¡ÒâÂÒ¡ÃÔÂÒËÃ×͵ÑÇáÊ´§
2.1 ¡ÒâÂÒ¡ÃÔÂÒËÃ×͵ÑÇáÊ´§¤Ó  ¤Ó·Õè¹ÓÁÒ¢ÂÒ¡ÃÔÂÒ¤×ͤÓÇÔàÈɳì¹Ñè¹àͧ µÑÇÍÂèÒ§
-ÁéÒÇÔè§àÃçÇ"àÃçÇ" ¢ÂÒ¡ÃÔÂÒ  "ÇÔè§" ãËéÃÙéÇèÒ¡ÃÔÂÒÍÒ¡ÒùÑé¹à»ç¹ÍÂèÒ§äÃ
                      -àÊ觡Թ¨Ø¨¹Íéǹ  "¨Ø"  ¢ÂÒ¡ÃÔÂÒ "¡Ô¹"
2.2 ¡ÒâÂÒ¡ÃÔÂÒËÃ×͵ÑÇáÊ´§´éÇ¡ÅØèÁ¤Ó àªè¹
-¾ÒÂؾѴ´Ñ§Ê¹Ñè¹ËÇÑè¹äËÇ  "´Ñ§Ê¹Ñè¹ËÇÑè¹äËÇ"  ¢ÂÒ¡ÃÔÂÒ "¾Ñ´" à¾×èͺ͡ãËé
                 ÃÙéÇèÒ ¡ÃÔÂÒÍÒ¡ÒÃà»ç¹ÍÂèÒ§äÃ
-à¢Ò¹Ñè§ÍÂÙè·èÒÁ¡ÅÒ§­ÒµÔÁԵà "·èÒÁ¡ÅÒ§­ÒµÔÁÔµÃ" ¢ÂÒ¡ÃÔÂÒ "¹Ñè§ÍÂÙè "   ãËéÃÙé
                ÇèÒ¡ÃÔÂÒÍÒ¡ÒùÑé¹à¡Ô´¢Öé¹·Õèä˹
2.3 ¡ÒâÂÒ¡ÃÔÂÒËÃ×͵ÑÇáÊ´§´éÇ»ÃÐ⤠ ä´éá¡è »ÃÐ⤤ÇÒÁ«é͹¹Ñè¹àͧ àªè¹
-ö¹µì¤Ñ¹¹ÕéáÅè¹ÃÒǡѺàµèÒ¤ÅÒ¹ "àµèÒ¤ÅÒ¹" ¢ÂÒ¡ÃÔÂÒ  "áÅè¹" ºÍ¡ãËéÃÙéÇèÒ
                ¡ÃÔÂÒÁÕÅѡɳÐÍÂèÒ§äÃ
              -¤ÃÙÊ͹˹ѧÊ×ͨ¹àÊÕ§á˺áËé§ "àÊÕ§á˺áËé§"  ¢ÂÒ¡ÃÔÂÒ "Ê͹"   ¤Óàª×èÍÁ
               "¨¹" ºÍ¡ãËéÃÙéÇèÒ ¡ÃÔÂÒÍÒ¡ÒèÐà¡Ô´¼ÅÍÐäõÒÁÁÒ

                                                                                                                ˹éÒáá