º··Õè ñù

Indirect Speech : »ÃÐ⤷Õèãªé " Let's "

     ËÅÑ¡¡ÒÃà»ÅÕè¹

                àÁ×èÍ»ÃÐ⤠Direct Speech »ÃÒ¡¯Êӹǹ Let's ¹Ð¤ÃѺ àÇÅÒ·Õè¨Ð·ÓãËéà»ç¹ Indirect Speech
            ¨Ðµéͧãªé¡ÃÔÂÒ¹Ó ( Reporting Verb ) ÇèÒ suggest, advise, urge, propose ¹Ð¤ÃѺ
            ¨Ò¡¹Ñ鹨֧µÒÁ´éÇ them + infinitive with " to " ¹Ð¤ÃѺ ÅͧÁÒ´ÙµÑÇÍÂèÒ§»ÃÐ⤡ѹàŹФÃѺ

             Direct     :   She said, " Let's go shopping. "
            Indirect  :   She urged them to go shopping.

            Direct     :   Eugene said, " Let's study English. "
            Indirect  :   Eugene proposed them to study English.

            Direct     :   The teacher said, " Let's play a game. "
            Indirect  :   The teacher advised them to play a game.

            Direct     :   The speaker said, " Let's eat vegetables. "
            Indirect  :   The speaker suggested them to eat vegetables.
 
 
 

Indirect Speech : »ÃÐâ¤ÍØ·Ò¹ ( Exclamation )


    ËÅÑ¡¡ÒÃà»ÅÕè¹

              »ÃÐâ¤ÍØ·Ò¹¹Ñé¹ àÃÒÁÑ¡¨ÐÍØ·Ò¹¢Í§ÁÒ´éÇÂÍÒÃÁ³ì·ÕèᵡµèÒ§¡Ñ¹ãªèäËÁ¤ÃѺ? àªè¹ ÍØ·Ò¹¢Í§ÁÒ´éǤÇÒÁ´Õã¨
      µ¡ã¨, àÊÕÂã¨, ÂÔ¹´Õ, µ×è¹àµé¹ ÏÅÏ  à¾ÃÒЩйÑé¹ àÁ×èÍàÃÒ·Ó»ÃÐâ¤ãËéà»ç¹ Indirect Speech ¡ÃÔÂÒ¹Ó ( Reporting
      Verb )  ¡ç¨Ðµéͧºè§ºÍ¡ÇèÒ¡ÒÃÍطҹ㹵͹¹Ñé¹ à»ç¹¡ÒÃÍطҹẺä˹´éǹФÃѺ ¡µÑÇÍÂèÒ§àªè¹

             exclaimed with delight                         ÍØ·Ò¹ÍÍ¡ÁÒ´éǤÇÒÁ´Õã¨
           exclaimed with sadness                       ÍØ·Ò¹ÍÍ¡ÁÒ´éǤÇÒÁàÊÕÂã¨
           exclaimed with surprise                       ÍØ·Ò¹ÍÍ¡ÁÒ´éǤÇÒÁ»ÃÐËÅÒ´ã¨
           exclaimed with anger                          ÍØ·Ò¹ÍÍ¡ÁÒ´éǤÇÒÁâ¡Ã¸
           exclaimed with excitement                     ÍØ·Ò¹ÍÍ¡ÁÒ´éǤÇÒÁµ×è¹àµé¹
           exclaimed with admiration                     ÍØ·Ò¹ÍÍ¡ÁÒ´éǤÇÒÁª×蹪ÁÂÔ¹´Õ

            àËÅèÒ¹Õéà»ç¹µé¹¤ÃѺ §èÒÂÊØ´¤×Í ¤Ø³¡çà¢Õ¹ÇèÒ exclaimed with + N ( ·ÕèáÊ´§¶Ö§ÍÒÃÁ³ì¢Í§»ÃÐ⤹Ñé¹æ )
            ÍÂèÒÅ×Á¹Ð¤ÃѺ ¤Ó·ÕèáÊ´§ÍÒÃÁ³ìàËÅèÒ¹Ñ鹨еéͧ·ÓãËéà»ç¹ ¤Ó¹ÒÁ  ´éǹФÃéÒº ^o^

           µÑÇÍÂèÒ§»ÃÐâ¤

              Direct     :   He said, " Hurrah!  I passed the Entrance Exam! "
            Indirect  :   He exclaimed with delight the he passed the Entrance Exam.

            Direct     :   She said, " Congratulation!  What a success you have! "
            Indirect  :   She exclaimed with admiration for my success.

            Direct     :   They said, " Hey, why do you so late? "
            Indirect   :   They exclaimed with surprise for my late arrival.

            Direct     :   She said, " Help me! "
            Indirect  :   She exclaimed with fright for help.

                       »ÃÐ⤠Indirect Speech ·Õèãªé¡Ñº»ÃÐâ¤ÍØ·Ò¹¹Ñé¹ÍÒ¨¨Ð´ÙÂØè§ÂÒ¡ÊѺʹàÅ硹é͹ФÃѺ
              à¾ÃÒÐàÃÒÍÒ¨¨ÐµéͧÃÙé¨Ñ¡´Ñ´á»Å§»ÃÐâ¤àÅ硹éÍÂàÁ×èÍ·Óà»ç¹ Indirect Speech
 


Indirect Speech : ÃÇÁ»ÃÐâ¤ËÅÒÂẺà¢éÒ´éÇ¡ѹ

  1.  »ÃÐ⤤ӶÒÁ ¡Ñº »ÃÐ⤺͡àÅèÒ
        ãªé and said that à»ç¹µÑÇàª×èÍÁ¹Ð¤ÃѺ ¡Ã³Õ·Õè»ÃÐ⤢éÒ§ËÅѧà»ç¹»ÃÐ⤺͡àÅèÒ àªè¹

  Direct     :   He said to me, " When will they come?  I will be ready at any time. "
  Indirect  :   He asked me when they would come and said that he would be ready at any time.

         ãªé and asked ¡Ã³Õ·Õè»ÃÐ⤤ӶÒÁà»ç¹»ÃÐâ¤ËÅѧ àªè¹

Direct    :   Steve said to me, " I will be at home at 6 p.m.  When will you call me? "
Indirect  :   Steve told me that he would be at home at 6 p.m. and asked when I would call him.
 

       2.  »ÃÐ⤤ÓÊÑè§ ¡Ñº »ÃÐ⤤ӶÒÁ
          ãªé and asked à»ç¹µÑÇàª×èÍÁ·Ñé§ 2 »ÃÐ⤤ÃѺ àªè¹

         Direct    :   The librarian said to us, " Be quiet!  Why are you so noisy? "
        Indirect :   The librarian  told us to be quiet and asked why we were so noisy.
 

        3.  »ÃÐ⤺͡àÅèÒ ¡Ñº »ÃÐ⤤ÓÊÑè§
           ãªé and told + ºØ¤¤Å + infinitive à»ç¹¤Óàª×èÍÁÃÐËÇèÒ§»ÃÐ⤷Ñé§Êͧ àªè¹

          Direct     :   She said to him, " I don't feel well.  Leave me alone! "
         Indirect   :   She said to him that she didn't feel well and told him to leave her alone.
 

         4.  »ÃÐ⤺͡àÅèÒ ¡Ñº »ÃÐ⤻¯Ôàʸ
             ãªé and that ÁÒàª×èÍÁ¤ÃѺ àªè¹

          Direct    :   Simon said to me, " My computer is broken.  I can't use it. "
         Indirect  :   Simon said to me that his computer was broken and that he couldn't use it.
 

           5.  »ÃÐ⤤ÓÊÑ觷Ñ駤Ùè
               ãªé and to àª×èÍÁ¤ÃѺ¼Á àªè¹

             Direct    :   She said to us, " Stand up!  Look overthere! "
            Indirect  :  She told to us to stand up and to look overthere.

Indirect Speech : »ÃÐ⤠Direct ¢Ö鹵鹴éÇ Yes ËÃ×Í No

      ÇÔ¸Õ·Ó

      1.  à»ÅÕè¹ said to à»ç¹  told + ºØ¤¤Å + that
                ËÒ¡»ÃÐâ¤à´ÔÁà»ç¹ " Yes, + »ÃÐ⤷Õèà»ç¹ Present Tense "  àªè¹

          Direct    :   He said to me, " Yes, I often go to the library. "
         Indirect  :  He told me that he often went to the library.
 

            2.  à»ÅÕè¹ said to à»ç¹ promised that
                 ËÒ¡»ÃÐâ¤à´ÔÁà»ç¹   " Yes, + »ÃÐ⤷Õèà»ç¹ Future Tense "  àªè¹

          Direct     :   Joe said, " Yes, I will think of you. "
         Indirect  :   Joe promised that he would think of me.
 

            3.  à»ÅÕ蹨ҡ said à»ç¹ refused to + Infinitive Verb
                 ËÒ¡»ÃÐâ¤à´ÔÁà»ç¹  " No, + »ÃÐ⤫Öè§äÁè¡ÃзÓÊÔè§ã´ÊÔè§Ë¹Öè§ "  àªè¹

          Direct    :   She said, " No, I won't stay at home. "
         Indirect  :  She refused to stay at home.
 
 

                           Indirect Speech : ¢éÍÊѧࡵÍ×è¹æ

  1.  äÁèµéͧà»ÅÕè¹ÊÃþ¹ÒÁºØ¤¤Å ( Personal Pronoun ) ¶éÒÊÃþ¹ÒÁºØ¤¤Å¹Ñé¹à»ç¹ºØÃØÉà´ÕÂǡѹ
          ·Ñ駹Õéà¾ÃÒÐà»ç¹¡ÒÃàÅèÒ¶Ö§¤Ó¾Ù´¢Í§µ¹àͧ àªè¹

        Direct     :   I said, " I will go shopping. "
        Indirect  :   I said that I would go shopping.

         áµè¶éÒÊÃþ¹ÒÁºØ¤¤Å¹Ñé¹µèÒ§ºØÃØɡѹ µéͧà»ÅÕè¹仵ÒÁ¡®¹Ð¤ÃѺ àªè¹

        Direct    :   He said, " I will go swimming. "
        Indirect  :   He said that he would go swimming.
 

    2.  ¡ÃÔÂÒºÒ§µÑÇ«Öè§ãªé㹤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ Present Tense áµèÁÕÃÙ»à»ç¹ Past Tense ÍÂÙèáÅéÇ äÁèµéͧà»ÅÕè¹á»Å§
        ¹Ñ蹤×Í could, should, would, might  àªè¹

       Direct     :   She said, " I might study Chinese. "
       Indirect  :   She said that she might study Chinese.
 

     3.  ¤Óàª×èÍÁ that ã¹»ÃÐ⤺͡àÅèҢͧ Indirect Speech ÊÒÁÒöÅÐäÇéä´é ¶×ÍÇèÒäÁè¼Ô´áµèÍÂèҧ㴠àªè¹

       Direct    :   They said, " We are going to have a dinner. "
       Indirect  :  They said they were going to have a dinner.