ËÁÇ´ ¹

Êӹǹ          ¤ÇÒÁËÁÒÂ


 ¹¡µèÍ
                          ¤¹·Õè·Ó˹éÒ·ÕèµÔ´µèÍËÃ×ͪѡ¨Ù§ ËÅÍ¡Åèͤ¹Í×è¹
                          ãËéËŧàª×èÍ(ãªéã¹·Ò§äÁè´Õ)
 ¹¡ÃÙé
                          ¼Ùé·ÕèÁÕäËǾÃÔºÃÙéà·èҷѹà˵ءÒóìËÃ×ÍÀÑ·Õè¨ÐÁÒ¶Ö§µ¹
 ¹¡ÊͧËÑÇ
                          ¤¹·Õèà¢éÒ´éÇ¡Ѻ·Ñé§ ò ½èÒ·ÕèäÁèà»ç¹ÁԵáѹ
                          â´ÂËÇѧ»ÃÐ⪹ìà¾×è͵¹
 ¹Í¹ËÅѺäÁèÃÙé
 ¹Í¹¤ÙéäÁèàËç¹
                          äÁèÃÙéàÃ×èͧÃÒÇ, äÁèÃÙéÍÕâ˹èÍÕà˹è
 ¹Ñè§ã¹ËÑÇã¨
                          ÃÙéã¨, ·Ó¶Ù¡µéͧµÃ§µÒÁ·Õè¼ÙéÍ×蹤ԴäÇé
 ¹èÒà¡ÅÕ´˹éҪѧ
                          ¹èÒÃÑ¡¹èÒàÍç¹´Ù (ãªé¡Ñºà´ç¡àÅç¡ æ )
 ¹ÒÂÇèÒ¢Õé¢éÒ¾ÅÍÂ
                          ¾Å;ٴ¼ÊÁâçµÔàµÕ¹¼ÙéÍ×è¹µÒÁ¹ÒÂä»´éÇÂ
 ¹éÓ¢Öé¹ãËéÃÕºµÑ¡
                          ÁÕâÍ¡ÒÊ´Õ¤ÇÃÃÕº·Ó
 ¹éÓ¢Øè¹äÇéã¹ ¹éÓãÊäÇé¹Í¡
                          áÁé¨ÐäÁè¾Í㨡çáÊ´§ÊÕ˹éÒÂÔéÁáÂéÁ
 ¹éÓàªÕèÂÇÍÂèÒ¢ÇÒ§àÃ×Í
                          ÍÂèҢѴ¢ÇÒ§¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨,
                          ÍÂèҢѴ¢ÇÒ§à˵ءÒóì·Õè¡ÓÅѧà»ç¹ä»ÍÂèÒ§Ãعáç
 ¹éÓ«ÖÁºèÍ·ÃÒÂ
                          ËÒä´éÁÒàÃ×èÍ æ
 ¹éÓµÒàªç´ËÑÇà¢èÒ
                          àÊÕÂã¨à¾ÃÒЪéÓã¨ËÃ×͵éͧ¼Ô´ËÇѧÍÂèҧ˹ѡ
 ¹éÓµÒµ¡ã¹
                          àÈÃéÒâÈ¡àÊÕÂã¨ÍÂèÒ§ÁÒ¡áµèäÁèáÊ´§ãËé»ÃÒ¡¯
 ¹éÓµÒÅã¡ÅéÁ´ ã¤Ã¨ÐÍ´ä´é
                          ªÒÂË­Ô§·Õèã¡ÅéªÔ´¡Ñ¹ÁÒ¡
                          ÂèÍÁËéÒÁã¨ÁÔãËéÃÑ¡¡Ñ¹ä´éÂÒ¡
 ¹éÓ·èÇÁ·Øè§
 ¼Ñ¡ºØé§âËçàËç
                          ¾Ù´ÁÒ¡áµèÁÕà¹×éÍËÒÊÒÃйéÍÂ
 ¹éÓ·èÇÁ»Ò¡
                          ¾Ù´äÁèÍÍ¡à¾ÃÒÐà¡Ã§¨ÐÁÕÀÑÂá¡èµ¹áÅмÙéÍ×è¹
 ¹éÓ¹éÍÂá¾éä¿
                          ½èÒ¢éÒ§¹éÍÂÂèÍÁá¾é½èÒ¢éÒ§ÁÒ¡
 ¹éÓ¹Ôè§äËÅÅÖ¡
                          ¤¹Ë§ÔÁ æ ÁÑ¡¨ÐÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÅÖ¡«Öé§
 ¹éÓºè͹éÍÂ
                          ¹éÓÅÒÂ
 ¹éÓ¾Öè§àÃ×ÍàÊ×;Ö觻èÒ
                          ¾Ö觾ÒÍÒÈÑ¡ѹ
 ¹éÓÁÒ»ÅÒ¡Ô¹Á´
 ¹éÓÅ´Á´¡Ô¹»ÅÒ
                          ·Õã¤Ã·ÕÁѹ
 ¹éÓàÂç¹»ÅÒµÒÂ
                          ¤Ó¾Ù´·Õèä¾àÃÒÐÍè͹ËÇÒ¹ «Ö觶١㨼Ùé¿Ñ§
 ¹ÓÃé͹»ÅÒà»ç¹
                          ¤Ó¾Ù´·ÕèµÃ§ä»µÃ§ÁÒ áºº¢ÇÒ¹¼èÒ«Ò¡
                          ÍÒ¨äÁè¶Ù¡ã¨¼Ùé¿Ñ§ áµèäÁèà»ç¹¾ÔÉà»ç¹ÀÑÂ
 ¹éÓÅ´µèͼش
                          àÁ×èÍËÁ´ÍÓ¹Ò¨ ¤ÇÒÁªÑèÇ·Õè·ÓäÇé¡ç»ÃÒ¡¯
 ¹éÓÊÑ觿éÒ »ÅÒÊÑ觽¹,
 ½¹ÊÑ觿éÒ »ÅÒÊÑè§Ë¹Í§
                          ÊÑè§àÊÕÂà»ç¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ,
                          ·Ó¡ÒÃÍѹ㴷Õèà»ç¹ÊÔè§ÊӤѭà¾×èÍäÇéÍÒÅÑ¡è͹¨Ò¡ä»
 ¹éÓ˹Öè§ã¨à´ÕÂǡѹ
                          ÁÕ¤ÇÒÁà»ç¹à»ç¹Íѹ˹Öè§Íѹà´ÕÂǡѹ
 ¹ÔéÇä˹ÃéÒ¡çµÑ´¹ÔéǹÑé¹
                          ¤¹äÁè´Õ¡çµÑ´Í͡仨ҡËÁÙ褳Ð
                          à¾×èÍÁÔãËéàÊÕÂ件֧¤¹Í×è¹
 à¹×éÍàµèÒÂÓàµèÒ
                          àÍÒ·ÃѾÂìÊÔ¹Êèǹ·Õè§Í¡à§Âä»Å§·Ø¹ËÒ»ÃÐ⪹ì
                          µèÍä»ÍÕ¡ â´ÂäÁèãªé·Ø¹à´ÔÁ
                                      ËÁÇ´ º
 º¹¢éÒÇ¼Õ µÕ¢éÒǾÃÐ
                          º¹ºÒ¹ , ¢ÍÃéͧãËé¼ÕÊÒ§à·Ç´Ò
                          ËÃ×ÍÊÔè§ÈÑ¡´ÔìÊÔ·¸ÔìªèÇÂàËÅ×Íâ´Â¨Ðá¡éº¹
                          àÁ×èÍÊÓàÃ稻ÃÐʧ¤ìáÅéÇ
 º¹ºÒ¹ÈÒÅ¡ÅèÒÇ
                          ¢ÍÃéͧãËéÊÔè§ÈÑ¡´ÔìªèÇÂàËÅ×Í
 ºÍ¡àÅèÒà¡éÒÊÔº
                          ºÍ¡à¡ÅèÒãËéÃÙé
 ºÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÊѧ¦ÃÒª,
 Ê͹˹ѧÊ×ÍÊѧ¦ÃÒª
                          ÊÑè§Ê͹¼ÙéÁÕ¤ÇÒÁÃÙé´Õ¡ÇèÒµ¹
 ºÑÇäÁèªéÓ ¹éÓäÁè¢Øè¹,
 ºÑÇäÁèãËéªéÓ
 ¹éÓäÁèãËé¢Øè¹
                          ÃÙé¨Ñ¡¼è͹»Ã¹à¢éÒËҡѹ ÁÔãËé¡Ãзº¡ÃÐà·×͹㨡ѹ,
                          ÃÙé¨Ñ¡¶¹ÍÁ¹éÓã¨äÁèãËé¢Øè¹à¤×ͧ¡Ñ¹
 ºéÒËͺ¿Ò§
                          ºéÒÊÁºÑµÔ àËç¹ÍÐäà æ à»ç¹¢Í§ÁÕ¤èÒ¨ÐàÍÒ·Ñ駹Ñé¹,
                          ÍÒ¡Ò÷ÕèËͺËÔéÇÊÔ觢ͧ¾ÐÃا¾ÐÃѧ
 ºéÒËéÒÃéͨӾǡ
                          ºéÒÁÒ¡ÁÒÂËÅÒ»ÃÐàÀ·
 ºèÒ§ªèÒ§ÂØ
                          ¤¹·ÕèªÍº¾Ù´ÂØáËÂèãËéà¢Òᵡ¡Ñ¹
 ºÒ¹»ÅÒÂ
                          ¢ÂÒÂÍÍ¡ä»ÁÒ¡¡ÇèÒ·ÕèµÑé§ã¨äÇéà´ÔÁ,
                          ¢ÂÒÂàÃ×èͧàÅç¡ãËéà»ç¹àÃ×èͧãË­èâµÍÍ¡ä»,
                          ãªéà§Ô¹à¡Ô¹¡ÇèÒ·Õè»ÃÐÁÒ³ËÃ×Í¡Ó˹´äÇé
 ºéÒ¹à¤ÂÍÂÙè ÍÙèà¤Â¹Í¹
                          ʶҹ·Õèµ¹à¤ÂÍÒÈÑÂÍÂÙèÁÒ¡è͹
 ºéҹᵡÊÒáËá¢Ò´
                          à˵ءÒóì·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹¤Ãͺ¤ÃÑÇ ËÃ×Í
                          㹺éÒ¹àÁ×ͧÍÂèÒ§ÃéÒÂáç¶Ö§·ÓãËé
                          µéͧ¡ÃШѴ¡ÃШÒ¾ÅÑ´¾ÃÒ¡¡Ñ¹
 ºéÒ¹¹Í¡¢Í¡¹Ò, ºéÒ¹¹Í¡¤Í¡¹Ò
                          ªÒÇäÃèªÒǹҷÕèÍÂÙè¹Í¡¡ÃاËÃ×ÍàÁ×ͧËÅǧ
 ºéÒ¹àÁ×ͧÁÕ¢×èÍÁÕá»
                          ºéÒ¹àÁ×ͧËÃ×Í»ÃÐà·ÈÂèÍÁÁÕ¡®ËÁÒ¤ØéÁ¤Ãͧ
 ºØ¡»èÒ½èÒ´§
                          ¾ÂÒÂÒÁµèÍÊÙéÍØ»ÊÃäµèÒ§ æ
 ºØ­·Ó¡ÃÃÁáµè§
                          ºØ­ËÃ×ͺһ·Õè·ÓäÇéã¹
                          ªÒµÔ¡è͹à»ç¹à˵طÓãËéÃÙ»Ãèҧ˹éÒµÒ
                          ËÃ×ͪÕÇÔµ¢Í§¤¹àÃÒ㹪ҵԹÕé ÊÇ §ÒÁ ´Õ ªÑèÇ
 àºÕéµèÍäÊé
                          à§Ô¹ËÃ×ÍÊÔ觢ͧ·ÕèËÒÁÒä´é¾Í»ÃзѧªÕÇÔµ
                          ä»Çѹ˹Öè§ æ
 àºÕé¹éÍÂË͹éÍÂ
                          ÁÕà§Ô¹¹éÍ ÁÕäÁèÁÒ¡
 àºÕéºéÒÂÃÒ·ҧ
                          à§Ô¹·Õè¨Ðµéͧãªé¨èÒÂËÃ×ÍàÊÕÂä»àÃ×èÍ æ à»ç¹ÃÐÂÐ æ
                          ã¹¢³Ð·Ó¸ØáԨÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§ãËéÊÓàÃç¨
 áº¡Ë¹éÒ
                          ¨Ó㨡ѺÁÒáÊ´§µÑÇËÃ×͵Դµè͡Ѻ¼Ùé·Õèµ¹
                          à¤Â·ÓäÁè´Õ äÁè¶Ù¡µéͧ ËÃ×ÍäÁèàËÁÒÐÊÁÁÒ¡è͹ÍÕ¡
                                     ËÁÇ´ »
 »ÃÒ¹ÕµÕàÍÒàÃ×Í
                          àÍç¹´ÙËÃ×ͪèÇÂàËÅ×Íà¢Ò áµè¡Ñº¡ÅѺ¶Ù¡»ÃзØÉÃéÒµͺ
 »Åè͹¡»ÅèÍ¡Ò
 »ÅèÍÂÅÙ¡¹¡ÅÙ¡¡Ò
                          »ÅèÍÂãËéà»ç¹ÍÔÊÃÐäÁèàÍÒ¼Ô´
                          »ÅèÍÂãËé¾é¹¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ù¡¼Ñ¹
 »ÅèÍ»ÅÒŧ¹éÓ
                          »ÅèÍÂÈѵÃÙä» áÅéǨÐäÁè¹Ö¡¶Ö§ºØ­¤Ø³
 »ÅèÍÂàÊ×Íà¢éÒ»èÒ
                          »ÅèÍÂÈѵÃÙä» ÍÒ¨¡ÑºÁÒ·ÓÃéÒÂÀÒÂËÅѧÍÕ¡
 »ÅÒ¢éͧà´ÕÂǡѹ
                          ¤¹·ÕèÍÂÙèÃèÇÁ¡Ñ¹ËÃ×Íà»ç¹¾Ç¡à´ÕÂǡѹ
 »ÅÒµ¡¹éÓµÑÇâµ
                          ÊÔ觷ÕèàÊÕÂËÃ×ÍÊÙ­ËÒÂä»ÁÑ¡´ÙÁÕ¤èÒÁÒ¡à¡Ô¹¤ÇÒÁà»ç¹¨ÃÔ§
 »ÅÒµÔ´ËÅѧáË
 »ÅÒµÔ´ÃèÒ§áË
                          ¤¹·Õè¾ÅÍÂä´éÃѺ¡ÃÃÁÃèÇÁ¡Ñº¼ÙéÍ×è¹
                          ·Ñé§ æ ·ÕèäÁèä´éÁÕÊèǹ¾ÑǾѹ´éÇÂ
 »ÅÒËÁ͵ÒÂà¾ÃÒлҡ
                          ¤¹·Õè¾Ù´¾Åèͨ¹µÑÇàͧä´éÃѺÍѹµÃÒÂ
 »ÅÒãË­è¡Ô¹»ÅÒàÅç¡
                          »ÃÐà·ÈËÃ×ͤ¹·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨ËÃ×ͼÙéãË­è·Õè¡´¢Õè¢èÁà˧
                          ¼ÙéÍè͹áÍËÃ×ͼÙé¹éÍÂ
 »ÅÒÂÍéÍ»ÅÒÂá¢Á
                          ÂѧäÁèà¡Ô´ËÃ×ÍÂѧÍÂÙè·Õèä˹äÁèÃÙé ÂѧÍÂÙèËèÒ§ä¡Å
 »ÅéÓ¼ÕÅØ¡»ÅØ¡¼Õ¹Ñè§
                          ¾ÂÒÂÒÁ·ÓãËéÁÕàÃ×èÍÂÁÕÃÒÇ¢Öé¹ÁÒ
 »ÅÙ¡àÃ×͹¤ÃèÍÁµÍ
                          ¡ÃзÓÊÔè§ÅèǧÅéÓ ¡éÒÇ¡èÒÂËÃ×ͷѺÊÔ·¸Ô¢Í§¼ÙéÍ×è¹
                          ¨ÐÃÙéà·èÒ¶Ö§¡ÒóìËÃ×ÍäÁè¡çµÒÁ
 »ÅÙ¡àÃ×͹µÒÁ㨼ÙéÍÂÙè
 ¼Ù¡ÍÙèµÒÁ㨼Ùé¹Í¹
                          ·ÓµÒÁ¤ÇÒÁ¾Í㨢ͧ¼Ùé·Õèä´éÃѺ¼Å
                          ËÃ×Í·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧâ´ÂµÃ§
 »ÅÙ¡àÃ×͹¾ÍµÑÇ
 ËÇÕËÑǾÍà¡ÅéÒ
                          ·Ó¡ÒÃã´ãËé¾ÍÊÁ¤Çà á¡è°Ò¹Ð¢Í§µ¹
 »Ç´àÈÕÂÃàÇÕ¹à¡ÅéÒ
                          à´×Í´Ãé͹ÃÓ¤Ò­ã¨
                          à¾ÃÒÐÁÕàÃ×èͧÂØè§ÂÒ¡ÁÒ¡¨¹á¡éä¢äÁè·Ñ¹
 »Í¡¡ÅéÇÂà¢éÒ»Ò¡
                          §èÒÂ, Êдǡ
 »Ñ­­Òá¤èËÒ§ÍÖè§
                          Áջѭ­ÒËÃ×ͤÇÒÁÃÙé¹éÍÂ, â§è
 »Ñ´ÊÇÐ
                          ·ÓÍÂèÒ§¢Íä»·Õ
 »Ò¡»ÃÒÈÃÑÂã¨àª×Í´¤Í
                          ¾Ù´´Õ´éÇÂáµè㨤ԴÃéÒÂ
 »Ò¡»ÅÒÃéÒ
                          ªÍº¾Ù´¤ÓËÂÒº, ªÍºÇèÒ¤¹ËÂÒº æ
 »Ò¡à»ç¹ªÑ¡Â¹µì
                          ÇèÒ¡ÅèÒÇÊÑè§Ê͹äÁèÃÙé¨Ñ¡ËÂØ´
 »Ò¡äÁèÊÔ鹡ÅÔè¹¹éÓ¹Á
                          Âѧà»ç¹à´ç¡
 »Ò¡ÇèÒµÒ¢ÂÔº
                          ¾Ù´ÍÂèҧ˹Öè§ áµè·ÓÍÕ¡ÍÂèҧ˹Öè§,
                          »Ò¡¡Ñºã¨äÁèµÃ§¡Ñ¹
 »Ò¡ÇèÒÁ×Ͷ֧
                          ¾Í¾Ù´¡ç·ÓàÅÂ
 »Ò¡ËÇÒ¹¡é¹à»ÃÕéÂÇ
                          ¾Ù´¨ÒÍè͹ËÇÒ¹áµèäÁè¨ÃÔ§ã¨
 »Ô駻ÅÒ»ÃЪ´áÁÇ
                          ·Ó»ÃЪ´ËÃ×Íá´¡´Ñ¹·Õèµ¹
                          µéͧ¡ÅѺàÊÕ¼ŻÃÐ⪹ìÁÒ¡¢Öé¹
 »Ô´¤Çѹä¿äÁèÁÔ´
                          »Ô´àÃ×èͧ·ÕèÍ×éÍ©ÒÇä»·ÑèÇáÅéÇäÁèÊÓàÃç¨
 »Ô´·Í§ËÅѧ¾ÃÐ
                          ·Ó¤ÇÒÁ´ÕáµèäÁèä´éÃѺ¡ÒáÂèͧ
                          à¾ÃÒÐäÁèÁÕã¤ÃàË繤س¤èÒ
 »Ô´»ÃеٵÕáÁÇ
                          Ãѧᡤ¹äÁèÁÕ·Ò§ÊÙéËÃ×ÍäÁèÁÕ·Ò§ÃÍ´ä´é
 à»ç´¢Ñ¹»ÃЪѹä¡è
                          ¼Ùé·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒö¹éÍÂáµèÍÇ´áÊ´§
                          á¢è§¡Ñº¼Ùé·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒöÊÙ§;
                          ËÒ¤¹´ÕÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒöäÁèä´é ¡çàÍÒ¤¹·Õè´éÍÂ
                          ¡ÇèÒÁÒá·¹
 à»ç¹¡Íºà»ç¹¡Ó
                          à»ç¹¼Å´Õ, à»ç¹ªÔé¹à»ç¹Íѹ,
                          à»ç¹¡é͹ãË­è·Ó»ÃÐ⪹ìµèÍä»´Õ
 à»ç¹à§ÒµÒÁµÑÇ
                          ¤ÍµԴµÒÁÍÂÙèµÅÍ´àÇÅÒ,
                          à¾ÔèÁ¢Öé¹ËÃ×ÍŴŧµÒÁä»´éÇÂ
 à»ç¹´Ñé§Ë¹éÒ
                          Í͡˹éÒÁҤͻéͧ¡Ñ¹
 à»ç¹ËØè¹ãËéàªÔ´
                          ÍÂÙèã¹°Ò¹ÐËÃ×͵Óá˹觷Õèµéͧ·ÓµÒÁ·Õèà¢ÒÊÑè§
 à»ç¹ËÙà»ç¹µÒ
                          ªèÇÂʴѺµÃѺ¿Ñ§áÅдÙáÅÃÑ¡ÉÒá·¹
 á»´àËÅÕèÂÁá»´¤Á,
 á»´àËÅÕèÂÁ ÊÔºÊͧ¤Á
                          ÁÕàÅèËìàÅÕèÂÁÁÒ¡,àÅèËì¡ÅÁÒÂÒÁÒ¡
 â»Ã´ÊѵÇìä´éºÒ»
                          ·Ó´Õáµè¡ÅѺä´éªÑèÇ
 ä»µÒÂàÍҴҺ˹éÒ
                          ÂÍÁä»à¼ªÔ­¡Ñº¤ÇÒÁ·Ø¡¢ì
                          áÅФÇÒÁÅÓºÒ¡¢éҧ˹éÒ
 ä»ÇÑ´ä»ÇÒä´é
                          ÁÕÃÙ»Ãèҧ˹éÒµÒ´Õ ¾Í¨ÐÍÇ´à¢Òä´é
 ä»ä˹ÁÒÊÒÁÇÒÊͧÈÍ¡
                          ¶ÒÁÍÂèҧ˹Ö觵ͺä»ÍÕ¡ÍÂèҧ˹Öè§
 ä»ÍÂèÒ§¹éÓ¢Øè¹æ
                          ¾Ù´à¢éÒµÑÇËźàÅÕè§ä»ÍÂèÒ§¢éÒ§æ¤Ùæ

ÊӹǹËÁÇ´ ¢,¤ / ÊӹǹËÁÇ´ ¦,§,¨,ª,« / ÊӹǹËÁÇ´ µ,¶,·
ÊӹǹËÁÇ´ ¡ / ÊӹǹËÁÇ´ ¼,,½,¾,¿ / ÊӹǹËÁÇ´ Á,Â,Ã,Ä,Å / ÊӹǹËÁÇ´ Ç,È,Ê,Ë,Í