ËÁÇ´ ¢

 Êӹǹ        ¤ÇÒÁËÁÒÂ


 ¢¹·ÃÒÂà¢éÒÇÑ´                   ËÒ»ÃÐ⪹ìãËéÊèǹÃÇÁ,
                                 ·ÓºØ­¡ØÈÅâ´ÂÇÔ¸Õ¹ÓËÃ×Í¢¹·ÃÒÂä»
                                 ¡è;ÃÐ਴ÕÂì·ÃÒ·ÕèÇÑ´
 ¢¹Ë¹éÒá¢é§äÁèÃèǧ                  äÁè¡Ãзº¡ÃÐà·×͹¶Ö§à´×Í´Ãé͹
                                 (ãªé¡Ñº¤¹ÁÑè§ÁÕ·Õè¨èÒÂà§Ô¹áÁé¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡
                                  áµè¡ç´ÙàËÁ×͹à»ç¹¨Ó¹Ç¹àÅ硹éÍÂ)
 ¢¹Á¼ÊÁ¹éÓÂÒ                   ¾Í´Õ¡Ñ¹¨ÓÇèÒ¢éÒ§ä˹´Õ¡ÇèҡѹäÁèä´é
 ¢Áà»ç¹ÂÒ                        ¤ÓµÔÁÑ¡·ÓãËéä´éʵÔËÃ×ÍÊÓ¹Ö¡µÑÇ
 ¢èÁà¢Ò⤢׹ãËé¡Ô¹Ë­éÒ             ºÑ§¤Ñº¢×¹ã¨ãËé¼ÙéÍ×è¹·ÓµÒÁ·Õèµ¹µéͧ¡ÒÃ
 ¢ÁÔ鹡Ѻ»Ù¹                       äÁè¶Ù¡¡Ñ¹, ªÍºÇÔÇÒ·¡Ñ¹ÍÂÙèàÊÁÍàÁ×èÍÍÂÙèã¡Åé¡Ñ¹
 ¢ÇéÒ§§ÙäÁè¾é¹¤Í                  ªÍº·ÓÍÐäüÅÃéÒ¡ÅѺÊÙèµÑÇàͧ
 ¢ÇÒ¹¼èÒ«Ò¡                     ⼧¼Ò§äÁèà¡Ã§ã¨ã¤Ã(ãªéá¡è¡ÃÔÂÒ¾Ù´)
 ¢Í§ËÒµоÒºһ              ¢Í§ËÒÂËÃ×ͤԴÇèÒËÒÂáÅéÇà·ÕèÂÇâ·É¼ÙéÍ×è¹
 ¢éÒà¡èÒàµèÒàÅÕ駠                  ¤¹à¡èÒ¤¹á¡è,¤¹·ÕèÍÂÙè´éÇ¡ѹÁÒ¹Ò¹
                                 ã¹°Ò¹ÐÃѺ㪨¹äÇéÇÒ§ã¨ä´é
 ¢éҹ͡à¨éÒ ¢éÒǹ͡ËÁéÍ          ¡ÒáÃзÓËÃ×ͤÇÒÁ»ÃоĵԹ͡à˹×Í
                                 ¤ÓÊÑè§ËÃ×ÍẺÍÂèÒ§¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
 ¢éÒÁ¹éÓ¢éÒÁ·ÐàÅ,¢éÒÁ¹éÓ¢éÒÁ·èÒ      µéͧ¼èҿѹÍØ»ÊÃäáÅФÇÒÁÅÓºÒ¡µèÒ§ æ
                                 ¡ÇèÒ¨Ðä´é¼ÅÊÓàÃç¨
 ¢Ò¼éÒàÍÒ˹éÒÃÍ                ÂÍÁàÊÕÂÊÅÐáÁéáµè¢Í§¨Óà»ç¹·  Õèµ¹ÁÕÍÂÙè
                                 à¾×èÍÃÑ¡ÉÒª×èÍàÊÕ§¢Í§µ¹äÇé, ·ÓãËéÊÓàÃç¨ÅØÅèǧä»
                                 à¾×èÍÃÑ¡ÉÒª×èÍàÊÕ§¢Í§µ¹äÇé
 ¢ÒÂ˹éÒÇѹÅÐËéÒàºÕé               ·ÓãËéµéͧÍѺÍÒ¢ÒÂ˹éÒÍÂÙè·Ø¡Çѹ
 ¢éÒÇᴧᡧÃé͹                 ºØ­¤Ø³
 ¢éÒÇÂÒ¡ËÁҡᾧ               ÀÒÇТҴá¤Å¹ÍÒËÒÃ,·Ø¾ÀÔ¡¢ÀÑÂ
 ¢éÒÇàËÅ×Íà¡Å×ÍÍÔèÁ                ºéÒ¹àÁ×ͧ·ÕèºÃÔºÙóì´éÇ¢éÒÇ»ÅÒÍÒËÒÃ
 ¢éÒÇãËÁè»ÅÒÁѹ                   ªèǧàÇÅÒ·ÕèÊÒÁÕÀÃÃÂÒáµè§§Ò¹ãËÁè æ
                                 ÍÐä÷Õèà»ç¹¢Í§ãËÁè¡ç¶×ÍÇèÒ´Õ
 ¢Ô§¡çÃÒ ¢èÒ¡çáç                  µèÒ§¡çÁÕÍÒÃÁ³ìÃé͹¾Í æ ¡Ñ¹, µèÒ§äÁèÂÍÁÅ´ÅСѹ,
                                 µèÒ§¡ç¨Ñ´¨éÒ¹¾Í æ ¡Ñ¹
 ¢ÕèªéÒ§¨ÑºµÑê¡áµ¹                  ŧ·Ø¹ÁÒ¡áµèä´é¼Å¹Ô´Ë¹èÍÂ

 ¢Õé¡é͹ãË­èãËéà´ç¡àËç¹              ·ÓÊÔ觷ÕèäÁèÊÁ¤ÃÇãËé¼Ùé¹éÍÂàËç¹
 ¢Õéá¾éªÇ¹µÕ                       á¾éµÒÁ¡µÔ¡ÒáÅéÇäÁèÂÍÁá¾é ¨ÐàÍÒª¹Ð´éÇ¡ÓÅѧ,
                                  á¾éáÅéǾÒÅ
 ¢ÕéäÁèãËéËÁÒ¡Ô¹                     ¢Õéà˹ÕÂÇ,µÃÐ˹Õèà˹ÕÂÇá¹è¹
 ¢ÕéÃÒ´â·ÉÅèͧ                    ·Ó¼Ô´áÅéÇ¡ÅѺâ·É¼ÙéÍ×è¹
 ¢Öé¹µé¹äÁéÊØ´ÂÍ´                 ¢Ö鹶֧µÓá˹è§ÊÙ§ÊØ´, ËÁ´·Ò§à¨ÃÔ­µèÍä»
 ¢Ø´´éÇ»ҡ¶Ò¡´éÇ              áÊ´§ÍÒ¡ÒÃàËÂÕ´ËÂÒÁ ·Ñ駴éÇÂÇÒ¨ÒáÅÐÊÒµÒ
 ¢Ø´´Ô¹¡Ô¹Ë­éÒ                  ·Ó§Ò¹àÅÕ駵ÑÇä»Çѹ˹Öè§ æ
 ¢Ø´ºèÍÅèÍ»ÅÒ                   ·Ó¡ÅÍغÒÂà¾×èÍãËé½èÒÂ˹Öè§Ëŧàª×èÍ
                                â´ÂËÇѧ»ÃÐ⪹ì¨Ò¡ÍÕ¡½èÒÂ˹Öè§
 ¢Ø¹¹Ò§ãªè¾èÍáÁè ËÔ¹á§èãªèµÒÂÒ    ¶éÒäÁèãªè¾èÍ áÁè »Ùè ÂèÒ µÒ ÂÒ ¢Í§µ¹
                                ¡çäÁè¤ÇÃäÇéÇÒ§ã¨ã¤Ã
 ¢Ø¹äÁè¢Öé¹                        àÅÕé§äÁèàª×èͧ ÁÕáµèà¹Ã¤Ø³
 à¢ç¹¤Ã¡¢Öé¹ÀÙà¢Ò                 ·Ó§Ò¹·ÕèÂÒ¡à¡Ô¹¡ÓÅѧ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§µ¹
 à¢éÒ´éÒÂà¢éÒà¢çÁ                   ÊӤѭ,¤Ñº¢Ñ¹ ËÁÒ¶֧àÇÅÒÊӤѭ
 

 à¢éÒµÒÁµÃÍ¡ÍÍ¡µÒÁ»Ãе٠    ·ÓµÒÁ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐླÕ
 à¢éÒà¶×è͹ÍÂèÒÅ×Á¾ÃéÒ             ãËéÁÕʵÔÍÂèÒ»ÃÐÁÒ·
 à¢éÒàÁ×ͧµÒËÅÔèǵéͧËÅÔèǵҵҠ  »ÃоĵԵ¹ãËéàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒÅÐà·ÈÐ
 à¢éÒáà¢éÒ¾§
 ¾Ù´ËÃ×Í·ÓäÁè¶Ù¡µéͧ¡ÑºàÃ×èÍ     à¾ÃÒТҴ¤ÇÒÁªÓ¹Ò­ã¹àÃ×èͧ¹Ñé¹
 à¢éÒËÙªéÒ·ÐÅØËÙ¢ÇÒ               ºÍ¡ËÃ×ÍÊ͹äÁèä´é¼Å
 à¢Õ¹´éÇÂÁ×Íź´éǵչ          ¡ÂèͧáÅéÇ¡ÅѺ·ÓÅÒÂã¹ÀÒÂËÅѧ
 à¢Õ¹àÊ×ÍãËéÇÑÇ¡ÅÑÇ               ·ÓÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§
                                à¾×èÍãËéÍÕ¡½èÒÂ˹Öè§àÊÕ¢ÇÑ­ËÃ×Íà¡Ã§¢ÒÁ
 ä¢èã¹ËÔ¹                         ¢Í§·ÕèµéͧÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ·Ð¹Ø¶¹ÍÁÍÂèÒ§ÂÔè§

                                     ËÁÇ´ ¤
 ¤´ã¹¢éͧÍ㹡Ãд١            ÁÕÊѹ´Ò¹¤´â¡§
 ¤¹´Õ¼Õ¤Ø                      ¼Ùé·Ó´ÕÂèÍÁäÁèÁÕÀÑÂ
 ¤¹ÃÑ¡à·èҼ׹˹ѧ
¤¹ªÑ§à·èÒ¼×¹àÊ×èÍ               ¤¹ÃÑ¡ÁÑ¡ÁÕ¹éÍ ¤¹ªÑ§ÁÑ¡ÁÕÁÒ¡
 ¤¹ÅÐäÁ餹ÅÐÁ×Í                 µèÒ§¤¹µèÒ§ªèÇ¡ѹ·Ó
 ¤º¤¹ãËé´Ù˹éÒ «×éͼéÒãËé´Ùà¹×é    ¨Ð¤ºã¤ÃãËé¾Ô¨ÒóÒàÊÕ¡è͹
 ¤Á㹽ѡ                       ÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒö
                                áµèàÁ×èÍÂѧäÁè¶Ö§àÇÅÒ¡çäÁèáÊ´§ÍÍ¡ÁÒãËé»ÃÒ¡¯
 ¤Å×蹡Ãзº½Ñ觠                 àÃ×èͧÃÒÇ·Õè¤ÃÖ¡â¤ÃÁ¢Öé¹ÁÒáÅéÇ¡ÅѺà§ÕºËÒÂä»
 ¤Å×è¹ãµé¹éÓ                      à˵ءÒóì·Õè¡ÃØè¹ÍÂÙèÀÒÂã¹
                                áµèÀÒ¹͡´ÙàÊÁ×͹ʧºàÃÕºÃéÍÂ
 ¤ÅØÁ¶Ø§ª¹                     ÅѡɳзÕè·Ñé§Êͧ½èÒÂÁÒ༪ԭ¡Ñ¹·Ñ駷Õè
                                äÁèà¤ÂàËç¹äÁèà¤ÂÃÙé¨Ñ¡¡Ñ¹ÁÒ¡è͹
                                (ÁÑ¡ãªéá¡è»ÃÐླÕáµè§§Ò¹ÊÁÑ¡è͹
                                ·Õè¾èÍáÁèà»ç¹¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃãËé
                                â´Â·Õèà¨éÒµÑÇäÁèà¤ÂÃÙé¨Ñ¡ËÃ×ÍÃÑ¡¡Ñ¹ÁÒ¡è͹)
 ¤ÇéÒ¹éÓàËÅÇ                     äÁèä´é¼ÅµÒÁ·Õèµéͧ¡ÒÃ
 ¤ÇÒÁÃÙé·èÇÁËÑÇàÍÒµÑÇäÁèÃÍ´      ÁÕ¤ÇÒÁÃÙéÁÒ¡áµèäÃÙé¨Ñ¡ãªé¤ÇÒÁÃÙéãËéà»ç¹»ÃÐ⪹ì
 ¤Íà»ç¹àÍç¹                     ¢Öé¹àÊÕ§à¶Õ§ÍÂèÒ§äÁèÂÍÁÅ´ÅÐ,à¶Õ§à¡è§
 ¤ÍËÍ¡ѺÅÙ¡¡ÃÐà´×Í¡         à¢éҡѹä´é´Õ ᡡѹäÁèÍÍ¡
 ¤Ò˹ѧ¤Òà¢Ò,¤ÒËÅѧ¤Òà¢Ò      ¨Ñºä´é¢³Ð·Ó¼Ô´ËÃ×;ÃéÍÁ¡Ñº¢Í§¡ÅÒ§
 ¤Ò§¤¡¢Öé¹ÇÍ                   ¤¹·ÕèÁհҹеèÓµéÍ ¾Íä´é´Ôºä´é´Õ
                                ¡çÁÑ¡áÊ´§¡ÔÃÔÂÒÍÇ´´Õ Å×ÁµÑÇ
 ¤Ò§àËÅ×ͧ                     »èÇÂËÃ×Íà¨çº¨¹á·ºàÊÕªÕÇÔµ
 ¤ÒºÅÙ¡¤Òº´Í¡               äÁèá¹èÇèÒ¨Ðà»ç¹ÍÂèÒ§ä˹
 ¤×º¡ç·ÐàÅ ÈÍ¡¡ç·ÐàÅ            ÍÍ¡·ÐàÅÍÂèÒ»ÃÐÁÒ··ÐàÅ ÍÒ¨ÁÕÍѹµÃÒÂä´é·Ø¡àÁ×èÍ
â¤á¡èªÍº¡Ô¹Ë­éÒÍè͹           ªÒÂÊÙ§ÍÒÂØ·ÕèªÍºË­Ô§ÃØè¹ÊÒÇ
 
 

ÊӹǹËÁÇ´ ¡ / ÊӹǹËÁÇ´ ¦,§,¨,ª,« / ÊӹǹËÁÇ´ µ,¶,·
ÊӹǹËÁÇ´ ¹,º,» / ÊӹǹËÁÇ´ ¼,,½,¾,¿ / ÊӹǹËÁÇ´ Á,Â,Ã,Ä,Å / ÊӹǹËÁÇ´ Ç,È,Ê,Ë,Í