ดรรชนี ( INDEX )


                                                                                                                             ที่มา  ThaiY2k.com

             Interesting Lessons

Chapter 1  == If-Clause ( ประโยคเงื่อนไข ) ==

Chapter 2  == Question Tag ==

Chapter 3  == Tenses (1)  Present Simple Tense ==

Chapter 4  ==  Tenses (2)  Present Continuous Tense  ==

Chapter 5  ==  Tenses (3)  Past Simple Tense  ==

Chapter 6  ==  Tenses (4)  Present Perfect Tense  ==

Chapter 7  ==  Tenses (5)  Future Simple Tense  ==

Chapter 8  ==  Singular and Plural  ==

Chapter 9  ==  Tenses (6)  Past Continuous Tense  ==

Chapter 10  ==  Tenses (7)  Present Perfect Continuous Tense  ==

Chapter 11  ==  Tenses (8)  Past Perfect Tense  ==

Chapter 12  ==  Tenses (9)  Future Perfect Tense  ==

Chapter 13  ==  Errors in Tenses (1)  ==

Chapter 14  ==  Errors in Tenses (2)  ==

  Chapter 15  ==  Indirect Speech : Introduction  ==

Chapter 16  == Indirect Speech : หลักการเปลี่ยน ==

Chapter 17 == Indirect Speech : ประโยคคำสั่งหรือประโยคขอร้อง ==

Chapter 18 ==  Indirect Speech : ประโยคคำถาม  ==

Chapter 19 ==  Indirect Speech : ประโยคที่ใช้ LET'S   และ อื่น  ๆ ==

Chapter 20 ==  Passive Voice  ==

Chapter 21 ==   === เร็วๆ นี้

Chapter 22 ==  ????? ==
 
 
 

   back to homepage