ÈѾ·ìʹ ÊѺʹ 9 ???

( Confusing Words 9 )

¤ÇÒÁàËÁ×͹.....·ÕèᵡµèÒ§

     Same ( Adj. )

        á»ÅÇèÒ " àËÁ×͹¡Ñ¹ " ËÁÒ¶֧¢Í§·Õèà»ç¹»ÃÐàÀ·à´ÕÂǡѹ ª¹Ô´à´ÕÂǡѹ ( áµèÁÔä´éà¹é¹¶Ö§ÅѡɳСÒÃà»ÃÕºà·Õº ) àªè¹

     They wear the same T-shirts every day.
        ¾Ç¡à¢ÒÊÇÁàÊ×éͤ͡ÅÁẺà´ÕÂǡѹ·Ø¡Çѹ
 

     Similar ( Adj. )

        á»ÅÇèÒ " àËÁ×͹¡Ñ¹ " àªè¹¡Ñ¹ ¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ¡ÒÃãªé¡ç¨Ð¤ÅéÒÂæ ¡Ñº Same áµèäÁèàªÔ§àËÁ×͹¡Ñ¹â´ÂÊÔé¹àªÔ§à·èÒäùѡ
    ¢éÍÊѧࡵ¢Í§ Similar ¹Ñ鹤×Í ¨Ðµéͧãªé¤Çº¤Ùè¡Ñº to àÊÁÍ µÑÇÍÂèÒ§àªè¹

     My shoes look similar to yours.
        Ãͧà·éҢͧ¼Á´Ù¤ÅéÒÂæ ¡Ñº¢Í§¤Ø³àÅÂ
 
 
 

     Identical ( Adj. )

        á»ÅÇèÒ " àËÁ×͹¡Ñ¹ " ÍÕ¡áÅéǤÃѺ·èÒ¹ ¤Ó¹Õéãªé㹤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ¡ÒÃà»ÃÕºà·ÕºÇèҢͧ 2 ÍÂèÒ§ÁÕÅѡɳÐàËÁ×͹¡Ñ¹
    ª¹Ô´áºº·ÕèÇèÒàËÁ×͹¡Ñ¹ÊØ´æ ¶Í´ÍÍ¡ÁÒ¾ÔÁ¾ìà´ÕÂǡѹàŤÃéÒº àªè¹

     The twins are identical.
        ÅÙ¡½Òá½´¤Ùè¹ÕéÁÕ˹éÒµÒ·ÕèàËÁ×͹¡Ñ¹ÁÒ¡¨ÃÔ§æ
 

                                                                            

                                              10     11   12    13   14     15