ËÁÇ´ Á

Êӹǹ               ¤ÇÒÁËÁÒÂ
 Á´á´§à½éÒÁÐÁèǧ,Á´á´§á½§¾Ç§ÁÐÁèǧ
                                       ªÒ·Õè»Í§ÃÑ¡Ë­Ô§·ÕèÍÂÙèã¡Åé¡Ñ¹
                                       áÅФÍ¡մ¡Ñ¹äÁèãËéªÒÂÍ×è¹ÁÒÃÑ¡
 ÁС͡ÊÒÁµÐ¡ÃéÒ»ÒäÁè¶Ù¡
                                       ¾Ù´¨ÒµÅºµÐáŧ¾ÅÔ¡á¾Å§
                                       ¡ÅѺ¡ÅÍ¡¨¹¨Ñº¤Ó¾Ù´äÁè¶Ù¡,
                                       ¤¹¡ÅѺ¡ÅÍ¡
 ÁоÃéÒǵ×è¹µ¡ ÂÒ¨¡µ×è¹ÁÕ
                                      àËèÍËÃ×͵×è¹àµé¹ã¹ÊÔ觷Õèµ¹äÁèà¤ÂÁÕ
                                       äÁèà¤Âä´é¨¹à¡Ô¹¾Í´Õ
 ÁÑè§ÁÕã¹ã¨áÅè¹ãºº¹º¡
                                       ¤Ô´½Ñ¹ã¹àÃ×èͧ·Õèà»ç¹ä»äÁèä´é
                                       ¤Ô´ÊÁºÑµÔºéÒ,ÊÃéÒ§ÇÔÁÒ¹ã¹ÍÒ¡ÒÈ
 ÁÑ´Á×ͪ¡
                                       ºÑ§¤ÑºËÃ×ÍãªéÇÔ¸Õ¡ÒÃã´æ
                                       ãËéÍÕ¡½èÒÂ˹Öè§ÍÂÙèã¹ÍÓ¹Ò¨
                                       áÅéǨѴ¡ÒÃàÍÒµÒÁ㨪ͺ
 ÁÒà˹×ÍàÁ¦
                                       ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ËÃ×ͪÑé¹àªÔ§à˹×ͼÙéÍ×è¹,
                                      ÁÒËÃ×Í»ÃÒ¡¯¢Öé¹â´ÂäÁè¤Ò´ËÁÒÂ
 ÁéÒ´Õ´¡ÃÐâËÅ¡
                                       ÁÕ¡ÔÃÔÂÒ¡ÃÐâ´¡¡ÃÐà´¡ÅءŹ
                                       ËÃ×ÍäÁèàÃÕºÃéÍÂ(ãªéá¡é¼ÙéË­Ô§)
 ÁÒ¡¢Õé¤ÇÒÂËÅÒ¢ÕéªéÒ§
                                       ÁÒ¡ÁÒÂàÊÕÂà»ÅèÒãªé»ÃÐ⪹ìäÁèä´é
 ÁÒ¡ËÁÍÁÒ¡¤ÇÒÁ
                                       ÁÒ¡¤¹ÁÒ¡àÃ×èͧ
 Áշͧà·èÒ˹Ǵ¡Øé§ ¹Í¹ÊдØ駨¹àÃ×͹äËÇ
                                       ÁÕÊÁºÑµÔà¾Õ§àÅ硹éÍÂ
                                       áµè¡Ñ§ÇŨ¹¹Í¹äÁèËÅѺ
 ÁÕà¿×éͧÁÕÊÅÖ§
                                       ÁÕà§Ô¹àÅ硹éÍÂ
 ÁÕÀÒÉÕ¡ÇèÒ
                                       ä´éà»ÃÕºà˹×Í¡ÇèÒ
 Á×Ͷ×ÍÊÒ¡ »Ò¡¶×ÍÈÕÅ
                                       ÀÒ¹͡áÊ´§µÑÇà»ç¹¼ÙéÁÕÈÕŸÃÃÁ
                                       áµè·Õè¨ÃÔ§»ÃоĵԪÑèÇ
 Á×ÍäÁè¾Ò àÍÒµÕ¹ÃÒ¹éÓ
                                       äÁèªèÇÂáÅéÇÂѧ¢Ñ´¢ÇÒ§¡Ò÷ӧҹ¢Í§¼ÙéÍ×è¹
 Á×ÍÊÐÍÒ´
                                       ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃоĵԴÕ,
                                       ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵÂìÊبÃÔµ
 Á×ÍÊÑé¹µÕ¹ÊÑé¹
                                       ¢Ò´¡ÓÅѧ˹عªèÇÂ㹡ÒûÃСͺ
                                       ¡Ô¨¡ÒÃãËéÊÓàÃ稴éÇ´Õ
 Á×ÍËèÒ§µÕ¹ËèÒ§
                                       ÊØÃØèÂÊØÃèÒÂ,àÅÔ¹àÅèÍ,
                                       ÊÐà¾ÃèÒ,äÁèÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ
 àÁ×è;Õà¹×éÍËÍÁ àÁ×èͼÍÁà¹×éÍàËÁç¹
                                       ÂÒÁÃǤ¹ÁÒËéÍÁÅéÍÁ»ÃШº»ÃÐᨧ
                                       ÂÒÁ¨¹¤¹¾Ò¡Ñ¹Ë¹èÒÂ˹Õ
 àÁ×èÍàÍÂàÁ×è͹Ñé¹
                                       ªÑ¡ªéÒ Í×´ÍÒ´ Â×´ÂÒ´
 áÁé¡ÃЪѧ˹éÒãË­è
                                       ¼Ùé·ÕèªÍºáÊ´§µÑÇÍ͡˹éÒà»ç¹ËÑÇàÃ×ÍãË­è
 áÁèÊÒºÑÇáµè§µÑǤéÒ§
                                       ¼Ùé·Õèáµè§µÑǤͼÙéÁÒÃѺÍÍ¡¹Í¡ºéÒ¹
                                       áµèà¢ÒäÁèÁÒµÒÁ¹Ñ´ËÃ×Íáµè§µÑÇàµÃÕÂÁ
                                       ¨Ðä»ä˹áµèáÅéÇäÁèä´éä»
 äÁèà¢éÒÂÒ
                                       äÁèä´é¤ÇÒÁ,äÁèä´éàÃ×èͧ
 äÁèãªè¢Õéä¡è
                                       äÁèàÅÇ,ÁÕÍÐäôÕàËÁ×͹¡Ñ¹´ÙËÁÔè¹äÁèä´é
 äÁè´Ù´Ó´Ù´Õ,äÁè´Ù´Ó´Ùá´§
                                       àÅÔ¡à¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñ¹ÍÂèÒ§à´ç´¢Ò´
 äÁè´ÙµÒÁéÒµÒàÃ×Í
                                       äÁè¾Ô¨ÒóÒãËéÃͺ¤Íº
 äÁèä´éàºÕéÂÍÍ¡¢éÒÇ
                                       äÁèÁÕÊèǹä´éÍÐäà áÅéÇÂѧµéͧàÊÕ¼ŻÃÐ⪹ìÍÕ¡
 äÁèä´éàºÕéÂàÍÒ¢éÒÇ
                                       äÁèä´éÍÂèҧ˹Ö觡çµéͧàÍÒÍÕ¡ÍÂèҧ˹Öè§,
                                       äÁèÂÍÁ¡ÅѺÁ×Íà»ÅèÒ
 äÁè¾Ù´¾ÃèÓ·Óà¾Å§
                                       äÁèÃÍãËéªÑ¡ªéÒ,·Ñ¹·Õ·Ñ¹ã´
 äÁèÁÕ»ÕèÁÕ¡Åͧ,äÁèÁÕ»ÕèÁÕ¢ÅØèÂ
                                       äÁèÁÕà¤éÒ,¡ÃзѹËѹäÁèÃÙéà¹×éÍÃÙéµÑÇ
 äÁèÁÕÁÙŽÍÂËÁÒäÁè¢Õé
                                       äÁèÁÕà˵ØÂèÍÁäÁèÁÕ¼Å
 äÁèÃÙé¨Ñ¡àÊ×ÍàÍÒàÃ×Íà¢éÒÁҨʹ
                                       äÁèÃÙé¨Ñ¡ÁÍ´àÍÒàÃ×Íà¢éÒÁÒ¢ÇÒ§
                                       ·ÓÊÔ觷ÕèäÁèÃÙéÇèÒ¨ÐÁÕÀÑÂÁÒ¶Ö§µÑÇ
 äÁèÃÙé¨Ñ¡ËÑǹ͹»ÅÒµչ
                                       äÁèÃÙé¨Ñ¡¤ÇÒÁà»ç¹ÁÒËÃ×Ͱҹо×é¹à¾
 äÁèÃÙéÍÕâ˹èÍÕà˹è
                                       äÁèÃÙéàÃ×èͧÃÙéÃÒÇ·Õèà¡Ô´¢Öé¹
 äÁèàËç¹¹éӵѴ¡Ãк͡
 äÁèàË繡ÃÐÃÍ¡¡è§Ë¹éÒäÁé
                                       ´èǹ·ÓÍÐäÃŧ价Ñé§æ·ÕèÂѧäÁè¶Ö§àÇÅÒÍѹ¤ÇÃ
 äÁèàËÅ×ͺèÒ¡ÇèÒáç
                                       äÁèà¡Ô¹¤ÇÒÁÊÒÁÒö·Õè¨Ð·Óä´é
 äÁèàÍÍÍÍËèÍËÁ¡
                                       äÁ赡ŧ´éÇÂ,äÁèÂÔ¹ÂÍÁ
 äÁéã¡Åé½Ñè§
                                       á¡èã¡Åé¨ÐµÒÂ
 äÁé§ÒÁ¡ÃÐÃÍ¡à¨ÒÐ
                                       Ë­Ô§ÊÇÂÁÑ¡äÁèºÃÔÊØ·¸Ôì
 äÁé¹Í¡¡Í
                                       ¤¹·Õè»ÃоĵԹ͡ẺἹ¢Í§
                                       ǧÈìµÃСÙÅ(ãªéã¹·Ò§äÁè´Õ)
 äÁé»èÒà´ÕÂǡѹ
                                       ¾Ç¡à´ÕÂǡѹ
 äÁéÃèÁ¹¡¨Ñº
                                       ¼Ùé·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨ÇÒʹÒÂèÍÁÁÕ¤¹¾Ö觺ÒÃÁÕ
 äÁéÅéÁà§ÒËÒÂ
                                       ¤¹·Õèà¤ÂÁÕÇÒʹÒàÁ×è͵¡µèÓŧ
                                       ¼Ùé·ÕèÁÒ¾Ö觺ÒÃÁÕ¡çËÒÂ˹éÒä»
 äÁéËÅÑ¡»Ñ¡àŹ,äÁéËÅÑ¡»Ñ¡¢Õé¤ÇÒÂ
                                       âÅàÅ,äÁèá¹è¹Í¹
 äÁéÍè͹´Ñ´§èÒÂäÁéá¡è´Ñ´ÂÒ¡
                                       ͺÃÁÊÑè§Ê͹à´ç¡ãËé»ÃоĵԴÕ
                                       §èÒ¡ÇèÒͺÃÁÊÑè§Ê͹¼ÙéãË­è
                                          ËÁÇ´ Â
 Â¡µ¹¢èÁ·èÒ¹
                                       ¾Ù´·Ñº¶Á¼ÙéÍ×è¹ áÊ´§ãËéàËç¹ÇèÒµÑÇà˹×Í¡ÇèÒ
 Â¡µÑÇ¢Öé¹à˹×ÍÅÁ
                                       »Ñ´¤ÇÒÁ¼Ô´ãËé¾é¹µÑÇ,
                                       ¡µ¹à˹×ͤ¹Í×è¹
 Â¡ÀÙà¢ÒÍÍ¡¨Ò¡Í¡
                                       âÅè§Í¡,ËÁ´ÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅ
 Â¡àÁ¦
                                       à´ÒàÍÒ,¹Ö¡¤Ò´àÍÒàͧ,¡ØàÃ×èͧ¢Öé¹
 Â¡ËÒ§µ¹àͧ
                                       ¡µ¹àͧÇèÒ´Õ¡ÇèÒ à¡è§¡ÇèÒ
 ÂÑ¡Éì»Ñ¡ËÅÑè¹
                                       ¼Ùé·ÕèÁÕÃÙ»ÃèÒ§ãË­èâµ
 ÂÑ¡ÉìÁÑ¡¡ÐÊѹ
                                       ¼Ùé·ÕèÁÕ㨤ʹØÃéÒÂ
 ÂÒËÁéÍãË­è
                                       ¹èÒàº×èÍ,¹èÒàÍ×ÍÁÃÐÍÒ
 ÂÒǺÑè¹ ÊÑé¹µèÍ,ÃÑ¡ÂÒÇãËéºÑè¹
 ÃÑ¡ÊÑé¹ãËéµèÍ
                                       ÃÑ¡¨ÐÍÂÙè´éÇ¡ѹ¹Ò¹æ ãËéµÑ´¤ÇÒÁ¤Ô´
                                       ÍÒ¦Òµ¾ÂÒºÒ·ÍÍ¡ä» ÃÑ¡¨ÐÍÂÙè¡Ñ¹ÊÑé¹æ
                                       ãËé¤Ô´ÍÒ¦Òµ¾ÂÒºÒ·à¢éÒäÇé
 ÂÔ§»×¹¹Ñ´à´ÕÂÇä´é¹¡ÊͧµÑÇ
                                       ·ÓÍÂèÒ§à´ÕÂÇä´é¼Å 2 ÍÂèÒ§ ËÃ×Í 2 ·Ò§
                                       ŧ·Ø¹¤ÃÑé§à´ÕÂÇä´é¼Å¡Óäà 2 ·Ò§
 ÂÔéÁ´éÇ»ҡ ¶Ò¡´éǵÒ
                                       àÂÒÐàÂé´éÇ¡ÔÃÔÂÒ·èÒ·Ò§
 Â×¹¡ÃеèÒÂÊÒÁ¢Ò,Â×¹¡ÃеèÒ¢Òà´ÕÂÇ
                                       ¾Ù´Â×¹ÂѹÍÂÙè¤Óà´ÕÂÇ
                                       äÁèà»ÅÕè¹á»Å§¤ÇÒÁ¤Ô´à´ÔÁ
 Â×è¹á¡éÇãËéÇÒ¹Ã
                                       àÍҢͧÁÕ¤èÒãËéá¡è¤¹·ÕèäÁèãªè¸ØÃТͧµ¹
 Â×蹨ÁÙ¡
                                       à¢éÒä»ÊÍ´á·Ã¡ã¹àÃ×èͧ·ÕèäÁèãªè¸ØÃТͧµ¹
 Â×è¹ËÁÙÂ×è¹áÁÇ
                                       áÅ¡¢Í§¡Ñ¹â´ÂµèÒ§½èÒÂÊè§Â×è¹
                                       áÅÐÃѺã¹àÇÅÒà´ÕÂǡѹ
 Â×Á¨ÁÙ¡¤¹Í×è¹ËÒÂã¨
                                       ÍÒÈѼÙéÍ×è¹ ÁÑ¡äÁèÊдǡ
 ÂØãËéÃÓµÓãËéÃÑèÇ
                                       ÂØãËéᵡ¡Ñ¹,ÂØãËé¼Ô´ã¨¡Ñ¹
 ÂØè§àËÁ×͹ÂاµÕ¡Ñ¹
                                       ÂØè§àËÂÔ§,ÊѺʹ»¹à»¡Ñ¹
                                          ËÁÇ´ Ã
 ÃèÁäÁéªÒ¤Ò
                                       ·Õè¾Ö§¾ÒÍÒÈÑÂ
 ÃǺËÑÇÃǺËÒ§
                                       ÃǺÃÑ´ãËéÊÑé¹ËÃ×ÍãËéàÊÃç¨â´ÂàÃçÇ
                                       ©ÇÂâÍ¡ÒÊàÁ×èÍÁÕªèͧ·Ò§
 àÃÕºàÃÕ§à¤Õ§ËÁ͹,ÃèÇÁËÍŧâç
                                       áµè§§Ò¹¡Ñ¹,ÍÂÙè¡Ô¹¡Ñ¹©Ñ¹¼ÑÇàÁÕÂ
 Ãé͹ÇÔªÒ
                                       à¡Ô´¤ÇÒÁàÃèÒÃé͹à¹×èͧ¨Ò¡¤Ò¶ÒÍÒ¤Á
                                       ¨¹ÍÂÙèäÁèà»ç¹»¡µÔ àÃèÒÃé͹ÍÂÒ¡áÊ´§ÇÔªÒ
                                       ¤ÇÒÁÃÙé¾ÔàÈÉ ËÃ×ͤҶÒÍÒ¤Á¨¹¼Ô´»¡µÔÇÔÊÑÂ
 Ãé͹ÍÒʹì
                                     ÁÕà˵ØËÃ×ÍÁÕàÃ×èͧà´×Í´Ãé͹·ÓãËéÍÂÙèà©ÂäÁèä´é
 ÃÑ¡´ÕËÒÁ¨ÑèÇ ÃÑ¡ªÑèÇËÒÁàÊÒ
                                       ã½è´ÕËÃ×Í»ÃоĵԴըÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¤ÇÒÁà¨ÃÔ­
                                       ã½èªÑèÇËÃ×Í»ÃоĵԪÑèÇä´éÃѺ¤ÇÒÁÅÓºÒ¡
 ÃÑ¡¾ÕèàÊÕ´Ò¹éͧ
                                       ÅѧàÅã¨,µÑ´ÊÔ¹ã¨äÁè¶Ù¡ÇèÒ¨ÐàÅ×Í¡ÍÂèÒ§ä˹´Õ
 ÃÒºà»ç¹Ë¹éÒ¡Åͧ
                                       ÃÒºàÃÕº,ËÁ´àÊÕé¹˹ÒÁ
 ÃÓªÑèÇâ·É¾Ò¡Âì,ÃÓäÁè´Õâ·É»Õèâ·É¡Åͧ
                                       ·ÓäÁè´ÕËÃ×Í·Ó¼Ô´áÅéÇäÁèÃѺ¼Ô´ ¡ÅѺâ·É¤¹Í×è¹
 Ã×éÍáµèËÅѧ¤Òà¢ÒËÅѧ¤ÒàÃÒäÁèÃ×éÍ
                                       ¤Ô´áµè¨ÐàÍҢͧ¼ÙéÍ×è¹ÁÒãªé¢Í§¢Í§µÑÇà¡çºäÇé,
                                       ¤Ô´áµè¨ÐàÍÒäÁè¤Ô´¨ÐãËé
 ÃÙé§Ù æ »ÅÒ æ
                                       ÃÙéàÅç¡ æ¹éÍ æ ,ÃÙéäÁè¨ÃÔ§
 ÃÙé¨Ñ¡à¡çºÃÙé¨Ñ¡à¢ÕèÂ
                                       ÃÙé¨Ñ¡ÊÐÊÁ,ÃÙé¨Ñ¡ËÒäÇéãªé
 ÃÙéàËç¹àªè¹ªÒµÔ
                                       ÃÙé¡Ó¾×´,ÃÙé¹ÔÊÑÂ㨤Í
 ÃÙé¹é;ÅÍÂÃÓ¤Ò­
                                       ÃÙé¹éÍÂäÁèà¢éÒ㨷ÓãËéà¡Ô´¤ÇÒÁÃÓ¤Ò­ã¨
 ÃÙéÁÒ¡ÂÒ¡¹Ò¹
                                       ÃÙéÁÒ¡à¡Ô¹ä» ·ÓãËéÅÓºÒ¡ÂØè§ÂÒ¡ã¨
 ÃÙéÂÒÇÃÙéÊÑé¹
                                       ÃÙé¨Ñ¡¼è͹ÊÑé¹¼è͹ÂÒÇ
 ÃÙéäÇéãªèÇèÒ ãÊèºèÒạËÒÁ
                                       àÃÕ¹ÃÙéäÇéäÁè˹ѡàÃÕèÂÇáçËÃ×Í
                                       àÊÕÂËÒÂÍÐäÃ,ÃÙéäÇé´Õ¡ÇèÒäÁèÃÙé
 ÃÙéËźà»ç¹»Õ¡ ÃÙéËÅÕ¡à»ç¹ËÒ§
                                       ÃÙé¨Ñ¡ËźËÅÕ¡àÍÒµÑÇÃÍ´ËÃ×Í
                                       »ÃѺµÑÇãËéà¢éҡѺà˵ءÒóì
 ÃÙéËÒ­ÃÙé¢ÅÒ´
                                       ¡ÅéÒã¹·Õè¤ÇáÅéÒ ¡ÅÑÇã¹·Õè¤ÇáÅÑÇ
 ÃÙéÍÂèÒ§à»ç´
                                       ÃÙéäÁè¨ÃÔ§ÊÑ¡ÍÂèÒ§à´ÕÂÇ
 àÃÕ¹¼Ù¡µéͧàÃÕ¹á¡é
                                       ÃÙéÇÔ¸Õ·Ó¡çµéͧÃÙéÇÔ¸Õá¡éä¢,
                                       ÃÙé¡ÅÍغÒ·ء·Ò§·Ñ駷ҧ¡èÍáÅзҧá¡é
 àÃ×Í¢Ò´ËÒ§àÊ×Í
                                       ¤¹·Õè¢Ò´ÊµÔÊÑÁ»ªÑ­­Ð,
                                       ¤Ãͺ¤ÃÑÇ·Õè¢Ò´¼Ùé´ÙáÅÃѺ¼Ô´ªÍº,
                                       ¡Ò÷ӧҹËÃ×Í˹èǧҹͧ¤ì¡ÒÃ
                                       ·Õè¢Ò´ËÑÇ˹éÒËÃ×ͼÙé¹Ó
 àÃ×ÍÃèÁã¹Ë¹Í§ ·Í§¨Ðä»ä˹
                                       ¤¹ã¹à¤Ã×Í­ÒµÔáµè§§Ò¹¡Ñ¹·ÓãËé
                                       ·ÃѾÂìÁô¡äÁ赡ä»ÍÂÙè¡Ñº¼ÙéÍ×è¹
 àÃ×ÍÅèÁàÁ×èͨʹ µÒºÍ´àÁ×èÍá¡è
                                       ·ÓÍÐäÃÁÒ´éÇ´յÅÍ´áµè¾Í
                                       ¨ÐÊÓàÃ稡çÁÕÍØ»ÊÃä,¤¹·Õè·Óµ¹à»ç¹
                                      ¤¹´Õâ´ÂµÅÍ´áµèÁÒàÊÕ¤¹àÁ×èÍá¡è
 àÃ×ÍãË­è¤Ñº¤Ãͧ
                                       ¤¹·Õèà¤Âà»ç¹ãË­èà»ç¹âµ àÁ×è͵¡µèÓŧ
                                       ¡çÇÒ§µÑÇÍÂèÒ§¤¹ÊÒÁÑ­äÁèä´é,¨ÁäÁèŧ
                                          ËÁÇ´ Ä
 ÄÒÉÕá»Å§ÊÒÃ
                                       ·ÓàÃ×èͧÃéÒÂãËé¡ÅÒÂà»ç¹´Õ
 ÄÒÉÕàÅÕé§ÅÔ§
                                       ¼ÙéàÅÕé§à´ç¡«Ø¡«¹ËÃ×Í»¡¤Ãͧ¤¹ËÁÙèÁÒ¡
                                       ·ÕèäÁèÍÂÙèã¹ÃÐàºÕºÇÔ¹ÑÂÂèÍÁà´×Í´Ãé͹ÃÓ¤Ò­
                                           ËÁÇ´ Å
 ÅÐàŧ¢¹Áàº×éͧ´éÇ»ҡ
                                       ´Õáµè¾Ù´
 Åҡ˹ÒÁ¨Ø¡ªèͧ
                                       ¡àÃ×èͧµèÒ§ æ ÁÒÍéÒ§»éͧ¡Ñ¹µÑÇ,
                                       ¢Ñ´¢ÇÒ§äÁèãË餹Í×è¹ä´éÃѺ
                                       »ÃÐ⪹ìàÁ×è͵¹àͧäÁèä´éÃѺ»ÃÐ⪹ì´éÇÂ
 ÅÒ§à¹×éͪͺÅÒ§ÂÒ
                                       µèÒ§¤¹µèÒ§ªÍºäÁèàËÁ×͹¡Ñ¹,
                                       ¢Í§ÊÔè§à´ÕÂǡѹ ¤¹Ë¹Ö觪ͺ
                                       ÍÕ¡¤¹Ë¹Öè§äÁèªÍº
 ÅÓËÑ¡ÅÓâ¤è¹
                                       ãªé¡ÓÅѧËÃ×ͪÑé¹àªÔ§ÍÂèÒ§Ãعáç
 ÅÔ§µ¡µé¹äÁé
                                       ¼ÙéàªÕèÂǪҭã¹ÇÔªÒã´¡çµÒÁ ÍÒ¨¾ÅÒ´¾ÅÑé§ã¹ÇÔªÒ¹Ñé¹ä´é
 ÅÔ§ËÅÍ¡à¨éÒ
                                       ÅéÍËÅÍ¡¼ÙéãË­èàÇÅÒ¼ÙéãË­èà¼ÅÍ
 ÅÔ´µÕ¹»Ù
                                       µÑ´¡ÓÅѧ价ÕÅйéÍ æ
 ÅÔé¹µÇÑ´¶Ö§ËÙ
                                       ¾Ù´¨ÒµÅºµÅºµÐáŧàª×èͶ×ÍäÁèä´é
 ÅÔé¹äÁèÁÕ¡Ãд١
                                       ¾Ù´ÊѺ»ÅѺ ¡ÅѺ¡ÅÍ¡ àÍÒá¹è¹Í¹äÁèä´é
 ÅÔé¹Åѧ¡Ò
                                       ¾Ù´¾ÅèÍÂ æ ¨¹äÁè¹èÒàª×èͶ×Í
 ÅÙ¡ä¡èÍÂÙè㹡ÓàÁ×Í
                                       ¼Ùé·Õ赡ÍÂÙèã¹ÍÓ¹Ò¨, ¼Ùé·ÕèäÁèÁÕ·Ò§ÊÙé
 ÅÙ¡¢Ø¹¾Å;ÂÑ¡
                                       ¼Ùé·Õè¤ÍÂÇèÒµÒÁËÃ×ÍàËç¹´éÇ¡Ѻ¼ÙéãË­è
                                       à»ç¹àªÔ§»ÃШºÊ;ÅÍ
 ÅÙ¡¼ÕÅÙ¡¤¹
                                       àÍÒà»ç¹·Õèá¹è¹Í¹äÁèä´é, ¡èÓ¡Ö觡ѹ
 ÅÙ¡äÁéËÅè¹äÁèä¡Åµé¹
                                       ÅÙ¡ÂèÍÁäÁèµèÒ§¡Ñº¾èÍáÁèÁÒ¡¹Ñ¡
 ÅÙ¡ÊÁÀÒÃËÅÒ¹à¨éÒÇÑ´
                                       ÅÙ¡à¨éÒ¹ÒÂËÃ×ͼÙéÁÕÍÓ¹Ò¨,
                                       ÅÙ¡·èÒ¹ËÅÒ¹à¸Í
 Åٺ˹éһШÁÙ¡
                                       ·ÓÍÐäÃà´ç´¢Ò´¨ÃÔ§¨Ñ§äÁèä´é
                                       à¾ÃÒШСÃзº¡ÃÐà·×͹¾Ç¡¾éͧ
 àÅ蹡Ѻä¿
                                       Åͧ´Ù¼ÙéÁÕÈÕÅÁÕÍÓ¹Ò¨ËÃ×ͺÒÃÁÕÊÙ§;àÊÕ觡Ѻ¤ÇÒÁÃÑ¡
 àÅè¹à¾Å§ÂÒÇ
                                       ÅͺÁÕ¨´ËÁÒÂÃÑ¡¶Ö§¡Ñ¹,
                                       à¢Õ¹˹ѧÊ×ÍâµéµÍº¡Ñ¹ä»ÁÒäÁ診ÊÔé¹
 àÅè¹àÍÒà¶Ô´à¨éÒÅèÍ
                                      Ëź¡Ñ¹ä»Ëź¡Ñ¹ÁÒ,
                                       Êǹ¡Ñ¹ä»Êǹ¡Ñ¹ÁÒ äÁ辺¡Ñ¹
 àÅÕ駪éÒ§¡Ô¹¢ÕéªéÒ§
                                       ËҼŻÃÐ⪹ìâ´ÂÁԪͺ¨Ò¡§Ò¹·Õè·Ó
 àÅÕé§ÅÙ¡àÊ×ÍÅÙ¡¨ÃÐà¢é
                                       àÅÕé§ÅÙ¡ÈѵÃÙËÃ×ÍÅÙ¡¤¹¾ÒÅ
                                       ¨Ðä´éÃѺ¤ÇÒÁà´×Í´Ãé͹
 àÅ×Í¡·ÕèÃÑ¡ÁÑ¡·ÕèªÑ§
                                       ÅÓàÍÕ§
 àÅ×Í¡¹Ñ¡ÁÑ¡ä´éáÃè
                                       àÅ×Í¡ÁÒ¡¹Ñ¡ÁÑ¡¨Ðä´é¤¹·ÕèäÁè´Õ
                                       ( ãªé¾Ù´µÓ˹ԼÙé·ÕèàÅ×Í¡¤Ùè¤Ãͧ )
 àÅ×Í´¢Öé¹Ë¹éÒ
                                       â¡Ã¸, âÁâË
 àÅ×Í´à¢éÒµÒ
                                       ·ÓËÃ×͵èÍÊÙéÍÂèÒ§äÁè¡ÅÑǵÒÂ
 àÅ×Í´ã¹Í¡
                                       ÅÙ¡
 äÅè·Õè·ÓÇѧ
                                       ºÑ§¤ÑºãËéÂéÒ·Õèä»ãËé¾é¹ à¾×è͵¹¨Ðä´éà¢éÒä»ÍÂÙè
 äÅèÅÙ¡¦éͧ
                                    ´Ø´èÒÇèÒ¡ÅèÒÇËÃ×Íŧâ·ÉàÃÕ§á¶Ç

ÊӹǹËÁÇ´ ¢,¤ / ÊӹǹËÁÇ´ ¦,§,¨,ª,« / ÊӹǹËÁÇ´ µ,¶,·
ÊӹǹËÁÇ´ ¹,º,» / ÊӹǹËÁÇ´ ¼,,½,¾,¿ / ÊӹǹËÁÇ´ ¡  / ÊӹǹËÁÇ´ Ç,È,Ê,Ë,Í