พระจ้าสิบชาติ
 

 ...............องค์อมรินทร์ เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ปรากฏกายแก่พระพุทธองค์ ด้วยสไตล์ที่แตกต่าง หากองค์อมรินทร์ ทรงถือไวโอลินมาด้วยล่ะ คงมีหลายอย่าง ที่คุณคาดไม่ถึงแน่...............อ่านใน   " อมรินทราต่างสไตล์ "
 

           เรื่อง ทศชาติ เป็นชาดกสำคัญของชาวพุทธมามกะ นิยมนับถือกันว่าเป็นสุดยอดแห่งชาดก ในบรรดาชาดกต่างๆ เช่น พระเจ้าห้าร้อยชาติ หรือ ๘๐ ชาติ อันมีมาในพระไตรปิฎก ทศชาติซึ่งที่แท้ก็คือ ชาดกสิบชาติสุดท้ายของพระบรมศาสดา ก่อนที่จะบรรลุ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และดูจะเป็นเรื่องที่คุ้นเคย กับคนไทยมาอย่างเนิ่นนานแล้ว ทั้งที่แท้จริงน้อยคนนัก ที่จะรู้จักทศชาติ อย่างลึกซึ้งถ่องแท้ เนื่องด้วยเป็นเรื่องยาก แก่ความเข้าใจต่อค่านิยม หรือแนวคิดของสังคมปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเรื่องทศชาติ ก็หาได้เป็นเรื่องล้าสมัยไม่ กลับเป็นเรื่องอมตะ ที่ให้สาระสนุกสนาน น่าติดตาม และเต็มไปด้วยคติสอนใจ เพราะเป็นเรื่องของการบำเพ็ญบารมี เพื่อบรรลุพระสมโพธิญาณ ของพระบรมศาสดา จิด-ตระ-ธานี จึงมีแนวคิดในการนำเสนอเรื่องราว ในทศชาติชาดก ด้วยลีลาโวหารอันง่ายแก่ความเข้าใจ เหมาะแก่การเข้าใจของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องทศชาติชาดก อันเป็นวรรณคดีสำคัญทางศาสนา ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดในระดับลึกซึ้ง เพื่อให้เล็งเห็นคุณธรรมในขั้นสูง และศรัทธาในพุทธศาสนา จากการเรียบเรียงของ อ. สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ และภาพประกอบโดย
 

 ...............องค์อมรินทร์ เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ปรากฏกายแก่พระพุทธองค์ ด้วยสไตล์ที่แตกต่าง หากองค์อมรินทร์ ทรงถือไวโอลินมาด้วยล่ะ คงมีหลายอย่าง ที่คุณคาดไม่ถึงแน่...............อ่านใน   " อมรินทราต่างสไตล์ "
 

           เรื่อง ทศชาติ เป็นชาดกสำคัญของชาวพุทธมามกะ นิยมนับถือกันว่าเป็นสุดยอดแห่งชาดก ในบรรดาชาดกต่างๆ เช่น พระเจ้าห้าร้อยชาติ หรือ ๘๐ ชาติ อันมีมาในพระไตรปิฎก ทศชาติซึ่งที่แท้ก็คือ ชาดกสิบชาติสุดท้ายของพระบรมศาสดา ก่อนที่จะบรรลุ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า และดูจะเป็นเรื่องที่คุ้นเคย กับคนไทยมาอย่างเนิ่นนานแล้ว ทั้งที่แท้จริงน้อยคนนัก ที่จะรู้จักทศชาติ อย่างลึกซึ้งถ่องแท้ เนื่องด้วยเป็นเรื่องยาก แก่ความเข้าใจต่อค่านิยม หรือแนวคิดของสังคมปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเรื่องทศชาติ ก็หาได้เป็นเรื่องล้าสมัยไม่ กลับเป็นเรื่องอมตะ ที่ให้สาระสนุกสนาน น่าติดตาม และเต็มไปด้วยคติสอนใจ เพราะเป็นเรื่องของการบำเพ็ญบารมี เพื่อบรรลุพระสมโพธิญาณ ของพระบรมศาสดา จิด-ตระ-ธานี จึงมีแนวคิดในการนำเสนอเรื่องราว ในทศชาติชาดก ด้วยลีลาโวหารอันง่ายแก่ความเข้าใจ เหมาะแก่การเข้าใจของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องทศชาติชาดก อันเป็นวรรณคดีสำคัญทางศาสนา ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดในระดับลึกซึ้ง เพื่อให้เล็งเห็นคุณธรรมในขั้นสูง และศรัทธาในพุทธศาสนา จากการเรียบเรียงของ อ. สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ และภาพประกอบโดย
ชาดกทั้งสิบชาติ เป็นการบำเพ็ญมหาบารมีทั้งสิบประการดังนี้
 พระชาติที่ ชื่อชาดก
๑  เตมียชาดก                                เนกขัมบารมี                         คือการออกบวช
๒  มหาชนกชาดก                     วิริยะบารมี                            สำแดงความเพียรอันแรงกล้า
๓  สุวรรณสามชาดก                เมตตาบารมี
๔  เนมิราชชาดก                      อธิษฐานบารมี
๕  มโหสถชาดก                       ปัญญาบารมี
๖  ภูริทัตชาดก                           ศีลบารมี                                รักษาอุโบสถศีล
๗  จันทรชาดก                          ขันติบารมี                             มีความอดทนเป็นที่ตั้ง
๘  นารถชาดก                          อุเบกขาบารมี                        เสวยพระชาติเป็นพรหมภาวะ
๙  วิธูรชาดก                             แสดงสัจจบารมี                    ถือความสัตย์ยอมสละชีวิตได้
๑๐  เวสสันดรชาดก                 ทานบารมี
 

บรรณานุกรม "บารมีสิบทัศ" เรื่องโดย สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์, สำนักพิมพ์ปลาตะเพียน, ๒๕๓๐