บทที่ ๖

TENSES (4) : Present Perfect Tense

Subject + Verb to have + past participle

         วิธีใช้

            1.  แสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต และดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในขณะที่พูดอยู่ เช่น

             Her family have lived in Chiang Mai since 1979.

                ครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในเชียงใหม่ตั้งปี ค.ศ. 1979

             I have studied English for ten years.

                ฉันเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว
 

            2.  ใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดลงใหม่ๆ มักจะมีคำว่า just, already, yet   เช่น

             I have already finished my homework.

                ผมเพิ่งทำการบ้านของผมเสร็จ

             He has not read that book yet.

                เขายังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนั้นเลย
 

            3.  ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และสิ้นสุดลงไปแล้ว แต่ผลของเหตุการณ์ก็ยังคงมีมาจนถึงปัจจุบันในขณะที่พูด เช่น

             I have read them before.

                ฉันเคยอ่านเรื่องนี้มาก่อน

             The servant has cooked her dinner.

                คนรับใช้ทำอาหารมื้อเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 

            4.  ใช้แสดงถึงการกระทำซึ่งเริ่มต้น และสิ้นสุดลงในอดีต แต่ยังอาจจะเกิดขึ้นได้อีก มักจะมี Adverb of Frequency อยู่ด้วย

                  เช่น sometimes, once, twice, many times, several times, ever, never  ตัวอย่างเช่น

             I have visited Los Angeles twice.

                ผมไปเที่ยวลอสแองเจลลิสมา 2 ครั้งแล้ว

             This is all of the best books I have ever read.

                หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยอ่านมา
 

     หลักการใช้  Since  และ  For
 

                 " Since "  แปลว่า  'ตั้งแต่'  ใช้กับเวลาอันเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นั้นในอดีต จะเป็น Since + เวลาที่เริ่มต้น

        เช่น  since yesterday, since 1979, since the Cold War, since Monday, since last week  เป็นต้น

                    นอกจากนี้ Since อาจจะบวกกับประโยคที่เป็น Past Simple Tense ได้ด้วย รูปแบบจะเป็น

     Present Perfect Tense + since + Past Simple Tense เช่น

                 since his father died,  since I was born,  since she quit her work  เป็นต้น
 

                " For "  แปลว่า  'เป็นเวลา'  ใช้กับจำนวนเวลานับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาจนถึงขณะที่พูด  For ใช้บอกความยาวของเวลา

        ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันว่าเป็นเวลานานเท่าไร  เพราะฉะนั้น For + ระยะเวลา  ยกตัวอย่างเช่น

                  for two days,  for six hours,  for three years,  for a long time,  for a few minutes  เป็นต้น
 

     หลักการใช้  Yet,  Just,  และ  Already

                 " Yet "  แปลว่า  'ยัง'  จะใช้ในประโยคปฏิเสธเสมอครับผม และนิยมวางไว้ท้ายสุดของประโยค  เช่น

         I have not watched that movie yet.
 

                 " Just "  แปลว่า  'เพิ่งจะ'  ส่วน  " Already "  แปลว่า  'เรียบร้อยแล้ว'  จะใช้ในประโยคบอกเล่าครับ และจะ วางไว้หน้ากริยาหลัก ( Main Verb )  เสมอ  เช่น

         He has just gone to work.

         I have already closed the window.
 

                อย่าลืมนะครับ!!!  ท่านต้องแม่นในการผันกริยาช่องที่ 3 คือ Past Participle เมื่อต้องใช้ Perfect Tense

        ทั้งแบบ Regular Verbs หรือ Irregular Verbs ครับผม!!!  (O'_'O)
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          8      9       10