บทที่ ๑๗

Indirect Speech : ประโยคคำสั่งหรือประโยคขอร้อง

      หลักการเปลี่ยน Direct Speech ให้เป็น Indirect Speech ในกรณีที่ประโยค Direct Speech เป็นประโยคคำสั่งหรือประโยคขอร้อง

           1.  เลือกใช้คำกริยานำ ( Reportig Verb ) ให้เหมาะสม ตามปรกติมักจะใช้คำเหล่านี้
 
 

ask ( asked )
ขอร้อง ( ให้ทำกระทำ ) โดยปรกติแล้วจะใช้คำนี้เมื่อประโยคเดิมมีคำว่า "please"
tell ( told )
บอก ( ให้ทำ...... )  เช่นบอกให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คำนี้นิยมใช้มากเพราะเป็นคำกลางๆ ไม่เฉียบขาดเกินไป และไม่อ่อนเกินไป ในกรณีที่หาคำเหมาะสมไม่ได้ ขอแนะนำ ให้ใช้คำนี้นะครับ
warn ( warned ), advise ( advised )
เตือน, แนะนำ ( ให้กระทำ ) เช่น แนะนำ ตักเตือนให้กระทำสิ่งในสิ่งหนึ่ง
order ( ordered )
สั่ง ( ธรรมดา ) เช่น อาจารย์สั่งนักศึกษา
command, ( commanded )
สั่ง ( เฉียบขาด ) เช่น ผู้บังคับบัญชาสั่งลูกน้อง
beg ( begged )
งขอร้อง ( ให้กระทำ ) ใช้เช่นเดียวกับ ask แต่ความหมายของคำๆ นี้ จะดูอ่อนน้อม กว่านะครับ ควรใช้ในกรณีที่ประโยคเดิมมีคำสุภาพมากในการขอร้อง เช่น
Would you mind ( please ) ...............?

       2.  จะต้องระบุผู้สั่ง ( ขอร้อง ) และผู้ถูกสั่ง ( ขอร้อง ) เสมอ
            3.  สั่งให้ทำอะไร ขอร้องให้ทำอะไร ให้เติม to หน้ากริยาตัวนั้นเลยครับ แต่ถ้ากริยานั้นอยู่ในรูปปฏิเสธให้ใช้ not to แทนครับผม

          ตัวอย่างประโยค

              Direct     :  He said to me, " Please open that window. "
            Indirect   :  He asked me to open that window.

            Direct     :  She said to my brother, " Don't shut the door. "
            Indirect   :  She told my brother not to shut the door.

            Direct     :  He said to his friend, " Don't smoke too much. "
            Indirect   :  He warned to his friend not to smoke too much.

            Direct     :  The doctor to me, " Drink water as much as you can. "
            Indirect   :  The doctor advised to me to drink water as much as I can.

            Direct     :  The teacher said to the students, " Be quiet! "
            Indirect   :  The teacher ordered the students to be quiet.

            Direct     :  The General said to his soldiers, " Be patient! "
            Indirect   :  The General commanded to his soldiers to be patient.

            Direct    :  She said to her boss, " Please sign your name in this paper. "
            Indirect  :  She begged to her boss to sign his name in this paper.
 
 


                                                                                                                                                             18    19     20