ËÁÇ´ ¼

   Êӹǹ              ¤ÇÒÁËÁÒÂ


 ¼§à¢éÒµÒµÑÇàͧ
                                                 àÁ×èͻѭËÒËÃ×ͤÇÒÁà´×Í´Ãé͹à¡Ô´á¡è¼ÙéÍ×è¹
                                                 ªèÇÂá¡éä¢ãËéà¢Òä´é
                                                 áµèàÁ×èÍà¡Ô´á¡èµ¹¡ÅѺá¡éä¢äÁèä´é
 ¼è͹ÊÑé¹¼è͹ÂÒÇ
                                                 »ÃйջÃйÍÁ¡Ñ¹,ÍÐÅØèÁÍÅèÇ¡ѹ
 ¼è͹˹ѡà»ç¹àºÒ
                                                 Å´¤ÇÒÁÃعáçËÃ×ÍÃéÒÂáçŧ,
                                                 Å´ËÂè͹ŧ
 ¼Ñ¡µé¹¢¹ÁÂÓ
                                                 ¼ÊÁ»¹à»¡Ñ¹ÂØè§àËÂÔ§
 ¼Ñ¡ªÕâÃÂ˹éÒ
                                                 ·Ó¤ÇÒÁ´Õà¾Õ§¼ÔÇà¼Ô¹à¾Õ§ªÑèǤÃÒÇ
                                                 ãËéàËç¹ÇèÒ´Õ
 ¼Ñ´Çѹ»ÃСѹ¾ÃØè§
                                                 ¢ÍàÅ×è͹àÇÅÒÍ͡令ÃÑé§áÅéǤÃÑé§àÅèÒ
 ¼ÑÇËÒºàÁÕ¤͹,ªÒÂËҺ˭ԧ¤Í¹
                                                 ªèÇ¡ѹ·ÓÁÒËÒ¡Ô¹·Ñ駼ÑÇ·Ñé§àÁÕÂ
 ¼éÒ¢ÕéÃÔéÇËèͷͧ
                                                 ¤¹ÁÑè§ÁÕáµèáµè§µÑÇ«ÍÁ«Í
 ¼Ô¹ËÅѧãËé
                                                 äÁèʹã¨,äÁèáÂáÊ,
                                                 äÁèã´Õ,àÅÔ¡¤º¡Ñ¹
 ¼Õà¢éÒ¼ÕÍÍ¡
                                                 à´ÕëÂÇ´Õà´ÕëÂÇÃéÒÂäÁ褧·Õè
 ¼Õ«éÓ´éÒÁ¾ÅÍÂ
                                                 ¶Ù¡«éÓàµÔÁàÁ×è;ÅÒ´¾ÅÑé§ËÃ×ÍàÁ×èÍà¤ÃÒÐËìÃéÒÂ,

                                                 à¡Ô´à¤ÃÒÐËìÃéÒ«éÓàµÔÁ
 ¼Õ¶Ö§»èÒªéÒ
                                                 µéͧÂÍÁ·Óà¾ÃÒШÓã¨ËÃ×ÍäÁèÁÕ·Ò§àÅ×Í¡
 ¼ÕºéÒ¹äÁè´Õ ¼Õ»èÒ¡ç¾ÅÍÂ
                                                 ¤¹ã¹ºéÒ¹ªèÇÂà»ç¹ã¨ãË餹¹Í¡ºéÒ¹à¢éÒÁÒ
                                                 ·Ó¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂä´é,¤¹ã¹ºéÒ¹äÁè´Õ·ÓãËé
                                                 ¤¹·ÕèÁÒÍÒÈÑÂÍÂÙè´éǾÅÍÂäÁè´Õä»´éÇÂ
 ¼ÕäÁèÁÕÈÒÅ
                                                 äÁèÁÕ·ÕèÍÂÙèà»ç¹ËÅÑ¡áËÅè§
 ¼ÙéªÒ¾ÒÂàÃ×Í
                                                 ¼ÙéªÒ·ÑèÇä»
 ¼ÙéË­Ô§ÂÔ§àÃ×Í
                                                 ¼ÙéË­Ô§·ÑèÇä»
 à¼ÍàÃÍ¡ÃÐàªÍ¡é¹ÃÑèÇ
                                                 àÅÔ¹àÅèÍäÁèÃÐÇѧ´ÙáÅãËéÃͺ¤Íº
                                                 ¡èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ
 á¼è¹´Ô¹¡ÅºË¹éÒ
                                                 µÒÂ
 á¼Åà¡èÒ
                                                 ¤ÇÒÁà¨çºªéÓ·Õè½Ñ§ã¨ÍÂÙèäÁèÃÙéÅ×Á
                                           ËÁÇ´ ½
 ½¹µ¡¡çáªè§ ½¹áÅ駡ç´èÒ
                                                 ¡Ò÷ÓÍÐäÃæ ¨ÐãËé¶Ù¡ã¨¤¹·Ñé§ËÁ´¹Ñé¹à»ç¹
                                                 ä»äÁèä´é·ÓÍÂèÒ§äÃæ ¡çäÁè¶Ù¡ã¨ÊÑ¡ÍÂèÒ§
 ½¹µ¡¢ÕéËÁÙäËÅ ¤¹¨Ñ­äÃÁÒ¾º¡Ñ¹
                                                 ¾ÅÍÂàËÅÇäËÅä»´éÇÂ,
                                                 àÃ×èͧàËÅÇäËÅäÁèÁÕÊÒÃÐ
 ½¹µ¡äÁè·ÑèÇ¿éÒ
                                                 àÃ×èͧ·Õèà¡Ô´¢Öé¹â´ÂäÁèÁÕÇÕèáÇÇ
                                                 ËÃ×ÍäÁèä´é¤Ò´ËÇѧäÇé¡è͹
 ½¹µ¡ÍÂèÒàª×èÍ´ÒÇ ÁÕàÁÕÂÊÒÇÍÂèÒàª×èÍáÁèÂÒÂ
                                                 ÍÂèÒäÇéã¨ã¤ÃËÃ×ÍÍÐäè¹à¡Ô¹ä»
 ½¹·Ñè§ãËéà»ç¹à¢çÁ
                                                 à¾ÕÂþÂÒÂÒÁÊØ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö
                                                 ¨¹¡ÇèÒ¨ÐÊÓàÃ稼Å
 ½¹ÊÑ觿éÒ »ÅÒÊÑè§Ë¹Í§,¹éÓÊÑ觿éÒ »ÅÒÊÑ觽¹
                                                 ÊÑè§àÊÕÂà»ç¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ,
                                                 ·Ó¡ÒÃÍѹ㴷Õèà»ç¹ÊÔè§ÊӤѭ
                                                 à¾×èÍäÇÍÒÅÑ¡è͹¨Ò¡¡Ñ¹
 ½èÒ¤ÁËÍ¡¤Á´Òº
                                                 àÊÕè§ÍѹµÃÒÂã¹Ê§¤ÃÒÁ,
                                                 àÊÕè§ÍѹµÃÒ¨ҡÍÒÇظ¹Ò¹Òª¹Ô´
 ½Ò¡à¹×éÍäÇé¡ÑºàÊ×Í
                                                 ½Ò¡ÊÔè§ã´ÊÔè§Ë¹Öè§äÇé¡Ñº¼Ùé·ÕèªÍºÊÔ觹Ñé¹
                                                 ÂèÍÁÊÙ­ËÒÂä´é,
                                                 äÇéÇҧ㨤¹·ÕèäÁè¤ÇÃäÇéÇÒ§ã¨
 ã½èÃé͹¨Ð¹Í¹àÁÕ ã½èàÂ繨дÔé¹µÒÂ
                                                 ÁØè§ËÇѧ¨ÐʺÒµéͧ·Ó§Ò¹
                                                 ¶éÒà¡Õ¨¤ÃéÒ¹¨ÐÅÓºÒ¡ÂÒ¡¨¹
 ã½èÊÙ§¨¹à¡Ô¹ÈÑ¡´Ôì,ã½èÊÙ§ãËéà¡Ô¹ÈÑ¡´Ôì
                                                 ËÇѧÊÔ觷Õèà¡Ô¹°Ò¹Ðµ¹ (ãªé㹤ÇÒÁ»¯Ôàʸ)
                                           ËÁÇ´ ¾
 ¾¡¹Øè¹
                                                 ã¨àºÒ,à͹àÍÕ§àª×èͤ¹§èÒÂ
 ¾¡ËÔ¹
                                                 ã¨Ë¹Ñ¡á¹è¹
 ¾ºäÁé§ÒÁàÁ×èÍÂÒÁ¢ÇÒ¹ºÔè¹
                                                 ¾ºË­Ô§ÊÒÇ·Õèµéͧã¨àÁ×èÍá¡è,¾ºÊÔ觷Õè
                                                 µéͧ¡ÒÃàÁ×èÍäÁèÊÒÁÒö¨Ðä´éÊÔ觹Ñé¹
 ¾ÃÐÁÒÅÑÂÁÒâ»Ã´
                                                 ¼Ùé·ÕèÁÒªèÇÂàËÅ×Íã¹ÂÒÁ·Õè¡ÓÅѧµ¡·Ø¡¢ì
                                                 ä´éÂÒ¡ä´é·Ñ¹·èǧ·Õ
 ¾ÃÐÈØ¡Ãìà¢éÒ¾ÃÐàÊÒÃìá·Ã¡
                                                 ¤ÇÒÁ·Ø¡¢ìÂÒ¡ÅÓºÒ¡ËÃ×Íà¤ÃÒÐËìÃéÒÂ
                                                 ·Õèà¡Ô´«é͹¡Ñ¹à¢éÒÁÒã¹¢³Ðà´ÕÂǡѹ
 ¾ÃÐÍÔ°¾Ãлٹ
                                                 ¹Ôè§à©Â,ÇÒ§à©ÂäÁèà´×Í´Ãé͹,
                                                 äÁèÃÙéÊÖ¡ÂÔ¹´ÕÂÔ¹ÃéÒÂ
 ¾ÃéҧѴ»Ò¡äÁèÍÍ¡,¾ÃéҤѴ»Ò¡äÁèÍÍ¡
                                                 ¹Ôè§,äÁè¤è;ٴ,äÁèªèÒ§¾Ù´
 ¾ÃÒ¡ÅÙ¡¹¡ÅÙ¡¡Ò,¾ÃÒ¡ÅÙ¡¹¡©¡ÅÙ¡¡Ò
                                                 ·ÓãËéÅÙ¡¾ÅÑ´¾ÃÒ¡¨Ò¡¾èÍáÁè
 ÅÑ駻ҡàÊÕÂÈÕÅ ¾ÅÑ駵չµ¡µé¹äÁé
                                                 ¾Ù´ËÃ×Í·ÓÍÐäÃâ´ÂäÁèÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ
                                                 ÂèÍÁà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ
 ¾ÅÑ´·Õè¹Ò¤Ò·ÕèÍÂÙè
                                                 ¾ÅÑ´¾ÃÒ¡¨Ò¡¶Ôè¹°Ò¹à´ÔÁ,
                                                 ÃÐË¡ÃÐàËÔ¹
 ¾ÅÔ¡á¼è¹´Ô¹
                                                 à»ÅÕè¹á»Å§¤ÃÑé§ãË­èã¹Ãкº
                                                 ËÃ×ÍÇÔ¸Õ¡Òû¡¤Ãͧá¼è¹´Ô¹,
                                                 ÍÒ¡Ò÷ÕèµÒÁËÒà·èÒäÃæ ¡çäÁ辺
 ¾Åԡ˹éÒÁ×Íà»ç¹ËÅѧÁ×Í,¡ÅѺ˹éÒÁ×Íà»ç¹ËÅѧÁ×Í
                                                 à»ÅÕè¹á»Å§ËÃ×Í·ÓãËé¼Ô´ä»
                                                 ¨Ò¡à´ÔÁÍÂèÒ§µÃ§¡Ñ¹¢éÒÁ
 ¾Í¡éÒÇ¢Ò¡çÅÒâç,¾Í¡¢Ò¡çÅÒâç
                                                 ªÑ¡ªéÒ·ÓãËéàÊÕ¡ÒÃ
 ¾ÍáÂéÁ»Ò¡¡çàËç¹äÿѹ
                                                 ÃÙé·Ñ¹¡Ñ¹
 ¾ÍàÅÕ駻ҡàÅÕ駷éͧ
                                                 ¾Í¡Ô¹¾Íãªé,¾ÍàÅÕ駵ÑÇä´é
 ¾ÍÍéÒ»Ò¡¡çàËç¹ÅÔé¹ä¡è
                                                 ÃÙé·Ñ¹¡Ñ¹
 ¾èÍá¨éáÁèÍÙ
                                                 µèÒ§¾Ñ¹¸Øì¡Ñ¹,¾Ñ¹·Ò§
 ¾è;ǧÁÒÅÑÂ
                                                 ªÒ·Õè»ÅèͪÕÇÔµµÒÁʺÒÂäÁèÂÍÁµÑ駵ÑÇ
                                                 ËÃ×Í·Ó¡Òçҹà»ç¹ËÅÑ¡à»ç¹°Ò¹
 ¾ÒÂàÃ×ͤ¹ÅзÕ
                                                 ·Ó§Ò¹äÁè»ÃÐÊÒ¹¡Ñ¹
                                                 ·Ó´éǤÇÒÁÂÒ¡ÅÓºÒ¡
 ¾ÒÂàÃ×Íã¹Ë¹Í§
                                                 ¤Ô´ ·Ó ËÃ×;ٴǡǹ¡ÅѺ仡ÅѺÁÒ
 ¾ÒÅÃÕ¾ÒÅ¢ÇÒ§
                                                 ªÍºËÒàÃ×èͧ·ÐàÅÒÐÇÔÇÒ·
 ¾ÒÅÕËÅÒÂ˹éÒ
                                                 ¡ÅѺ¡ÅÍ¡,äÁè«×èÍÊѵÂì
 ¾Ö觨ÁÙ¡¤¹Í×è¹ËÒÂã¨
                                                 ÍÒÈѼÙéÍ×è¹ÁÑ¡äÁèÊдǡ
 ¾Öè§ÅÓá¢é§µÑÇàͧ
                                                 ªèǵÑÇàͧ
 ¾Øè§ËÍ¡à¢éÒá
                                                 ·Ó¾ÍãËéàÊÃç¨ä»â´ÂäÁèÁÕà»éÒËÁÒÂËÃ×Í
                                                 â´ÂäÁè¤Ó¹Ö§ÇèÒã¤Ã¨Ðà´×Í´Ãé͹
 ¾Ù´¤ÅèͧàËÁ×͹Åèͧ¹éÓ
                                                 ¾Ù´äÁèµÔ´¢Ñ´
 ¾Ù´à»ç¹µèÍÂËÍÂ
                                                 ¾Ù´©Í´æäÁèä´éËÂØ´»Ò¡
 ¾Ù´à»ç¹¹ÑÂ
                                                 ¾Ù´áÊ´§ãËéÃÙéªÑé¹àªÔ§ÍÂÙèã¹·Õ
 ¾Ù´ä»Êͧä¾àºÕé¹Ôè§àÊÕµÓÅÖ§·Í§
                                                 ¾Ù´ä»äÁèÁÕ»ÃÐ⪹ì¹Ôè§àÊÕ¨дաÇèÒ
 ¾Ù´ÍÂèÒ§ÁйÒÇäÁèÁÕ¹éÓ
                                                 ¾Ù´Ëéǹæ,¾Ù´äÁèÁÕËÒ§àÊÕ§
 à¾ªÃµÑ´à¾ªÃ
                                                 ¤¹à¡è§µèÍà¡è§ÁÒÊÙé¡Ñ¹
 à¾ªÃÃéÒÇ
                                                 äÁèºÃÔÊØ·¸Ôì,ÁÕµÓ˹Ô
 á¾áµ¡
                                                 ¾ÅÑ´¾ÃÒ¡¡Ñ¹ä»,¡ÃШѴ¡ÃШÒ¡ѹä»
 á¾éà»ç¹¾ÃÐ ª¹Ðà»ç¹ÁÒÃ
                                                 ¡ÒÃÂÍÁá¾é·ÓãËéàÃ×èͧʧº,
                                                 ¡ÒÃäÁèÂÍÁá¾é·ÓãËéàÃ×èͧäÁèʧº
 á¾ÐÃѺºÒ»
                                                 ¤¹·ÕèÃѺà¤ÃÒÐËì¡ÃÃÁËÃ×ͤÇÒÁ¼Ô´á·¹
                                                 ¼ÙéÍ×è¹·Õèà»ç¹¤¹·Ó¡ÃÃÁ¹Ñé¹
                                            ËÁÇ´ ¿
 ¿Ñ§äÁèä´éÈѾ·ì ¨Ñºä»¡ÃÐà´Õ´
                                                 ¿Ñ§äÁèä´é¤ÇÒÁªÑ´ËÃ×ÍÃÙéá¨èÁá¨é§
                                                 áÅéÇàÍÒ仾ٴµèÍËÃ×Í·Ó¼Ô´æ¾ÅÒ´æ
 ¿éÒà¤×ͧÊѹËÅѧ
                                                 à¤ÃÒÐËì¡ÃÃÁËÃ×Íâ·É·Ñ³±ìÃéÒÂáç
                                                 ¨Ò¡ÍÓ¹Ò¨àº×éͧº¹ËÃ×ͼÙ黡¤Ãͧ
 ¿éÒäÁè¡ÃÐà·×͹ÊѹËÅѧ
                                                 ÍÓ¹Ò¨àº×éͧº¹ËÃ×ͼÙ黡¤Ãͧ
                                                 ÂѧäÁèŧâ·É·Ñ³±ì
 ä¿ÊØÁ¢Í¹
                                                 ÍÒÃÁ³ìÃé͹ÃØèÁ·Õè¤Ø¡ÃØè¹ÍÂÙèã¹ã¨

ÊӹǹËÁÇ´ ¢,¤ / ÊӹǹËÁÇ´ ¦,§,¨,ª,« / ÊӹǹËÁÇ´ µ,¶,·
ÊӹǹËÁÇ´ ¹,º,» / ÊӹǹËÁÇ´ ¡ / ÊӹǹËÁÇ´ Á,Â,Ã,Ä,Å / ÊӹǹËÁÇ´ Ç,È,Ê,Ë,Í