................................................................................
 6. ÃèÒ§ÃÙ»«Øº«Õ´Å§¼Ô´¹Ñ¡ ËÑÇ˧͡¿Ñ¹ËÑ¡´ÙË¹Ñ¡ä» ËÁÒ¶֧.....................................................................................
 7. ¨Ð¢Í¾Ñ¹¸Øì¿Ñ¡á¿§áµ§¹éÓàµéÒ ¢Í§ÍÍà¨éÒä»»ÅÙ¡ã¹äÃè¢éÒ à»ç¹¤Ó¡ÅèÒÇà¾×èÍ..............................................................
 8. ¢Ø¹ªéÒ§¢Ø¹á¼¹µÍ¹¹ÕéãËé¤ÇÒÁÃÙéà¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧ.................................................................................................................
 9. ¡Òõé͹ÃѺᢡã¹ÊÁÑ¡è͹ãªé......................................................................................................................................
 10. ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ªÒÂä·Â¤×Í.............................................................................................................................................
 11. ¢Ñ¹ËÁÒ¡àÍ¡àÅ×Í¡àÍÒ·ÕèÃÙ»ÊÇ ËÁÒ¶֧..................................................................................................................
 12. áµè¾ÃéҢѴËÅѧÁҨСãËé ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ.................................................................................................................
 13. »ÃÐླÕÍÐä÷Õè㹻Ѩ¨ØºÑ¹àÅÔ¡ä»áÅéÇ..........................................................................................................................
 14. ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÀÃÃÂÒ·Õè´Õ¨Ò¡àÃ×èͧ¹Õé¤×Í.........................................................................................................................
 15. ºÍ¡á¢¡»ÅÙ¡àÃ×͹à¾×è͹¼ÙéªÒ ÁÒÂѧºéÒ¹·èÒ¹ÂÒÂÈÃÕ»ÃШѹáÊ´§¶Ö§¤Ø³¸ÃÃÁ.....................................................
 16. ÍÂÙèÃͧà·éÒ¹Ö¡ÇèÒàÍÒà¡×͡˹ѧËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ.............................................................................................................
 17. 㹡ÒûÅÙ¡àÃ×͹Êèǹ·ÕèµéͧµÒÁÄ¡Éì¤×Í......................................................................................................................
 18. ¢Ñ¹ËÁÒ¡¢Í§¹Ò§¾ÔÁÁÕÍÐäúéÒ§...................................................................................................................................
 19. ¢éͤԴ·Õèä´é¨Ò¡àÃ×èͧ¹Õé¤×Í.................................................................................................................................................
 20. ªÇÒÅÒµéͧ˹éÒà»ç¹¹ÇÅÅÍÂËÁÒ¶֧......................................................................................................................
 21. ÅѡɳТͧ¡Å͹àÊÀÒ¤×Í............................................................................................................................................
 22. µÅѺ¶ÁµÐ·Í§¡Ãз§àÁÕè§ËÁÒ¶֧........................................................................................................................
 23. àÃ×èͧ¹Õéä´éÃѺ¡ÂèͧÇèÒ.....................................................................................................................................................
 24. àÃ×èͧ¹ÕéᵡµèÒ§¨Ò¡ÇÃó¤´ÕàÃ×èͧÍ×è¹ æ ¤×Í.....................................................................................................................

"à©ÅÂ" 
 

 1. ¼Ùéáµè§¤×;ÃкҷÊÁà´ç¨¾Ãоط¸àÅÔÈËÅéÒ¹ÀÒÅÑ ÅѡɳФӻÃоѹ¸ ¡Å͹àÊÀÒ  ·ÕèÁҢͧàÃ×èͧ ¢Ø¹ªéÒ§¢Ø¹¼¹
 2. ¡ÒâѺàÊÀÒÁÕÁÙÅà˵ØÁÒ¨Ò¡ ¡ÒÃàÅèÒ¹Ô·Ò¹   ãªéà¤Ã×èͧ´¹µÃÕ¤×Í  ¡ÃѺ
 3. àÃ×èͧ¹Õéà¡Ô´¢Öé¹ã¹ÊÁÑ    ÍÂظÂÒ   Êѹ¹ÔÉ°Ò¹ÇèÒà¡Ô´ãÊÊÁÑ¡ÉѵÃÔÂì·Ã§¾ÃйÒÁÇèÒ ¾ÃÐÃÒÁÒ¸Ôº´Õ·Õè 2
 4. ¾ÅÒÂá¡éÇà»ç¹ºØµÃ¢Í§  ¢Ø¹ä¡ÃáÅйҧ·Í§»ÃÐÈÃÕ   ¹Ò§¾ÔÁà»ç¹ÅÙ¡ÊÒǢͧ ¾Ñ¹ÈÃâ¸ÒáÅйҧÈÃÕ»ÃШѹ
 5. ¡Ó˹´Çѹáµè§§Ò¹¢Í§¹Ò§¾ÔÁ¡Ñº¾ÅÒÂá¡éǤ×Í ÇѹàÊÒÃì¢Öé¹ 9 ¤èÓà´×͹ 12
 6. ÃèÒ§ÃÙ»«Øº«Õ´Å§¼Ô´¹Ñ¡ ËÑÇ˧͡¿Ñ¹ËÑ¡´ÙË¹Ñ¡ä» ËÁÒ¶֧   ¹Ò§·Í§»ÃÐÈÃÕ
 7. ¨Ð¢Í¾Ñ¹¸Øì¿Ñ¡á¿§áµ§¹éÓàµéÒ ¢Í§ÍÍà¨éÒä»»ÅÙ¡ã¹äÃè¢éÒ à»ç¹¤Ó¡ÅèÒÇà¾×èÍ ¢ÍÅÙ¡ÊÒÇ
 8. ¢Ø¹ªéÒ§¢Ø¹á¼¹µÍ¹¹ÕéãËé¤ÇÒÁÃÙéà¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧ ¡ÒÃÊÃéÒ§ºéÒ¹  ¡ÒÃáµè§§Ò¹
 9. ¡Òõé͹ÃѺᢡã¹ÊÁÑ¡è͹ãªé    ËÁÒ¡¾ÅÙ
 10. ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ªÒÂä·Â¤×Í  äÁè¡Ô¹àËÅéÒ äÁèàÅ蹡Òþ¹Ñ¹ ¢Âѹ
 11. ¢Ñ¹ËÁÒ¡àÍ¡àÅ×Í¡àÍÒ·ÕèÃÙ»ÊÇ ËÁÒ¶֧   ¤¹¶×͢ѹËÁÒ¡ÊÇÂ
 12. áµè¾ÃéҢѴËÅѧÁҨСãËé ËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹ
 13. »ÃÐླÕÍÐä÷Õè㹻Ѩ¨ØºÑ¹àÅÔ¡ä»áÅéÇ   ¹Í¹ËÍ
 14. ¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÀÃÃÂÒ·Õè´Õ¨Ò¡àÃ×èͧ¹Õé¤×Í äÁè¢ÕéËÕ§ ·ÓÍÐäÃãËé¤Ô´¶Ö§ÊÒÁÕ¡è͹
 15. ºÍ¡á¢¡»ÅÙ¡àÃ×͹à¾×è͹¼ÙéªÒ ÁÒÂѧºéÒ¹·èÒ¹ÂÒÂÈÃÕ»ÃШѹáÊ´§¶Ö§¤Ø³¸ÃÃÁ   ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ
 16. ÍÂÙèÃͧà·éÒ¹Ö¡ÇèÒàÍÒà¡×͡˹ѧËÁÒ¤ÇÒÁÇèÒ  ÁÒÃѺãªé
 17. 㹡ÒûÅÙ¡àÃ×͹Êèǹ·ÕèµéͧµÒÁÄ¡Éì¤×Í  àÊÒ
 18. ¢Ñ¹ËÁÒ¡¢Í§¹Ò§¾ÔÁÁÕÍÐäúéÒ§    à§Ô¹ 15 ªÑè§ ¼éÒäËÇé  àÃ×͹ËÍ
 19. ¢éͤԴ·Õèä´é¨Ò¡àÃ×èͧ¹Õé¤×Í    ¡ÒäÃͧàÃ×͹µéͧ»ÃѺµÑÇà¢éÒËҡѹ   ¤¹ä·Â¼Ù¡¾Ñ¹¡ÑºÈÒʹÒ
 20. ªÇÒÅÒµéͧ˹éÒà»ç¹¹ÇÅÅÍÂËÁÒ¶֧ â¤Áä¿
 21. ÅѡɳТͧ¡Å͹àÊÀÒ¤×Í    äÁèºÑ§¤Ñº¤ÓáµèÅÐÇÃäµÒµÑÇ ÁÑ¡¢Ö鹵鹴éÇ ¤ÃÒ¹Ñé¹
 22. µÅѺ¶ÁµÐ·Í§¡Ãз§àÁÕè§ËÁÒ¶֧ ¢Í§ªÓÃèÇÂ
 23. àÃ×èͧ¹Õéä´éÃѺ¡ÂèͧÇèÒ à»ç¹ÂÍ´¢Í§¡Å͹¹Ô·Ò¹
 24. àÃ×èͧ¹ÕéᵡµèÒ§¨Ò¡ÇÃó¤´ÕàÃ×èͧÍ×è¹ æ ¤×Í  à»ç¹àÃ×èͧÃÒǢͧÊÒÁÑ­ª¹
     back to the homepage