บทที่ ๑๔

Errors in Tenses (2)

    11). มักใช้กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 หลังคำ " Does "

    11.1 ประโยคคำถาม

                         ไม่ใช้  :  Does the gardener waters the flowers?
         ใช้      :  Does the gardener water the flowers?
                                        คนสวนรดน้ำต้นไม้หรือเปล่า?

                11.2  ประโยคปฏิเสธ

                          ไม่ใช้  :  The gardener does not waters the flowers.
                          ใช้      :   The gardener does not water the flowers.
                                       คนสวนไม่ได้รดน้ำต้นไม้

            คำอธิบาย : หลังคำ " Does " จะต้องเป็น Infinitive without to เท่านั้น และไม่ใช้กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 เด็ดขาด
                                  และในการตอบคำถามประโยคที่ขึ้นต้นด้วย " Does " จะต้องเป็น Present Tense และใช้กริยาเอกพจน์
                                  บุรุษที่ 3 เสมอ เช่น

                            ถามว่า  :  Does he like coffee?
                            ตอบว่า  :  Yes, he likes coffee.
                            หรือ      :  Yes, he does.

                12).  มักใช้กริยาที่ตามหลังคำว่า " Did " ในรูป " Past Tense "

                12.1  ประโยคคำถาม

                        ไม่ใช้  :  Did you went to school yesterday?
                        ใช้      :  Did you go to school yesterday?
                                      เมื่อวานนี้เธอไปโรงเรียนหรือเปล่า?

                12.2  ประโยคปฏิเสธ

                        ไม่ใช้  :  I did not went to school yesterday.
                        ใช้      :  I did not go to school yesterday.
                                     เมื่อวานนี้ฉันไม่ได้ไปโรงเรียน

            คำอธิบาย : กริยาที่ตามหลังคำกริยาช่วย Did นั้น จะต้องตามด้วย Infinitive without to เสมอ

                13).  มักใช้รูปกริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ตามหลังกริยา " can, must, may, might, shall, will " เช่น

                        ไม่ใช้  :  He can speaks Chinese very well.
                        ใช้      :   He can speak Chinese very well.
                                      เขาพูดภาษาจีนได้ดีเยี่ยม

                        ไม่ใช้  :  She must comes back.
                        ใช้      :  She must come back.
                                      เธอต้องกลับมา

            คำอธิบาย : หลังคำกริยา can, must, may, might, shall, will จะต้องตามด้วย Infinitive without to เสมอ
                                  ไม่ต้องเติม s ที่กริยาหลัก
 

                    14).  มักใช้ " may " แทนที่จะใช้ " might " ในอนุประโยค ( Subordinate Clause ) ที่มีประโยคหลัก ( Main Clause )
                            เป็น Past Tense  ( รวมไปถึงกรณีที่ควรจะใช้ " could " แต่ใช้ " can ", ควรใช้ " would " แต่ใช้ " will "
                            ควรใช้ " should " แต่กลับใช้ " shall " )  เช่น

                            ไม่ใช้  :  He told me that he may come today.
                            ใช้      :  He told me that he might come today.
                                          เขาบอกกับผมว่าเขาอาจจะมาวันนี้

                คำอธิบาย : ถ้าประโยคหลักเป็น Past Tense และกริยาในอนุประโยคก็จะต้องใช้เป็น Past Tense ให้หมด
                                      เพราะฉะนั้น may ----> might,  will ----> would,  shall -----> should,  can ----> could
                                      ทั้งนี้รวมไปถึงกริยาตัวอื่นๆ ด้วยนะครับ จะต้องเปลี่ยนให้เป็น Past Tense ใช้หมดเลยครับผม

                        15).  มักใช้ Past Tense ตามหลัง " to " เช่น

                                ไม่ใช้  :  I tried to kicked the ball away.
                                ใช้      :  I tried to kick the ball away.
                                              ผมพยายามที่เตะบอลออกไป

                    คำอธิบาย : กริยาที่ตามหลัง " to " จะต้องเป็นรูป Infinitive ( V1 ) เสมอนะคร้าบ
 

                        16).  มักใช้ Present Simple Tense แทนที่จะใช้ Present Perfect Tense

                                ไม่ใช้  :  I live in Thailand for four years.
                                ใช้      :  I have lived in Thailand for fours years.
                                             ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา 4 ปีแล้ว ( ปัจจุบันก็ยังอยู่ )

                        คำอธิบาย : ประโยค Present Perfect จะใช้กับเหตุการณ์หนึ่งที่ได้เริ่มขึ้น และปัจจุบันก็ยังคงดำเนินอยู่
 
                                                                                                                                              15            16