ËÁÇ´ ¡

 Êӹǹ             ¤ÇÒÁËÁÒÂ


 ¡§à¡ÇÕ¹ ¡Óà¡ÇÕ¹                  àÇÃʹͧàÇà ¡ÃÃÁʹͧ¡ÃÃÁ, ¡ÒÃËÁعàÇÕ¹仵ÒÁÊÀÒ¾
 ¡éÁ˹éÒ¡éÁµÒ                         ·Óâ´ÂäÁèÁͧ´ÙÊÔè§Í×è¹,·Óâ´ÂµÑé§ã¨
 ¡ÃЪѧ˹éÒãË­è                       ¨Ñ´¨éÒ¹,Í͡˹éÒÃѺàÊÕÂàͧ
 ¡ÃÐàªÍ¡é¹ÃÑèÇ                         ÊØÃØèÂÊØÃèÒÂ,äÁèÃÙé¨Ñ¡à¡çºËÍÁÍÍÁÃÔº,¢Ò´¡ÒûÃÐËÂÑ´
 ¡Ãдѧ§ÒŹ俠                      Ë­Ô§·Õè áµè§§Ò¹ËÃ×ͼèÒ¹¼ÙéªÒÂÁÒÁÒ¡áÅéÇ
                                       ÂèÍÁÃÙé¨Ñ¡ªÑé¹àªÔ§·Ò§»Ã¹¹ÔºÑµÔáÅÐàÍÒÍ¡àÍÒã¨
                                       ¼ÙéªÒÂä´é´Õ¡ÇèÒË­Ô§·ÕèÂѧäÁèà¤Âáµè§§Ò¹
 ¡ÃдÕèä´é¹éÓ                           ÍÒ¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ´ÕÍ¡´Õ㨠µ×è¹àµé¹¨¹µÑÇÊÑè¹
 ¡Ãд١á¢ç§                           äÁèµÒ§èÒÂæ
 ¡Ãд١Ãéͧä´é                        ¼ÅÊзé͹¢Í§¦Òµ¡ÃÃÁ·Õè·ÓãËé ¨ÑºµÑǼÙé¡ÃзӼԴÁÒŧâ·Éä´é
                                       ¤ÅéÒ¡ѺÇèÒ¡Ãд١¢Í§¼ÙéµÒÂÃéͧºÍ¡
 ¡Ãд١ÊѹËÅѧ¢Í§ªÒµÔ               ÊèǹÊӤѭ·ÕèÊØ´¢Í§ªÒµÔ ÁÑ¡ËÁÒ¶֧ªÒǹÒ
 ¡ÃеèÒµ×è¹µÙÁ                       µ×è¹µ¡ã¨§èÒÂâ´ÂäÁèÊÓÃǨãËé¶èͧá·é¡è͹
 ¡ÃеèÒ¢Òà´ÕÂÇ,¡ÃеèÒÂÊÒÁ¢Ò        Â×¹¡ÃÒ¹äÁèÂÍÁÃѺ
 ¡ÃеèÒÂËÁÒ¨ѹ·Ãì                   ªÒ·ÕèËÁÒ»ͧ˭ԧ ·ÕèÁհҹзÕè´Õ¡ÇèÒ
 ¡ÃÐáµÇѺ                             ˹éÒà»ç¹
 ¡ÃÐⶹ·éͧ¾ÃÐâç                    ¼Ùé·Õèã¤Ãæ ¡çãªéä´é ,¼Ùé·Õèã¤ÃæÃØÁ¡Ñ¹ãªé
 ¡ÅÁà»ç¹ÅÙ¡ÁйÒÇ,¡ÅÔé§à»ç¹ÅÙ¡ÁйÒÇ   ËźËÅÕ¡ä»ä´é¤Åèͧ¨¹¨ÑºäÁèµÔ´ (ãªéã¹·Ò§äÁè´Õ)
 ¡ÅѺà¹×éÍ¡ÅѺµÑÇ                       àÅÔ¡·Ó¤ÇÒÁªÑèÇ, ËѹÁÒ·Ó¤ÇÒÁ´Õ¡ÅѺ˹éÒÁ×Íà»ç¹ËÅѧÁ×Í,
                                        à»ÅÕè¹á»Å§ËÃ×Í·ÓãËé¼Ô´ä»¨Ò¡à´ÔÁÍÂèÒ§µÃ§¡Ñ¹¢éÒÁ
 ¡ÅéҹѡÁÑ¡ºÔè¹                         ¡ÅéÒà¡Ô¹ä»ÁÑ¡¨Ðà»ç¹ÍѹµÃÒÂ
 ¡ÅÔ駤á¢Öé¹à¢Ò                       ·Ó§Ò¹·ÕèÂÒ¡à¡Ô¹¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§µ¹
 ¡Ç¹¹éÓãËé¢Øè¹                          ·ÓàÃ×èͧÃÒÇ·ÕèʧºÍÂÙèáÅéÇãËéÇØè¹ÇÒ¢Öé¹ÁÒ
 ¡ÇèÒ¶ÑèǨÐÊØ¡ §Ò¡çäËÁ                  ¡ÇèҨзÓàÃ×èͧ˹Öè§ÊÓàÃç¨ÍÕ¡àÃ×èͧ˹Ö觷ÕèÊӤѭ¡ÇèÒ¡çÅéÁàËÅÇŧ
 ¡èÍáÅéǵéͧÊÒ¹                      àÃÔèÁ§Ò¹ÍÐäÃáÅéǵéͧ·ÓãËéÊÓàÃç¨
 ¡Ñ´ËÒ§µ¹àͧ                       ¾Ù´Ç¹ä»Ç¹ÁÒ
 ¡Ò¤Òº¾ÃÔ¡                         ÅѡɳзÕ褹¼ÔÇ´Óáµè§µÑÇ´éÇÂàÊ×éͼéÒÊÕá´§
 ¡ÒËŧÃѧ                           ¼Ùé·ÕèËŧ仵ԴºéÒ¹Í×è¹äÁèÂÍÁ¡ÅѺºéÒ¹¢Í§µ¹,
                                       ¼Ùé·ÕèàÃèÃè͹ä»äÁèÁÕ·Õè¾Ñ¡¾Ô§à»ç¹ËÅÑ¡áËÅè§
 ¡Ó¢Õé´Õ¡ÇèÒ¡Óµ´                     ä´éºéÒ§´Õ¡ÇèÒäÁèä´éÍÐäÃàÅÂ
 ¡ÓᾧÁÕËÙ »ÃеÙÁÕªèͧ,¡ÓᾧÁÕËÙ   ¡ÒèоٴËÃ×Í·ÓÍÐäÃãËéÃÐÁÑ´ÃÐÇѧáÁé¨Ðà»ç¹¤ÇÒÁÅѺ
 »ÃеÙÁÕµÒ                            à¾Õ§äáçÍÒ¨ÁÕ¤¹ÅèǧÃÙéä´é
 ¡Ô觷ͧãºË¡                       àËÁÒÐÊÁ¡Ñ¹ (ãªéá¡èË­Ô§¡ÑºªÒ·Õè¨Ðáµè§§Ò¹¡Ñ¹)
 ¡Ô¹à¡Å×Í¡Ô¹¡Ð»Ô,¡Ô¹á¡Åº¡Ô¹ÃÓ      â§è
 ¡Ô¹·ÕèÅѺ䢷Õèá¨é§                       à»Ô´à¼ÂàÃ×èͧ·Õè·Ó¡Ñ¹ã¹·ÕèÅѺ
 ¡Ô¹¹éÓµÒ                            ÃéͧäËé,àÈÃéÒâÈ¡
 ¡Ô¹¹éÓãµéÈÍ¡                        ¨Óµéͧà»ç¹¢Í§à¢Ò,äÁèà·ÕÂÁ˹éÒà·ÕÂÁµÒà·èÒ
                                     (ËÁÒ¶֧àÁÕ¹éÍ·ÕèµéͧÂÍÁŧãËéàÁÕÂËÅǧ)
 ¡Ô¹¹éÓ¾ÃÔ¡¶éÇÂà´ÕÂÇ                 ¨Óà¨ÍÂÙè¡ÑºàÁÕ¤¹à´ÕÂÇ
 ¡Ô¹¹éÓäÁèà¼×èÍáÅ駠                    ÁÕÍÐäÃãªéËÁ´·Ñ¹·ÕäÁè¤Ô´¶Ö§Çѹ¢éҧ˹éÒ
 ¡Ô¹¹éÓàËç¹»ÅÔ§                        ÃÙéÊÖ¡µÐ¢Ô´µÐ¢Ç§ã¨ àËÁ×͹¨Ð¡Ô¹¹éÓàËç¹»ÅÔ§ÍÂÙèã¹¹éÓ¡ç¡Ô¹äÁèŧ
 ¡Ô¹º¹àÃ×͹¢Õ麹ËÅѧ¤Ò                à¹Ã¤Ø³
 ¡Ô¹ºéÒ¹¡Ô¹àÁ×ͧ                      à»ç¹à¨éÒàÁ×ͧ
 ¡Ô¹ºØ­à¡èÒ                           ä´éÃѺ¼ÅáË觤ÇÒÁ´Õ·Õèä´é·ÓäÇéáµè»Ò§¡è͹ (ãªéà»ç¹ÊӹǹÍØ»ÁÒ
                                     á¡è¤¹·Õè¹Í¹¡Ô¹¹Ñ觡ԹÊÁºÑµÔà¡èÒ)
 ¡Ô¹»Ù¹Ãé͹·éͧ                       ·ÓÍÒ¡ÒþÔÃظ¢Öé¹àͧ, áÊ´§ÍÒ¡ÒÃà´×Í´Ãé͹¢Öé¹àͧ
 ¡Ô¹Ãѧᵹ                           ÁÕÍÒÃÁ³ìàÊÕÂàÍÐÍÐâÇÂÇÒ¨¹à¡Ô¹à˵Ø
 ¡Ô¹ÅÁ¡Ô¹áÅ駠                        äÁèä´é»ÃÐ⪹ìÍÐäÃàÅÂ
 ¡Ô¹àËÁ×͹ËÁÙÍÂÙèàËÁ×͹ËÁÒ             àÅÐà·ÐäÁèÁÕÃÐàºÕº
 ¡Ô¹àËÅç¡¡Ô¹äËÅ                       ·¹µèͤÇÒÁà¨çº»Ç´ËÃ×ͤÇÒÁà˹ç´à˹×èÍÂä´éÍÂèÒ§¼Ô´»¡µÔ
 ¡Ô¹ÍÂÙè¡Ñº»Ò¡ÍÂÒ¡ÍÂÙè¡Ñº·éͧ        ÃÙé´ÕÍÂÙèáÅéÇá¡Å駷Óà»ç¹äÁèÃÙé
 ¡ÙèäÁè¡ÅѺ                             ËéÒÁäÁèÍÂÙè,äÁè¿Ñ§¤Ó·Ñ´·Ò¹
 à¡çºàºÕéÂãµé¶Ø¹ÃéÒ¹                     à¡çºàÅ硼ÊÁ¹éÍÂ,¤èÍÂæ·Ó·ÕÅйԴ·ÕÅÐ˹èÍÂ
                                     ¨¹ÊÓàÃç¨à»ç¹ÃÙ»à»ç¹ÃèÒ§¢Öé¹ÁÒ
 à¡ÅÕ´µÑÇ¡Ô¹ä¢è                      à¡ÅÕ´µÑÇà¢ÒáµèÍÂÒ¡ä´é¼Å»ÃÐ⪹ì¨Ò¡à¢Ò
 à¡ÅÕ´»ÅÒäËÅ¡Ô¹¹éÓᡧ
 à¡Å×ͨÔéÁà¡Å×Í                        äÁèÂÍÁàÊÕÂà»ÃÕº¡Ñ¹,á¡éà¼ç´ãËéÊÒÊÁ¡Ñ¹, ¤¹à¤çÁµèͤ¹à¤çÁÁÒ¾º¡Ñ¹
 à¡Å×Íà»ç¹Ë¹Í¹                       ¤¹ã¹ºéÒ¹ËÃ×;ǡà´ÕÂǡѹ ¤Ô´¤´·ÃÂÈ
 à¡ÕèÂÇὡÁا»èÒ                      ·ÓÍÐäÃà¡Ô¹¡ÓÅѧ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§µÑÇ
 á¡Ç觵չËÒàÊÕé¹,                     ùËÒàÃ×èͧà´×Í´Ãé͹
 á¡Çè§à·éÒËÒàÊÕé¹
 á¡Ð´Ó                              ¤¹·Õè·ÓÍÐäüԴà¾×è͹¼Ô´½Ù§ã¹¡ÅØèÁ¹Ñé¹æ (ãªéã¹·Ò§äÁè´Õ)
 ã¡Åéà¡Å×Í¡Ô¹´èÒ§                     Áͧ¢éÒÁËÃ×ÍäÁèÃÙé¤è Ңͧ´Õ·ÕèÁÕÍÂÙèã¡ÅéµÑÇ
                                     «Ö觨Ðà»ç¹»ÃÐ⪹ìá¡èµ¹àͧ¡ÅѺä»áÊǧËÒÊÔè§Í×è¹·Õè´éÍ¡ÇèÒ,
                                     ÍÂÙèã¡Åé¼ÙéãË­è áµè¡ÅѺäÁèä´é´Õ
 ä¡èá¡èáÁè»ÅÒªè͹                      Ë­Ô§¤è͹¢éÒ§ÁÕÍÒÂØ·ÕèÁÒÃÂÒáÅÐàÅèËìàËÅÕèÂÁÁÒ¡
                                     áÅÐÁÕ¡ÔÃÔÂҨѴ¨éÒ¹
 ä¡èÃͧºè͹                          ¼Ùé·ÕèÍÂÙè㹰ҹеÑÇÊÓÃͧ «Ö觨ÐàÃÕ¡ÁÒãªéàÁ×èÍäáçä´é
 ä¡èàËç¹µÕ¹§Ù §ÙàËç¹¹Áä¡è                 ¾Ç¡à´ÕÂǡѹµèÒ§ÃÙé¤ÇÒÁÅѺ¢Í§¡Ñ¹áÅСѹ
 ä¡èÍè͹                              Íè͹ËÑ´,ÂѧäÁèªÓ¹Ò­
 ä¡Å»×¹à·Õ觠                         äÁèÃÙéÍÐäÃà¾ÃÒÐÍÂÙèËèÒ§ä¡Å¤ÇÒÁà¨ÃÔ­

ÊӹǹËÁÇ´ ¢,¤ / ÊӹǹËÁÇ´ ¦,§,¨,ª,« / ÊӹǹËÁÇ´ µ,¶,·
ÊӹǹËÁÇ´ ¹,º,» / ÊӹǹËÁÇ´ ¼,,½,¾,¿ / ÊӹǹËÁÇ´ Á,Â,Ã,Ä,Å / ÊӹǹËÁÇ´ Ç,È,Ê,Ë,Í