ËÁÇ´ ¦

Êӹǹ         ¤ÇÒÁËÁÒÂ

 ¦éͧ»Ò¡áµ¡
                               à¡çº¤ÇÒÁÅѺäÁèÍÂÙè,ªÍº¹Ó¤ÇÒÁÅѺ¢Í§¼ÙéÍ×è¹
                               ä»â¾¹·Ð¹Ò,»Ò¡â»é§
 ¦èÒ¤ÇÒÂÍÂèÒàÊÕ´Ò¾ÃÔ¡
                               ·Ó¡ÒÃãË­èäÁè¤ÇõÃÐ˹Õè
 ¦èÒäÁèµÒ¢ÒÂäÁè¢Ò´
                               µÑ´äÁè¢Ò´(ÁÑ¡ãªéá¡è¾èÍ áÁè ·ÕèÃÑ¡ÅÙ¡ÁÒ¡
                               ¶Ö§¨Ðâ¡Ã¸¨Ðà¡ÅÕ´ÍÂèÒ§äáçµÑ´äÁè¢Ò´)

                                    ËÁÇ´ §
 §Áà¢çÁã¹ÁËÒÊÁØ·Ã
                               ¤é¹ËÒÊÔ觷ÕèÂÒ¡¨Ð¤é¹ËÒä´é,
                               ·Ó¡Ô¨·ÕèÊÓàÃç¨ä´éÂÒ¡
 §ÍÁ¾ÃÐÃÒÁ
                               ÁÕ¤ÇÒÁ·Ø¡¢ìÂÒ¡ÅÓºÒ¡àµçÁ·Õè
 §Ò¹ËÅǧäÁèãËé¢Ò´
 §Ò¹ÃÒÉ®ÃìäÁèãËéàÊÕÂ
                               ·Ó§Ò¹äÁèãË麡¾Ãèͧ·Ñ駧ҹ ÊèǹÃÇÁáÅЧҹÊèǹµÑÇ
 §Ù¡Ô¹ËÒ§
                               à¡ÕèÂÇ⧡ѹà»ç¹·Í´ æ
 à§ÒµÒÁµÑÇ
                               ¼Ùé·Õèä»ä˹´éÇ¡ѹ á·ºäÁè¤ÅÒ´¡Ñ¹àÅÂ,
                               ÊÔ觷Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ËÃ×ÍŴŧ仵ÒÁÊèǹ
 à§Õºà»ç¹à»èÒÊÒ¡
                               à§ÕºʹԷ
 à§×éͧèÒÃÒ¤Òᾧ
                               ¨Ð·ÓÍÐäáçäÁè¡ÅéҵѴÊԹ㨷Óŧä»
                               ´Õáµè·Ó·èÒËÃ×ÍÇÒ§·èÒÇèҨзÓà·èÒ¹Ñé¹
 â§èá¡ÁËÂÔè§
                               â§èáÅéÇÂѧÍÇ´©ÅÒ´,ÍÇ´´Õ·Ñé§ æ ·Õèâ§è
 â§èà§èÒàµèÒµØè¹
                               â§è·ÕèÊØ´
 â§èáÅéÇÍÂÒ¡¹Í¹àµÕ§
                               â§èáÅéÇäÁèà¨ÕÂÁµÑÇ
                               ä»·ÓÊÔ觷Õèµ¹äÁèÃÙéäÁèà¢éÒã¨
                                     ËÁÇ´ ¨
 ¨ÁäÁèŧ
                               à¤Â·ÓµÑÇãË­èáÅéÇ ·ÓãËéàÅç¡Å§äÁèä´é
                               (ãªéá¡è¤¹·Õèà¤ÂÁÑè§ÁÕËÃ×ÍÃØè§ÁÒ¡è͹
                               àÁ×èÍÂÒ¡¨¹ËÃ×͵¡ÍѺŧ¡çÂѧ·ÓµÑÇàËÁ×͹à´ÔÁ)
 ¨ÁÙ¡Á´
                               ·ÕèäËǵÑÇËÃ×ÍÃÙéµÑǷѹà˵ءÒóì
 ¨Ñº§Ù¢éÒ§ËÒ§
                               ·ÓÊÔ觷ÕèàÊÕ觵èÍÍѹµÃÒÂ
 ¨Ñº´Ó¶ÅÓá´§
                               ÁØè§ÍÂèҧ˹Öè§ä»ä´éÍÕ¡ÍÂèҧ˹Öè§,
                               ÁØè§ÍÂèҧ˹Ö觡ÅÒÂä»à»ç¹ÍÕ¡ÍÂèҧ˹Öè§
 ¨ÑºµÑÇÇÒ§µÒÂ
                               ¡Ó˹´á¹è¹Í¹äÁèà»ÅÕè¹á»Å§,
                               ¡Ó˹´µÑǺؤ¤ÅãËé»ÃШÓ˹éÒ·Õèâ´Â੾ÒÐ
 ¨ÑºàÊ×ÍÁ×Íà»ÅèÒ
                               ËÒ»ÃÐ⪹ìâ´ÂµÑÇàͧäÁèµéͧŧ·Ø¹
 ¨Ø´äµéµÓµÍ
                               ¾Ù´ËÃ×Í·ÓÊÔè§Ë¹Öè§ä»¾Ò´¾Ô§¶Ö§à¨éÒµÑÇËÃ×ͼÙéà»ç¹

                               à¨éҢͧàÃ×èͧ¹Ñé¹â´Â¼Ùé¾Ù´ËÃ×ͼÙé·ÓäÁèÃÙéµÑÇ
 à¨éÒäÁèÁÕÈÒÅ
 ÊÁÀÒÃäÁèÁÕÇÑ´
                               ¼Ùé·ÕèäÁèÁÕ·ÕèÍÂÙèà»ç¹ËÅÑ¡áËÅè§

                                     ËÁÇ´ ª
 ªÑ¡«Ø§µÒÁ¢ÇÒ§
                               ·ÓÍÐäÃäÁè¶Ù¡ÇÔ¸ÕÂèÍÁä´éÃѺ¤ÇÒÁÅÓºÒ¡,
                               ¢Ñ´¢ÇÒ§¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨ÂèÍÁä´éÃѺ¤ÇÒÁà´×Í´Ãé͹
 ªÑ¡µÐ¾Ò¹á˧¹à¶èÍ
                               µÑé§ã¨·ÓÍÐäÃáÅéÇäÁèÊÓàÃç¨ µéͧ¤Í¤éÒ§ÍÂÙè
 ªÑ¡¹éÓà¢éÒÅÖ¡ ªÑ¡ÈÖ¡à¢éÒºéÒ¹
                               ªÑ¡ÈѵÃÙà¢éÒºéÒ¹
 ªÑ¡ãºãËéàÃ×ÍàÊÕÂ
                               ¾Ù´ËÃ×Í·Ó¢ÇÒ§ æ ãËé¡ÒÃʹ·¹Ò
                               ËÃ×Í¡Òçҹà¢ÇÍÍ¡¹Í¡àÃ×èͧä»
 ªÑ¡áÁè¹éÓ·Ñé§ËéÒ
                               ¾Ù´¨ÒËÇèÒ¹ÅéÍÁËÃ×Í¡Âͺح¤Ø³
                               à¾×èÍ¢ÍÊÔ觷Õè»ÃÐʧ¤ì
 ªÑ¡ãÂ
                               º§¡ÒÃÍÂÙèàº×éͧËÅѧ
 ªÑèǪÑ觪մժÑè§Ê§¦ì
                               »ÅèÍÂ仵ÒÁàÃ×èͧÃÒÇ
                               äÁèàÍÒ¸ØÃÐ (ãªéá¡è¾ÃÐʧ¦ì)
 ªéÒ æ ä´é¾ÃéÒÊͧàÅèÁ§ÒÁ
                               ¤èÍÂ æ ¤Ô´¤èÍÂ æ ·Ó áÅéǨÐÊÓàÃ稼Å
 ªéÒà»ç¹¡Òà ¹Ò¹à»ç¹¤Ø³
                               ¤èÍÂ æ ¤Ô´¤èÍÂ æ ·Ó ´Õ¡ÇèÒ´èǹ·Ó
 ªéÒ§µÒ·Ñ駵ÑÇ
 àÍÒ㺺ÑÇÁÒ»Ô´
                               ¤ÇÒÁªÑèÇËÃ×ͤÇÒÁ¼Ô´ÃéÒÂáç·Õè
                               ÃÙé¡Ñ¹·ÑèǨлԴÍÂèÒ§äáçäÁèÁÔ´
 ªÒÂÊÒÁâºÊ¶ì
                               ¼Ùé·ÕèºÇªáÅéÇÊÖ¡¶Ö§ÊÒÁ˹ (ãªé¾Ù´à»ç¹
                               àªÔ§µÓ˹ÔÇèÒ à»ç¹¤¹·ÕèäÁè¹èÒ¤º)
 ªÔ§ÊØ¡¡è͹ËèÒÁ
                               ´èǹ·ÓÊÔ觷ÕèÂѧäÁèÊÁ¤ÇÃá¡èÇÑÂ
                               ËÃ×ÍÂѧäÁè¶Ö§àÇÅÒ
 ªÕ鹡à»ç¹äÁé ªÕéäÁéà»ç¹äÁé
                               äÁèÇèÒ¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨¨ÐÇèÒÍÂèҧ㴠¼Ùé¹éÍ¡çµéͧ
                               ¤Åé͵ÒÁä»ÍÂèÒ§¹Ñé¹à¾ÃÒСÅÑÇËÃ×Í»ÃШº
 ªØºÁ×Íà»Ôº
                               ©Ç»ÃÐ⪹ì¨Ò¡¤¹Í×è¹ â´ÂäÁèµéͧŧ·Ø¹Å§áç
 àª×éÍäÁè·Ôé§á¶Ç
                               à»ç¹ä»µÒÁà¼èҾѹ¸Øì
                                     ËÁÇ´ «
 «×èÍàËÁ×͹áÁǹ͹ËÇ´
                               ·Óà»ç¹«×èÍ
 «×éͤÇÒÂ˹éÒ¹Ò
 «×éͼéÒ˹éÒµÃØÉ
                               «×éͧ͢äÁè¶Ù¡¡ÒÅàÇÅÒËÃ×Í
                               äÁè¤Ô´¤Ó¹Ö§äÇéÅèǧ˹éÒÂèÍÁ
 «×éÍÇÑÇ˹éÒ¹Ò
 «×éͼéÒ˹éÒ˹ÒÇ
                               ä´éÃѺ¢Í§á¾§

                                    ËÁÇ´ ´
 ´Í¡¾Ô¡ØÅÃèǧ
                               àÃÕ¡ÍÒ¡Ò÷Õè¹Ôè§äÁè¾Ù´
 ´ÒºÊͧ¤Á
                               ÁÕ·Ñ駤سáÅÐâ·É,ÍÒ¨´ÕÍÒ¨àÊÕ¡çä´é
 ´ÒÇÅéÍÁà´×͹
                               ÁÕºÃÔÇÒÃËÃ×ͼÙ餹ÁÒáÇ´ÅéÍÁÁÒ¡
 ´Ô¹¾Í¡ËÒ§ËÁÙ
                               ¤Ñ觤éÒ§¾Í¡¾Ù¹¢Öé¹àÃ×èÍ æ
 ´Õ´ÅÙ¡¤Ô´
                               ¤Ô´¤Ó¹Ç³¼Åä´é¼ÅàÊÕÂËÃ×Í¡ÓäâҴ·Ø¹
                               ÍÂèÒ§ÅÐàÍÕ´,·ÓµÍºá·¹ãËéÊÒÊÁ
 ´Õ´ÅÙ¡¤Ô´ÃÒ§á¡éÇ
                               ¤Ô´¶Ö§¼Å·Õè¨Ðä´é·Ò§à´ÕÂÇ
 ´ÙªéÒ§ãËé´ÙËÒ§ ´Ù¹Ò§ãËé´ÙáÁè
                               ´Ù¹Ò§ãËé´ÙáÁèãËéÃÙé¨Ñ¡¾Ô¨ÒóÒÅѡɳкؤ¤Å
                               ËÃ×ͼÙéË­Ô§·Õè¨ÐàÅ×Í¡à»ç¹¤Ùè¤Ãͧ
 ´ÙµÒÁéÒµÒàÃ×Í
                               ¾Ô¨ÒóÒãËéÃͺ¤Íº¡è͹·ÓÍÐäÃ
                               (ÁÑ¡ãªé㹤ÇÒÁ»¯Ôàʸ)
 à´ç¡àÁ×èÍÇÒ¹«×¹
                               ¤Ó¡ÅèÒÇàªÔ§´ÙËÁÔè¹ËÃ×ÍàªÔ§ÊÑè§Ê͹ÇèÒÁÕ¤ÇÒÁÃÙé
                               ËÃ×ÍÁÕ»ÃÐʺ¡Òóì¹éÍÂ
 à´ç¡ÍÁÁ×Í
                               ¼ÙéäÁèÃÙé»ÃÐÊÕ»ÃÐÊÒ
 à´ç´´Í¡äÁèäÇé¢ÑéÇ
                               µÑ´¢Ò´, µÑ´­ÒµÔ¢Ò´ÁԵáѹà´ç´¢Ò´
 à´ç´´Í¡äÁéÃèÇÁµé¹
                               à¤Â·ÓºØ­¡ØÈÅÃèÇÁ¡Ñ¹ÁÒáµèªÒµÔ¡è͹
                               ¨Ö§ÁÒÍÂÙèÃèÇÁ¡Ñ¹ã¹ªÒµÔ¹Õé
 à´ç´ºÑÇäÁèäÇéãÂ
                               µÑ´¢Ò´, µÑ´­ÒµÔ¢Ò´ÁԵáѹà´ç´¢Ò´
 à´ç´»ÅÕäÁèäÇéãÂ
                               µÑ´¢Ò´, µÑ´­ÒµÔ¢Ò´ÁԵáѹà´ç´¢Ò´
 à´Ô¹µÒÁËÅѧ¼ÙéãË­èËÁÒäÁè¡Ñ´
                               »ÃоĵԵÒÁÍÂèÒ§¼ÙéãË­è
                               ÁÑ¡»ÅÍ´ÀÑÂËÃ×ÍäÁèÁÕã¤ÃÇèÒä´é
 ä´éᡧ෹éÓ¾ÃÔ¡
                               ä´éãËÁèÅ×Áà¡èÒ
 ä´é·Õ¢Õèá¾ÐäÅè
                               ªéÓàµÔÁàÁ×èÍàËç¹¼ÙéÍ×è¹à¾ÅÕ觾ÅéÓ

ÊӹǹËÁÇ´ ¢,¤ / ÊӹǹËÁÇ´ ¡  / ÊӹǹËÁÇ´ µ,¶,·
ÊӹǹËÁÇ´ ¹,º,» / ÊӹǹËÁÇ´ ¼,,½,¾,¿ / ÊӹǹËÁÇ´ Á,Â,Ã,Ä,Å / ÊӹǹËÁÇ´ Ç,È,Ê,Ë,Í