บทที่ ๑๒

Tenses (9) : Future Perfect Tense

Subject + will + have + V3 ( Past Participle ) + Object

    วิธีใช้

        1).  แสดงถึงการกระทำซึ่งสำเร็จเรียบร้อยหรือใกล้ระยะเวลาที่กำหนดในอนาคต เช่น

          He will have left the house in an hour.
              เขาจะออกจากบ้านไปในเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้

          I will have finished my dinner before half past eight.
              ฉันจะรับประทานอาหาเย็นเสร็จก่อนเวลา 8.30 น.
 

        2).  แสดงถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน มักจะมีคำว่า by tomorrow,  by next month,
          by the end of June, by dinner time, by next spring, etc. เช่น

          I will have finished my homework by dinner time.
              ก่อนจะถึงเวลาอาหารเย็น ผมจะทำการบ้านเสร็จเรียบร้อย
              ( ขณะที่พูดยังทำการบ้านไม่เสร็จ แต่เมื่อถึงเวลาอาหารเย็นจะเสร็จอย่างแน่นอน )

          They will have moved in a new house by the end of next year.
               เมื่อสิ้นปีหน้า พวกเขาจะได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้นหลังใหม่แล้ว
               ( ขณะที่พูดยังไม่ได้ย้าย ก่อนสิ้นปีจะย้ายอย่างแน่นอน )
 
                                                                                                                                                                                         13                14            15            16