บทที่ ๗

Tenses (5) : Future Simple Tense

  วิธีใช้

 1.  ใช้เพื่อแสดงถึงการกระทำหรือสภาพในอนาคต เช่น

          He will travel to Singapore next year.

            เขาจะไปเที่ยวสิงคโปร์ปีหน้า

          The plane will leave the airport in a few minutes.

            เครื่องบินจะออกจากท่าอากาศยานในอีก 2-3 นาทีข้างหน้า
 

          การใช้ (be) going to แทน will หรือ shall

            1.  ใช้ (be) going to + V1 เพื่อแสดงความตั้งใจ ( Intention ) แทน will และ shall ได้ เช่น

          She is going to buy a car next month.

            หล่อน ( ตั้งใจ ) จะซื้อรถยนต์เดือนหน้า

          We are going to visit our grandfather tomorrow.

            พวกเรา ( ตั้งใจ) จะไปเยี่ยมคุณปู่ในวันพรุ่งนี้
 

            2.  ใช้ (be) going to + V1 เพื่อแสดงการคาดคะเน ( Suggestion ) แทน will และ shall ได้ เช่น

            I think it is going to rain.

            ฉันคิดว่าฝนจะต้องตก ( อย่างแน่นอน )
 

            3.  ใช้ (be) going to + V1 เพื่อแสดงข้อความซึ่งเชื่อว่าจะเป็นจริงเช่นนั้นโดยปราศจากข้อสงสัยแทน will และ shall ได้ เช่น

          His wife is going to have a baby.

            ภรรยาของเขาจะมีลูกแล้ว
 

            ห้ามใช้ (be) going to + V1 ในกรณีต่อไปนี้

           1.  เหตุการณ์ที่เป็นอนาคตอันแท้จริง ( Exact Futurity ) ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น

         I will be twenty-one next year.

            ผมจะมีอายุ 21 ในปีหน้า

         ( ห้ามใช้ : I am going to be twenty-one next year. )
 

         Today is the 3rd; tomorrow will be the 4th.

            วันนี้เป็นวันที่ 3 พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ 4

         ( ห้ามใช้ : Today is the 3rd; tomorrow is going to be the 4th. )
 

            2.  ห้ามใช้ (be) going to + V1 ในประโยคเงื่อนไขที่เชื่อมด้วย If  ใช้ได้เฉพาะ will และ shall เท่านั้น

         John will be successful if he tries hard.

            จอห์นจะประสบความสำเร็จถ้าเขาพยายามอย่างจริงจัง

            ( ห้ามใช้ : John is going to be successful if he tries hard. )
 

         They will be on time if they hurry.

            พวกเขาจะทันเวลาถ้าพวกเขารีบหน่อย

         ( ห้ามใช้ : They are going to be on time if they hurry. )
 

            3.  ห้ามใช้ (be) going to + V1 กับกริยาที่แสดงการรับรู้ เช่น understand, forget, like, remember, love, know, etc.

         I will remember this experience forever.

            ผมจะจำประสบการณ์นี้ตลอดไป

         ( ห้ามใช้ : I am going to remember this experience forever. )
 

         He will like it if he sees.

            เขาคงจะชอบถ้าเขาเห็น

         ( ห้ามใช้ : He is going to like it if he sees. )
 
 

                                                                                                                                                                               8      9       10