ËÁÇ´ µ

 Êӹǹ       ¤ÇÒÁËÁÒÂ


 µ¡¡ÃÐä´¾ÅÍÂâ¨Ã
                           ¨Óà»ç¹µéͧÂÍÁà¢éÒä»à¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñºà˵ءÒóì
                           ·Õèà¡Ô´¢Öé¹àÁ×èÍäÁèÁÕ·Ò§àÅÕè§
 µ¡ãµéà¶Ãà·Ç·Ñµ
                           µ¡¹Ã¡¢ØÁµèÓÊØ´
 µ¡¹Ã¡·Ñé§à»ç¹
                           ä´éÃѺ¤ÇÒÁÅÓºÒ¡áʹÊÒËÑÊ àªè¹
                           ¤¹·Õèä´éÃѺâ·É·Ñ³±ìã¹àÃ×͹¨Ó
 µ¡¹éÓäÁèÇèÒÂ
                           äÁèªèǵ¹àͧ
 µ¡¹éÓäÁèäËÅ µ¡ä¿äÁèäËÁé
                           µ¡ÍÂÙèã¹·Õè¤Ñº¢Ñ¹ÍÂèÒ§äáçäÁèà»ç¹ÍѹµÃÒÂ,
                           µ¡ÍÂÙè·Õèã´¡çäÁÊÙ­ËÒÂ
 µ¡à»ç¹àºÕéÂÅèÒ§
                           µ¡à»ç¹Ãͧ, àÊÕÂà»ÃÕº
 µ¡Åèͧ»ÅèͧªÔé¹
                           µÑ´ÊԹ㨨ÐÃèÇÁÁ×ÍËÃ×ÍÃèÇÁªÕÇÔµ´éÇÂ
 µ¡ËÅØÁ, µ¡ËÅØÁ¾ÅÒ§
                           ¶Ù¡Åǧ´éÇÂàÅèËì¡ÅËÃ×ÍÍغÒÂ, àÊÕÂÃÙéËŧ¡Å
 µé¹ÃéÒ»ÅÒ´Õ
                           àÃÔèÁááäÁè´Õ µÍ¹·éÒ¡ÅѺ´Õ,
                           µÍ¹áá»ÃоĵԵÑÇäÁè´Õ
                           ÀÒÂËÅѧ¡ÅѺÊÓ¹Ö¡µÑÇä´é
 µé¹ÇÒ»ÅÒ´¡
                           àÃÔèÁááäÁè´Õ µÍ¹·éÒ¡ÅѺ´Õ
 µºµÒ
                           ËÅÍ¡ËÃ×ÍÅǧãËéà¢éÒ㨼Դ
 µºÁ×Í¢éÒ§à´ÕÂÇäÁè´Ñ§
                           ·ÓÍÐäýèÒÂà´ÕÂÇäÁèà¡Ô´¼Å
 µºËÑÇ¡ÅÒ§ÈÒÅÒ
 ¢Í¢ÁÒ·ÕèºéÒ¹
                           ÂÍÁÃѺ¼Ô´äÁèÊÁ¡Ñº¤ÇÒÁ¼Ô´·Õè·ÓäÇé
 µºËÑÇÅÙºËÅѧ
                           ·ÓËÃ×;ٴãËé¡Ãзº¡ÃÐà·×͹ã¨ËÃ×ÍàÊÕÂËÒÂ㹵͹áá
                           áÅéÇÁÒËÃ×;ٴà»ç¹¡ÒûÅͺã¨ÀÒÂËÅѧ
 µÅҴ˹éҤء
                           ᾧ, µÅÒ´·Õè¶×ÍâÍ¡ÒÊâ¡è§ÃÒ¤Òᾧ¡ÇèÒ»¡µÔ
                           áÅмÙéª×éͨÓà»ç¹
 µèÍ˹éÒÁоÅѺ
 ÅѺËÅѧµÐâ¡
                           µèÍ˹éÒ¾Ù´ËÃ×Í·ÓÍÂèҧ˹Öè§ ÅѺËÅѧ¾Ù´
                           ËÃ×Í·ÓÍÕ¡ÍÂèҧ˹Öè§,¡ÅѺ¡ÅÍ¡
 µé͹ÃѺ¢ÑºÊÙé
                           µé͹ÃѺÍÂèÒ§á¢ç§¢Ñ¹
 µé͹ËÁÙà¢éÒàÅéÒ
                           ºÑ§¤Ñº¤¹·ÕèäÁèÁÕ·Ò§ÊÙé
 µÐàÀÒà´ÕÂǡѹ
                           ¾Ç¡à´ÕÂǡѹ, ÍÂèÒ§à´ÕÂǡѹ
 µÑ¡¹éÓôËÑǵÍ,
 Ã´¹éÓôËÑÇÊÒ¡
                           á¹Ð¹ÓËÃ×;ÃèÓÊ͹à·èÒäáç¡çäÁèä´é¼Å
 µÑ¡¹éÓãÊè¡ÐâËÅ¡ªÐ⧡´Ùà§Ò
                           ãËéÃÙé¨Ñ¡°Ò¹Ð¢Í§µ¹áÅÐà¨ÕÂÁµÑÇ
 µÑ¡ºÒµÃÍÂèÒ¶ÒÁ¾ÃÐ
                           ¨ÐãËé¢Í§ÍÐäÃá¡è¼Ùé·ÕèàµçÁã¨ÃѺÍÂÙèáÅéÇäÁè¤ÇöÒÁ
 µÑ´ªèͧ¹éÍÂáµè¾ÍµÑÇ
                           àÍÒµÑÇÃÍ´áµè¼Ùéà´ÕÂÇ
 µÑ´àª×Í¡
                           µÑ´¤ÇÒÁÊӾѹ¸ìäÁèãËé¤ÇÒÁªèÇÂàËÅ×ÍÍÕ¡µèÍä»
 µÑ´­ÒµÔ¢Ò´ÁÔµÃ
                           µÑ´¢Ò´¨Ò¡¡Ñ¹
 µÑ´à»ç¹µÑ´µÒÂ
                           µÑ´¢Ò´¨Ò¡¡Ñ¹ÍÂèÒ§à´ç´¢Ò´
 µÑ´ä¿µé¹ÅÁ, µÑ´ä¿ËÑÇÅÁ
                           µÑ´µé¹à˵ØàÊÕÂáµèàÃÔèÁáá
                           à¾×èÍÁÔãËéà˵ءÒóìÅØ¡ÅÒÁµèÍä»
 µÑ´Ë¹ÒÁÍÂèÒäÇé˹èÍ
                           ·ÓÅÒÂãËé¶Ö§µé¹µÍ
 µÑ´ËÒ§»ÅèÍÂÇÑ´
                           µÑ´¢Ò´äÁèà¡ÕèÂÇ¢éͧ äÁèàÍÒà»ç¹¸ØÃÐÍÕ¡µèÍä»
 µÑǨѡÃãË­è
                           ºØ¤¤ÅÊӤѭªÑé¹ÁѹÊÁͧËÃ×ÍËÑÇ˹éÒ
                           㹡ÒôÓà¹Ô¹¡Ô¨¡ÒÃ
 µÑǵÒµÑÇá·¹
                           ¼Ùé·ÕèÃѺªèǧ·Ó§Ò¹µÔ´µè͡ѹä»äÁè¢Ò´µÍ¹
 µÑÇà»ç¹à¡ÅÕÂÇ
                           ·Ó§Ò¹ÍÂÙèµÅÍ´àÇÅÒ
 µÒÁÕµÒÁÒ, µÒÊÕµÒÊÒ
                           ¼ÙéÁÕÍÒÂØ㹪¹º·ä´éÃѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹éÍÂ
 µÒºÍ´¤ÅÓªéÒ§
                           ¤¹·ÕèÃÙéÍÐäôéÒ¹à´ÕÂÇ
                           áÅéÇà¢éÒã¨ÇèÒÊÔ觹Ñé¹à»ç¹ÍÂèÒ§¹Ñé¹
 µÒºÍ´, µÒ¾Í§ µÒÅØ¡,
 µÒÅØ¡ªÑ¹
                           ÍÒ¡Ò÷ÕèµÒàºÔ¡¡ÇéÒ§à¾ÃÒФÇÒÁÍÂÒ¡ä´é
 µÒºÍ´ä´éáÇè¹
                           ¤¹·Õèä´éÊÔ觷ÕèäÁèà»ç¹»ÃÐ⪹ì¡Ñºµ¹
 µÒºÍ´ÊÍ´µÒàËç¹
                           ÍÇ´ÃÙéã¹àÃ×èͧ·Õèµ¹äÁèÃÙé
 µÒà»ç¹Áѹ
                           ÍÒ¡Ò÷Õè¨éͧÁͧÊÔ觷Õè¶Ù¡ã¨ÍÂèÒ§¨´¨èÍ
 µÒà»ç¹ÊѺ»Ðô
                           ÁÕ¾Ãä¾Ç¡·Õè¤ÍÂÊÍ´Êèͧà˵ءÒóìãËéÍÂÙèÃͺ¢éÒ§
 µÒà¿×èͧµÒÊÅÖ§
                           µÒ·ÕèáÊ´§ÍÒ¡ÒÃÇèҪͺ¾ÍÃÑ¡ã¤Ãè
                           à»ç¹¡Ò÷ʹäÁµÃÕ·Ò§ªÙéÊÒÇ(ãËéá¡èË­Ô§ÊÒÇ)
 µÒàÅ硵ҹéÍÂ
                           µÒ·ÕèáÊ´§ÍÒ¡ÒÃÇèҪͺ¾ÍÃÑ¡ã¤Ãèà»ç¹¡Ò÷ʹ
                           äÁµÃÕã¹·Ò§ªÙéÊÒÇ (ãªéá¡èË­Ô§ÊÒÇ)
 µÒÁ㨻ҡÁҡ˹Õé
                           àËç¹á¡è¡Ô¹ÂèÍÁÊÔé¹à»Å×ͧÁÒ¡
 µÒÁ㨻ҡÅÓºÒ¡·éͧ
                           àËç¹á¡è¡Ô¹ÁÑ¡à´×Í´Ãé͹
 µÒÁà¾Å§, µÒÁ¶ҡÃÃÁ,
 µÒÁàÃ×èͧµÒÁÃÒÇ
                           ÊØ´áµè¨Ðà»ç¹ä» µÒÁÅÁ µÒÁáÅé§
 µÒ»ÃЪ´»èÒªéÒ
                           á¡Å駷Óà»ç¹¾Ù´á´¡´Ñ¹»ÃЪ´ÍÕ¡½èÒÂ˹Öè§
                           áµèµÑÇàͧà»ç¹½èÒÂàÊÕÂËÒÂ
                           ¨Ò¡¡ÒáÃзÓËÃ×ͤӾٴ¹Ñé¹
 µÒÅÂÍ´´éǹ
                           ¤¹·ÕèäÁèÁÕ·Ò§à¨ÃÔ­¡éÒÇ˹éÒµèÍä»áÅéÇ,
                           ¤¹·ÕèäÁèÁպصÃÊ׺µÃСÙÅ
 µÓ¢éÒÇÊÒáÃÍ¡ËÁéÍ
                           ·Óá¤è¾Í¡Ô¹ä»Á×éÍ æ ˹Öè§,
                           ·Ó¾ÍãËéàÊÃ稪ÑèǤÃÑé§Ë¹Öè§ æ
 µÓ¹éÓ¾ÃÔ¡ÅÐÅÒÂáÁè¹éÓ
                           ãªé¨èÒÂËÃ×ÍàÊÕ·ÃѾÂìã¹·Ò§·ÕèäÁèä´é»ÃÐ⪹ìÍÐäÃ,
                           ŧ·Ø¹â´ÂäÁèä´é¼Å»ÃÐ⪹ì¤ØéÁ·Ø¹
 µÔàÃ×Í·Ñé§â¡Å¹
                           µÓ˹ÔÊÔ觷ÕèÂѧäÁèáÅéÇàÊÃç¨
                           ËÃ×ÍÂѧäÁèÃÙéÇèÒÍÐäÃà»ç¹ÍÐäÃ,
                           µÔ¾ÅèÍ æ ä»àÊÕ¡è͹·Õè¨ÐÃÙéÇèÒÍÐäÃà»ç¹ÍÐäÃ
 µÔ´ÊÍÂËé͵ÒÁ
                           à´Ô¹µÒÁ仵Դ æ
 µÕ§ÙãËé¡Ò¡Ô¹
                           ·ÓÊÔè§ã´ æ äÇéáÅéÇ áµè¼Å仵¡á¡è¼ÙéÍ×è¹,
                           ·ÓÊÔ觷Õèµ¹¤ÇèÐä´éÃѺ»ÃÐ⪹ì
                           áµè¡ÅѺäÁèä´é
 µÕ§ÙãËéËÅѧËÑ¡
                           ¡ÃзӡÒÃÊÔè§ã´á¡èÈѵÃÙ â´ÂäÁèà´ç´¢Ò´¨ÃÔ§¨Ñ§
                           ÂèÍÁä´éÃѺ¼ÅÃéÒÂã¹ÀÒÂËÅѧ
 µÕµ¹¡è͹ä¢é, µÕµ¹µÒ¡è͹ä¢é
                           ¡Ñ§ÇÅ·Ø¡¢ìÃé͹ã¹àÃ×èͧ·ÕèÂѧäÁèà¡Ô´
 µÕ·éÒ¹éÓ
                           à¢éÒ·Ó㹵͹ËÅѧ ËÃ×Íã¹ÃÐÂÐËÅѧ
 µÕ»ÅÒ˹éÒä«
                           ¾Ù´ËÃ×Í·ÓãËé¡Ô¨¡Òâͧ¼ÙéÍ×è¹
                           ·Õè¡ÓÅѧ´Óà¹Ô¹ä»´éÇ´աÅѺàÊÕÂä»
 µÕ»èÒãËéàÊ×Í¡ÅÑÇ
                           ¢ÙèãËé¡ÅÑÇ
 µÕÇÑÇ¡Ãзº¤ÃÒ´
                          â¡Ã¸¤¹Ë¹Öè§áµè·ÓÍÐäÃà¢ÒäÁèä´é
                           ä¾Åèä»Ãѧ¤ÇÒ¹ÍÕ¡¤¹Ë¹Öè§
                           ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧáÅе¹ÊÒÁÒö·Óä´é
 µÕËÅÒÂ˹éÒ
                           µÅºµÐáŧ, ¡ÅѺ¡ÅÍ¡
 µÕ¹¶Õº»Ò¡¡Ñ´
                           ÁҹзÓÁÒËÒ¡Ô¹â´ÂäÁè¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁà˹×èÍÂÂÒ¡
 µÕ¹à·èÒ½ÒËÍÂ
                           à´ç¡·Òá
 µ×è¹áµè´Ö¡ ÊÖ¡áµè˹ØèÁ
                           àÃè§ÃÑ´·Ó¡ÒçҹãËéàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÇÑÂáÅÐàÇÅÒ
 àµÕéÂÍØéÁ¤èÍÁ
                           ¤¹·ÕèÁհҹеèÓµéÍÂËÃ×ÍÂÒ¡¨¹
                           áµèÃѺÀÒÃÐàÅÕ駴٤¹·ÕèÁÕ°Ò¹Ðàªè¹µ¹ÍÕ¡
 áµ§à¶ÒµÒÂ
                           Ë­Ô§ÁèÒ·ÕèÁÕÍÒÂØÁÒ¡
 áµ§ÃèÁãº
                           ¼ÔÇà¹×é͹ÇŧÒÁ ( ãªéá¡èË­Ô§ÊÒÇ )
 ãµé´Ô¹
                           ÅѺ, äÁèà»Ô´à¼Â, äÁè¶Ù¡µéͧµÒÁ¡®ËÁÒÂ
 äµèäÁéÅÓà´ÕÂÇ
                           ¡ÃзӡÒõÒÁÅӾѧµÑǤ¹à´ÕÂÇ
                           â´ÂäÁè¾Ö觾ÒÍÒÈѼÙéÍ×è¹ ÍÒ¨¾ÅÒ´¾ÅÑé§ä´é
                                   ËÁÇ´ ¶
 ¶èÁ¹éÓÅÒÂô¿éÒ
                           »ÃзØÉÃéÒµèÍÊÔ觷ÕèÊÙ§¡ÇèÒµ¹
                           µÑÇàͧÂèÍÁä´éÃѺ¼ÅÃéÒÂ
 ¶ÇÒÂËÑÇ
                           ÂÍÁàÊÕ觪ÕÇÔµà¾×èͪҵÔ, àÍÒªÕÇÔµà»ç¹»ÃСѹ,
                           ·Ó¨¹ÊØ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö, ÂÍÁÊÙéµÒÂ
 ¶Í´à¢ÕéÂǶʹàÅçº
                           ÅоÂÈ, ÅФÇÒÁà¡è§¡Ò¨ ,
                           àÅÔ¡áÊ´§Ä·¸ÔìáÊ´§ÍÓ¹Ò¨ÍÕ¡µèÍä»
 ¶Í¹µé¹¡è¹ÃÒ¡, ¶Í¹ÃÒ¡¶Í¹â¤¹
                           ·ÓÅÒÂãËé¶Ö§µé¹µÍ,
                           ·ÓÅÒÂãËéÊÔé¹àÊÕé¹˹ÒÁ
 ¶Í¹Ë§Í¡
                           äÁè¹Ñº¶×ͤÇÒÁà»ç¹¼ÙéãË­è,
                           ¾Ù´ÇèÒãËéàÊÕ¼ÙéãË­è
 ¶èÒ¹ä¿à¡èÒ
                           ªÒÂË­Ô§à¤ÂÃÑ¡ã¤Ãèä´éàÊÕ¡ѹ
                           áÁéàÅÔ¡ÃéÒ§¡Ñ¹ä»àÁ×èÍÁÒ¾º¡Ñ¹ãËÁè
                           ¡çà¡Ô´¤ÇÒÁÃÑ¡¡Ñ¹ä´é§èÒÂ
 ¶ÕèÅÍ´µÒªéÒ§
 ËèÒ§ÅÍ´µÒàÅç¹
                           ´ÙàËÁ×͹ÅÐàÍÕ´Ãͺ¤Íº
                           áµèäÁèÅÐàÍÕ´Ãͺ¤Íº¨ÃÔ§,
                           »ÃÐËÂÑ´ã¹ÊÔ觷ÕèäÁè¤ÇûÃÐËÂÑ´
                           äÁè»ÃÐËÂÑ´ã¹ÊÔ觷Õè¤ÇûÃÐËÂÑ´
ʦͼ脂揤
                           äÅèä»ãËé¾é¹, äÁèã´ÕÍÕ¡µèÍä»
 à¶ÃµÃ§
                           «×èÍËÃ×͵稹à¡Ô¹ä», äÁèÁÕäËǾÃÔº,
                           äÁèÃÙé¨Ñ¡¼è͹ÊÑé¹¼è͹ÂÒÇ,äÁèÃÙé¨Ñ¡¼è͹˹ѡ¼è͹àºÒ
 à¶ÃÊèͧºÒµÃ
                           ¤¹·Õè·ÓÍÐäõÒÁà¢Ò·Ñé§ æ ·ÕèäÁèÃÙéàÃ×èͧÃÒÇ
                                   ËÁÇ´ ·
 ·ÃѾÂìã¹´Ô¹ ÊԹ㹹éÓ
                           ÊÔ觷ÕèÁÕÍÂÙèËÃ×Íà¡Ô´µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ
                          ÍѹÍÒ¨¹ÓÁÒãªéãËéà»ç¹»ÃÐ⪹ìä´é
 ·Í§äÁèÃÙéÃé͹
                           à©ÂàÁÂ, äÁè¡Ãе×ÍÃ×ÍÃé¹äÁèÊдØé§ÊÐà·×͹
 ·éͧÂØ駾ا¡ÃÐÊͺ
                           ¤¹¡Ô¹¨Ø
 ·Ñ駢Öé¹·Ñé§Åèͧ
                           ÁÕ¤ÇÒÁà¡ÕèÂÇ¢éͧ´éÇÂàÊÁÍäÁè¾é¹ä»ä´é
                           (ãªé㹷ӹͧäÁèä´é)
 ·èÒ´Õ·ÕàËÅÇ
                           ·èҷҧ˹èÇ¡éÒ¹´Õ áµè·ÓÍÐäÃäÁèä´éàÃ×èͧ
 ·èÒ¹Ñé¹·èÒ¹Õé
                           â¡âÂé, ÍÂèÒ§¹Ñé¹ÍÂèÒ§¹Õé
 ·Ò§ÍÍ¡
                           ·Ò§ÃÍ´, ÇÔ¸Õá¡é»Ñ­ËÒ
 ·Ó¤Ø³ºÙªÒâ·É
 â»Ã´ÊѵÇìä´éºÒ»
                           ·Ó¤Ø³áµè¡ÅѺà»ç¹â·É,
                           ·Ó´Õáµè¡ÅѺà»ç¹ÃéÒÂ
 ·Ó¹Òº¹ËÅѧ¤¹
                           ËҼŻÃÐ⪹ìà¢éÒµ¹â´Â¢Ù´ÃÕ´¼ÙéÍ×è¹
 ·Ó¹ÒÍÍÁ¡ÅéÒ ·Ó»ÅÒÍÍÁà¡Å×Í
                           ·Ó¡ÒÃÊÔè§ã´¶éÒ¡ÅÑÇËÁ´à»Å×ͧÂèÍÁäÁèä´é¼ÅÊÁºÙóì
 ·ÓºØ­àÍÒ˹éÒ
 ÀÒǹҡѹµÒÂ
                           ·ÓºØ­ËÃ×ͤÇÒÁ´Õà¾×èÍÍÇ´¼ÙéÍ×è¹äÁèãªè·Ó´éÇÂ㨺ÃÔÊØ·¸Ôì
 ·ÕàÅè¹·Õ¨ÃÔ§
                           áÊÃ駷Óà»ç¹àÅè¹ æ ËÃ×ÍÅéÍËÅÍ¡à»ç¹¡ÒÃÅͧàªÔ§
                           áµèàÁ×èÍàËç¹à¢Òà¼Å͵ÑÇËÃ×ÍäÁèÇèÒ¡çàÍÒ¨ÃÔ§,
                           àÅ蹡çä´é ¨ÃÔ§¡çä´é
 ·Õèà·èÒáÁÇ´Ôé¹µÒÂ
                           ·Õè´Ô¹ËÃ×Íà¹×éÍ·ÕèàÅ硹éÍÂ
 ·ØºËÁéÍ¢éÒÇ
                           ·ÓÅÒÂÍÒªÕ¾, µÑ´ÍÒªÕ¾
 á·§ã¨´Ó
                           ¾Ù´µÃ§¡Ñº¤ÇÒÁã¹ã¨¢Í§¼Ùé¿Ñ§
 á·Ã¡á¼è¹´Ô¹
                           ËÅա˹Õä»ãËé¾é¹
                           äÁèÍÂÒ¡ãËéã¤Ã¾ºË¹éÒà¾ÃÒÐÍѺÍÒÂ

ÊӹǹËÁÇ´ ¢,¤ / ÊӹǹËÁÇ´ ¦,§,¨,ª,« / ÊӹǹËÁÇ´ ¡
ÊӹǹËÁÇ´ ¹,º,» / ÊӹǹËÁÇ´ ¼,,½,¾,¿ / ÊӹǹËÁÇ´ Á,Â,Ã,Ä,Å / ÊӹǹËÁÇ´ Ç,È,Ê,Ë,Í