ทำอย่างไรจะครองใจคน
วางตัวเองให้ดี มีเสน่ห์ น่าสนใจแก่ผู้อื่น
ท่านคือผู้ชนะคนไปแล้วมากมาย

ในสังคมยุคนี้ ใครที่ทำตัวเองให้ดี มีเสน่ห์ เข้าสังคมได้อย่างดี
ก็สมควรเป็นผู้ที่อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างน่าชื่นชมแล้วให้สังคม
ยอมรับสังคมมองเห็นคุณเป็นคนมีเสน่ห์เสมอ อย่าให้สังคม
มองดูคุณในแง่ลบเด็ดขาด คุณจะยำแย่กับทุกสิ่งทุกอย่าง คนเรา
จะมีเสน่ห์ได้ก็ไม่ยากอะไรนักหรอก พูดจาดี อ่อนน้อมถ่อมตน
ยกย่องผู้อื่นเอาไว้คุณก็ก้าวไปข้างหน้าได้มากแล้วกิริยามารยาท
ดี นิ่มนวล ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอเป็นนิสัย คุณก็จะชนะผู้คนทั้งหลาย
ไปแล้วไม่น้อย วางตัวให้ดีมีเสน่ห์น่าสนใจแก่ผู้อื่นเสมอบางที
คนเราก็แปลกมากคุณก็อาจจะเคยเห็นมาก่อนว่าเวลามองดูบุคคล
บางคนนั้นตนเองอาจจะไม่ถูกชะตาเลยมองดูบุคลผู้นั้นก็เกิดมีความ
รู้สึกขึ้นมาว่าเขามีความแข็งกระด้างมากท่าทางไม่น่าคบค้าสมาคม
ด้วยแม้แต่น้อยซึ่งบางทีเขาก็อาจเป็นคนดีเอามากๆก็ได้นั่นก็เพราะ
เรามองเห็นว่ากิริยาอาการเขากระด้างหน้าตาของเขามองดูไม่น่าคบ
เหมือนไอ้เสือไอ้โจรมากเพราะเราเคยเห็นไอ้เสือไอ้โจรในลักษณะ
เช่นนี้มาก่อนนั่นเองเมื่อเรามองเห็นบุคลนี้เข้าก็เลยเหมาว่าเขาน่าจะ
เป็นอย่างไอ้เสือไอ้โจรที่ว่านี่เองจึงควรสำรวจตัวเองว่าควรจะทำอย่าง
ไรให้คนอื่นมองดูเราแบบเป็นผู้ที่มีเสน่ห์ในตนเองอย่าให้มองเห็นว่า
เราไม่น่าคบ วางตัวให้ดี นุ่มนวลนอบน้อม อ่อนโยน วาจาดีสุภาพเรียบ
ร้อย คนอื่นก็จะมองดูคุณในแง่ที่ดีเสมอน่ารักน่านิยม น่าคบ น่าไว้วางใจ
น่าช่วยเหลือร่วมมือในทุกๆด้าน อะไรก็ดูดีไปหมด หากเราเอาชนะใจคน
อื่นได้ นั่นก็หมายถึงคุณเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เสมอ คุณจะทำอะไรก็ได้
ไม่มีใครขัดขวางหนทางของคุณเลย มีแต่จะสนับสนุนท่านเท่านั้น


back to homepage