ËÁÇ´ Ç

Êӹǹ               ¤ÇÒÁËÁÒÂ

 ÇÑ´Ã͵չ
                                        ¾ÂÒÂÒÁźËÅÙèËÃ×͵èÍÊÙé á¢è§´Õ ¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨ÊÙ§¡ÇèÒ;
                                        à»ÃÕºà·Õº´ÙÇèҾ͵èÍÊÙéä´éËÃ×ÍäÁè
 Çѹ¾ÃÐäÁèÁÕ˹à´ÕÂÇ
                                        Çѹ˹éÒÂѧÁÕâÍ¡ÒÊÍÕ¡ ( ãªé¾Ù´à»ç¹¤ÓÍÒ¦Òµ )
 ÇÑÇã¤Ãà¢éҤ͡¤¹¹Ñé¹
                                        ¡Ã÷Õè¼Ùéã´·ÓäÇéÂèÍÁÊ觼ÅãËéá¡è¼Ùé¹Ñé¹
 ÇÑǾé¹ËÅÑ¡
                                        Ç¡ËÃ×ÍÂé͹¡ÅѺä»ÊÙè·ÕèàÃÔèÁµé¹
 ÇÑÇÅ×ÁµÕ¹
                                        ¤¹·Õèä´é´ÕáÅéÇÅ×ÁµÑÇ
 ÇÑÇËÒÂÅéÍÁ¤Í¡
                                        ¢Í§ËÒÂáÅéǨ֧¤Ô´»éͧ¡Ñ¹,
                                        àÃ×èͧà¡Ô´¢Öé¹áÅéǨ֧¤Ô´á¡éä¢
 ÇèÒáµèà¢ÒÍÔà˹Òà»ç¹àͧ
                                        ¾Ù´ÇèÒ¡ÅèÒǼÙéÍ×è¹äÁèãËé·ÓÍÂèÒ§ã´
                                        áµèµ¹¡ÅѺ·ÓËÃ×Íà»ç¹àÊÕÂàͧ
 ÇèÒÊÒ´àÊÕÂà·àÊÕÂ
                                        ¾Ù´´èÒÇèÒÍÂèÒ§Ãعáç
 ÇèÒ¹éÓËÒ¨ÃÐà¢é
                                        àÊÕè§à¢éÒä»ËÒ·Ñé§ æ ·ÕèÃÙéÇèÒà»ç¹ÍѹµÃÒÂ,
                                        㨴ÕÊÙéàÊ×Í
 ÇèÒǵԴÅÁ
                                        à¾ÅÔ¹¨¹Å×ÁµÑÇ
 ÇèÒÇàËÅÔ§
                                        à¾ÅÔ¹¨¹Å×ÁµÑÇ
 ÇØè¹à»ç¹¨ØÅ¡°Ô¹
                                        ªØ¹ÅÐÁعÇØè¹ÇÒÂ
                                           ËÁÇ´ È
 ÈÃÈÔÅ»ìäÁè¡Ô¹¡Ñ¹
                                        äÁè¶Ù¡¡Ñ¹, äÁèŧÃÍ¡ѹ
 ÈÔÉÂìÁÕ¤ÃÙ
                                        ¤¹à¡è§·ÕèÁÕ¤ÃÙà¡è§
 È֡˹éÒ¹Ò§
                                        ÇÔÇÒ·µèÍÊÙéµèÍ˹éÒË­Ô§·ÕèµèÒ§½èÒÂËÁÒ»ͧ
                                           ËÁÇ´ Ê
 ÊÃéÒ§ÇÔÁÒ¹ã¹ÍÒ¡ÒÈ
                                        ã½è½Ñ¹¶Ö§¤ÇÒÁÁÑè§ÁÕ,
                                        ¤Ô´¤Ò´ËÃ×ÍËÇѧÇèÒ¨Ðä´éà»ç¹ÍÐäÃÍÂèÒ§àÅÔÈÅÍÂ
 ÊÇÂáµèÃÙ»¨ÙºäÁèËÍÁ,§ÒÁáµèÃÙ»¨ÙºäÁèËÍÁ
                                        ÃÙ»ÃèÒ§ÊǧÒÁáµè¡ÃÔÂÒÁÒÃÂÒ·áÅФÇÒÁ»ÃоĵÔäÁè´Õ
 ÊÇÃäìÍÂÙèã¹Í¡¹Ã¡ÍÂÙèã¹ã¨
                                        ¤ÇÒÁ´Õ¤ÇÒÁªÑèÇÍÂÙè·Õè㨵¹àͧ
 Êͧ½Ñ¡Êͧ½èÒÂ
                                        ÁÕ㨽ѡ½èÒ·Ñé§ 2 ¢éÒ§, ÅѧàÅã¨
 Êͧ˹éÒ
                                        äÁè«×è͵ç, ¡ÅѺ¡ÅÍ¡, à¢éÒ´éÇ¡ѹ·Ñé§ 2 ½èÒÂ
 Ê͹¨ÃÐà¢éãËéÇèÒ¹éÓ
                                        Ê͹ÊÔ觷Õèà¢ÒÃÙé´ÕËÃ×Í·Óä´éÍÂÙèáÅéÇ;
                                        Ê͹¤¹¾ÒÅãËéÁջѭ­ÒÁÒ¡¢Öé¹
 Ê͹˹ѧÊ×ÍÊѧ¦ÃÒª
                                        Ê͹¼ÙéÁÕ¤ÇÒÁÃÙé¤ÇÒÁÊÒÁÒö´ÕÍÂÙèáÅéÇ
 ÊÍ´͡¿éÒ
                                        ¾ÂÒÂÒÁ¨Ð¢Íáµè§§Ò¹¡Ñº¼ÙéË­Ô§·ÕèÊÙ§ÈÑ¡´Ôì¡ÇèÒµ¹
 ÊѹËÅѧÂÒÇ
                                        ¤¹à¡Õ¨¤ÃéÒ¹àÍÒáµè¹Í¹
 ÊÒ´â¤Å¹
                                        ãÊèÃéÒ»éÒÂÊÕ
 ÊÒ´¹éÓô¡Ñ¹
                                        ¡ÅèÒÇãËéÃéÒ«Ö觡ѹáÅСѹ
 ÊÒÁà¾Å§µ¡ÁéÒµÒÂ
                                        á¾éàÃçÇ ÂصÔàÃçÇ
 ÊÒÁÊÅÖ§à¿×èͧ,ÊͧÊÅÖ§à¿×èͧ
                                        äÁèàµçÁàµç§, ºéÒ æ ºÍ æ ʵÔäÁèÊÁºÙóì,
                                        ÁÕ¨Ôµã¨ã¡Åéä»·Ò§ ºéÒ æ ºÍ æäÁèàµçÁºÒ·
 ÊÒ»èÒ¹ÊÑé¹
                                        ÁÕà§Ô¹·Ø¹¹éÍÂ
 ÊÒ»èÒ¹ÂÒÇ
                                        ÁÕà§Ô¹·Ø¹ÁÒ¡
 ÊÒÇäÊéãËé¡Ò¡Ô¹
                                        àÍÒ¤ÇÒÁÅѺ¢Í§½èÒµ¹ä»à»Ô´à¼Â
                                        ãË餹Í×è¹ÃÙéà»ç¹¡ÒûÃШҹµ¹ËÃ×;ǡ¢Í§µ¹
 ÊÔé¹µÓÃÒ, ËÁ´µÓÃÒ
                                        ¨¹»Ñ­­Ò, ËÁ´¼ÕÁ×Í, ËÁ´·èÒ
 ÊÔé¹»ÃеÙ
                                        äÁèÁÕ·Ò§
 ÊÔºàºÕéÂã¡ÅéÁ×Í
                                        ¢Í§ËÃ×Í»ÃÐ⪹ì·Õè¤ÇÃä´é¡çàÍÒäÇé¡è͹
 ÊÕ«ÍãËé¤ÇÒ¿ѧ
                                        á¹Ð¹Ó¤¹â§èäÁèÁÕ»ÃÐ⪹ì
 ÊØ¡¡è͹ËèÒÁ, ªÔ§ÊØ¡¡è͹ËèÒÁ
                                        ´èǹ·ÓÊÔ觷ÕèÂѧäÁè¤ÇÃá¡èÇÑÂËÃ×ÍÂѧäÁè¶Ö§àÇÅÒ
 ÊØ¡àÍÒà¼Ò¡Ô¹
                                        ·ÓÅÇ¡ æ , ·Ó¾ÍãËéàÊÃç¨ä»¤ÃÒÇ˹Öè§ æ
 ÊÙéÂÔºµÒ
                                        ÊÙ騹¶Ö§·ÕèÊØ´, ÊÙéäÁè¶ÍÂ
 ÊÙéàËÁ×͹ËÁÒËÁÒ¨¹µÃÍ¡
                                        ÎÖ´ÊÙéÍÂèÒ§äÁè¤Ô´ªÕÇÔµ
 ÊÙ§à·èÒ¹¡à¢ÒàËÔ¹
                                        ÊÙ§ÃдѺ¹¡à¢ÒºÔ¹
 ÊÙ§à·ÕÂÁàÁ¦
                                        ÊÙ§ÁÒ¡
 ÊÙ§ÊØ´ÊÍÂ
                                        ÊÙ§à¡Ô¹ä»¨¹ÂÒ¡·Õè¨ÐàÍÒÁÒ¤Ãͺ¤Ãͧä´é
 àÊé¹¼ÁºÑ§ÀÙà¢Ò
                                        àÃ×èͧ§èÒ æ áµè¤Ô´äÁèÍÍ¡ àËÁ×͹ÁÕÍÐäÃÁҺѧÍÂÙè
 àʹèËì»ÅÒ¨ÇÑ¡
                                        àʹèËì·Õèà¡Ô´¨Ò¡¼ÕÁ×Í¡ÒûÃاÍÒËÒÃãËéâͪÒÃÊ
 àÊÕ¡ӫéӡͺ
                                        àÊÕÂä»àÅ硹éÍÂáÅéÇáÅéÇÂѧµéͧàÊÕÂÁÒ¡ÍÕ¡
 àÊÕ¡Óä´é¡Íº
                                        àÊÕ¹éÍÂ仡è͹áÅéǨÐä´éÁÒ¡ÀÒÂËÅѧ
 àÊÕéÂÁà¢Ò¤ÇÒÂãË骹¡Ñ¹
                                        ÂاãËé·ÐàÅÒСѹ
 àÊ×ͨ¹·èÒ ¢éÒ¨¹·Ò§
                                        äÁèÁÕ·Ò§àÅ×Í¡, ËÁ´·Ò§ä»
 àÊ×Í«è͹àÅçº
                                        ¼Ùé·ÕèÁÕ¤ÇÒÁà¡è§¡ÅéÒÊÒÁÒö áµèäÁèáÊ´§ãËéÃÙé,
                                        ¼ÙéÁÕàÅèËì¡ÅÍÂÙèã¹ã¨, ¼Ùéà¡çº¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡äÇéä´é´Õ
 àÊ×Íà²èÒ¨ÓÈÕÅ
                                        ¤¹·ÕèÁÕ·èÒ·ÕʧºàʧÕèÂÁ áµèÁÕàÅèËìàËÅÕèÂÁÁÒ¡
 àÊ×Í·ÅÒÂËéÒ§ªéÒ§·ÅÒÂâç
                                        ¤¹·ÕèáÊ´§¡ÃÔÂÒàÍÐÍе֧µÑ§
 àÊ×͹͹¡Ô¹
                                        ¼Ùé·Õèä´éÃѺ¼Å»ÃÐ⪹ìËÃ×ͼšÓäà â´ÂäÁèµéͧŧ·Ø¹Å§áç
 àÊ×Íã¹ÃèÒ§ÊÁѹ
                                        ¤¹ÃéÒ·Õè»ÅÍÁÁÒã¹ÃèÒ§¢Í§¤¹´Õ
 àÊ×ÍÃÙé
                                        ¤¹·ÕèÁÕäËǾÃÔºËÃ×Í©ÅÒ´àÍÒµÑÇÃÍ´
 àÊ×ÍÅÒ¡ËÒ§
                                        ¤¹·Õè·Ó·èÒ·Õà»ç¹¤¹à«×èͧ«ÖÁ à»ç¹¡ÅÍغÒÂãËé¼ÙéÍ×è¹µÒÂã¨
                                        áÅéÇà¢éÒ ·Ó¡ÒÃÍÂèÒ§ã´ÍÂèҧ˹Öè§â´ÂäÁè·Ñ¹ãËéÃÙéµÑÇ,
                                        ¤¹·Õè·Ó·èÒÍÂèÒ§
 àÊ×ÍÅÒ¡ËÒ§
                                        à¾×èÍ¢ÙèãËé¡ÅÑÇ
 àÊ×ÍÊÔé¹µÇÑ¡
                                        ¤¹·ÕèÎÖ´ÊÙéÍÂèÒ§äÁè¤Ô´ªÕÇÔµ
 ãÊèµÐ¡ÃéÒÅéÒ§¹éÓ
                                        ·ÓãËéËÁ´ÃÒÈÕ ·ÓãËéËÁ´ÁÅ·Ô¹
 ãÊè¶éÍÂÃéͤÓ
                                        ãÊè¤ÇÒÁ, ¾Ù´ËÒà˵ØËÒàÃ×èͧ
ʋ揊                                        ÂØáËÂè, ÂÑèÇÂØ, Âا
 ãÊèÊÒáËáá¢Ç¹äÇé
                                        àÅÕ駴ÙÍÂèÒ§¾Ðà¹éҾйÍäÁèµéͧ·ÓÍÐäÃ
 ãÊèÊÕÊѹ, ãÊèÊÕãÊèÊѹ
                                        ¾Ù´àÊÃÔÁ¤ÓãËéÊÅÐÊÅÇ¢Öé¹,
                                        áÊÃ駾ٴãËéä¾àÃÒÐ
 ãÊè˹éÒ¡Ò¡
                                        áÊÃ駷Óà»ç¹´Õ´éÇÂ
 ãÊè˹éÒÂÑ¡Éì
                                        ·Ó˹éÒ¶ÁÖ§·Ö§,
                                        áÊ´§ÍÒ¡ÒÃà¡ÃÕéÂÇ¡ÃÒ´´Ø´Ñ¹
 äÊéà»ç¹¹éÓàËÅ×ͧ
                                        Í´ÍÂÒ¡ÂÒ¡á¤é¹,äÁèÁÕÍÐäáԹ
 äÊéà»ç¹Ë¹Í¹
                                        ­ÒµÔÁÔµÃËÃ×Íà¾×è͹ÃèÇÁ§Ò¹·Õè¤Ô´¤´·ÃÂÈ
                                            ËÁÇ´ Ë
 Ë­éÒá¾Ã¡
                                        ÊÒÁÑ­ª¹
 Ë¹Í¹ºè͹äÊé
                                        ¤¹ã¹ºéÒ¹ËÃ×;ǡà´ÕÂǡѹ
                                        ¤Ô´¤´·ÃÂȵè͡ѹ
 Ë¹Í¹Ë¹Ñ§Ê×Í
                                        ¤¹·ÕèªÍºËÁ¡ÁØè¹ÍÂÙè¡ÑºË¹Ñ§Ê×Í
 Ë¹Ñ¡á¼è¹´Ô¹
                                        äÁèÁÕ»ÃÐ⪹ìá¡èªÒµÔºéÒ¹àÁ×ͧ
 Ë¹Ñ¡äÁèàÍÒ àºÒäÁèÊÙé
                                        à¡Õ¨¤ÃéÒ¹µèÍ¡Òçҹ·Ø¡ª¹Ô´
 Ë¹Ñ§Ë¹éÒä¿
                                        ¼ÙéµéͧÃѺ¤ÇÒÁà´×Í´Ãé͹¡è͹¼ÙéÍ×è¹
 Ë¹éÒ©Ò¡
                                        ÅѡɳзèÒ·ÕáÅФÇÒÁà»ç¹ÍÂÙè
                                        ·Õè»ÃÒ¡¯á¡è¤¹·ÑèÇä»
 Ë¹éÒ«×èÍ㨤´
                                        ÁÕ˹éÒµÒ´Ù«×èÍ æ
                                        áµèã¹ã¨¤Ô´â¡§
 Ë¹éÒà¹×éÍã¨àÊ×Í
                                        ÁÕ˹éÒµÒÂÔéÁáÂéÁá¨èÁãÊ áµèã¹ã¨´ØÃéÒÂ
 Ë¹éÒäËÇéËÅѧËÅÍ¡
                                        µèÍ˹éÒ·ÓÍÂèҧ˹Öè§ ÅѺËÅѧ·ÓÍÕ¡ÍÂèҧ˹Öè§
 Ë¹ÒÁÂÍ¡Í¡
                                        ¤¹ËÃ×Íà˵ءÒóì·Õè·ÓãËéÃÙéÊÖ¡à¨çºá»Åº
                                        ã¹Í¡ÍÂÙèµÅÍ´àÇÅÒ
 Ë¹ÒÁÂÍ¡àÍÒ˹ÒÁºè§
                                        µÍºâµéËÃ×Íá¡é´éÇÂÇÔ¸Õ¡Ò÷ӹͧà´ÕÂǡѹ
 Ë¹ÒÁáËÅÁäÁèÁÕã¤ÃàÊÕéÂÁ, ÁйÒÇ¡ÅÁ
                                        ¤¹·ÕèÁÕ»¯ÔÀÒ³äËǾÃÔº¢Í§µÑÇàͧ
                                        â´ÂäÁèµéͧÁÕã¤ÃÊ͹à¡ÅÕé§äÁèÁÕã¤Ã¡ÅÖ§
 Ë¹ÕàÊ×ͻШÃÐà¢é
                                        ˹ÕÀÑÂÍѹµÃÒÂÍÂèҧ˹Öè§áÅéǵéͧ¾º
                                        ÀÑÂÍѹµÃÒÂÍÕ¡ÍÂèҧ˹Öè§
 Ë¹Ùµ¡¶Ñ§¢éÒÇÊÒÃ
                                        ¼ÙéªÒ·ÕèÁÕ°Ò¹ÐäÁè¤èÍ´Õä´éáµè§§Ò¹¡Ñº¤¹·ÕèÃèÓÃÇÂ
 Ë¹ÙµÔ´¨Ñè¹
                                        ¨¹»Ñ­­Ò, ËÒ·Ò§ÍÍ¡äÁèä´é
 ËÁ´à¢ÕéÂÇËÁ´§Ò
                                        ËÁ´ÍÓ¹Ò¨ÇÒʹÒ, ÊÔé¹Ä·¸Ôì
 ËÁ´µÓÃÒ
                                        ¨¹»Ñ­­Ò, ËÁ´·èÒ, ËÁ´¼ÕÁ×Í
 ËÁͺ¡ÃÐáµ
                                        ËÁͺ¹Ôè§äÁèÁÕ·Ò§ÊÙé
 ËÁͺÃÒº¤Òºá¡éÇ
                                        ÂÍÁµÒÁâ´ÂäÁè¢Ñ´¢×¹, ÂÍÁá¾éâ´Â´Õ
 ËÁÒ¢ÕéäÁèÁÕã¤Ã¡ËÒ§
                                        ¤¹·ÕèªÍºÂ¡µÑÇàͧ, ¤¹âÍéÍÇ´
 ËÁÒÊͧÃÒ§
                                        ¤¹·Õè·ÓµÑÇà¢éÒ´éÇ·Ñé§ 2 ½èÒÂ
 ËÁÒËÂÍ¡ä¡è
                                        ÍÒ¡Ò÷ÕèªÒÂËÂÍ¡ÅéÍË­Ô§ÊÒÇ
                                        à»ç¹·ÕàÅè¹·Õ¨ÃÔ§( ãªéá¡èªÒ·ÕèÁÕÍÒÂØ )
 ËÁÒËǧ¡éÒ§
                                        ¤¹·ÕèËǧ¢Í§àÍÒäÇ餹à´ÕÂÇ,
                                        ¤¹·ÕèËǧ¢Í§·Õèµ¹äÁèÊÒÁÒöàÍÒä´é
 ËÁÒËÑÇà¹èÒ
                                        ¤¹«Öè§à»ç¹·ÕèÃѧà¡Õ¨¢Í§¤¹Í×蹨¹
                                        äÁèÊÒÁÒöà¢éҡѺã¤Ãä´é,
                                        ¤¹·ÕèäÁèÁÕã¤ÃÃÑ¡áÅФºËÒ
 ËÁÒËÒ§´éǹ
                                        ¤¹·Õè·ÓÍÐäüԴ¾ÅÒ´¨¹ä´éÃѺ¤ÇÒÁÍѺÍÒÂ
                                        áÅéǪǹãËé¼ÙéÍ×è¹·ÓµÒÁâ´Â¡Âèͧ
                                        ¡ÒáÃзӹÑé¹ÇèÒ´Õ ¤ÇÃàÍÒÍÂèÒ§
 ËÁÒàËèÒ㺵ͧáËé§
                                        ¤¹·Õèà¡è§áµè¾Ù´
 ËÁÒ¹éÓºèÍ˹éÒ
                                        ÁØè§ËÇѧ¨Ðä´éÊÔ觷ÕèÂѧÁÒäÁè¶Ö§
 ËÁÙà¢Ò¨ÐËÒÁàÍÒ¤Ò¹à¢éÒä»ÊÍ´
                                        ¤¹·Õèà¢éÒ仢Ѵ¢ÇÒ§¢³Ð·Õè¼ÙéÍ×è¹·Ó¡ÒáÓÅѧÊÓàÃç¨
 ËÁÙã¹àÅéÒ
                                        ÊÔ觷ÕèÍÂÙèã¹à§×éÍÁÁ×Í
 ËÁÙã¹ÍÇÂ
                                        ÊÔ觷ÕèÍÂÙè㹡ÓÁ×Í
 ËÁÙä»ä¡èÁÒ
                                        ¶éÍ·նé͵ͺ᷹¡Ñ¹, ãËéÊÔ觢ͧ
                                       áÅ¡à»ÅÕè¹ËÃ×͵ͺ᷹«Ö觡ѹáÅСѹ
 ËÇÒ¹à»ç¹ÅÁ¢Áà»ç¹ÂÒ
                                        ¤ÓµÔÁÑ¡·ÓãËéä´éʵÔËÃ×ÍÊÓ¹Ö¡µÑÇ
 ËÍ¡¢éÒÇá¤Ãè
                                        ÈѵÃÙ·ÕèÍÂÙè¢éÒ§µÑÇ,
                                        ¤¹ã¡ÅéªÔ´·ÕèÍÒ¨¤Ô´ÃéÒ¢Öé¹àÁ×èÍäáçä´é
 ËÑ¡´éÒÁ¾ÃéÒ´éÇÂà¢èÒ
                                        ËÑ¡âËÁàÍÒ´éÇ¡ÓÅѧ, ãªéÍÓ¹Ò¨ºÑ§¤ÑºàÍÒ
 ËÑ¡ÅÓ
                                        ·ÓãËéàÊÕ·èÒËÃ×ÍàÊÕÂàËÅÕèÂÁ
 Ëѹ˹éÒà¢éÒËҡѹ
                                        à»ç¹äÁµÃաѹ, ÁÒ»ÃÖ¡Éҡѹ
 ËѹËÅѧãËé¡Ñ¹
                                        â¡Ã¸, àÅÔ¡¤º¤éÒ
 ËÑÇ¡ÃÐä´äÁèáËé§
                                        ÁÕᢡËÃ×ͤ¹ÁÒËÒÍÂÙèäÁè¢Ò´
                                        ( ËÁÒ¶֧ºéÒ¹·ÕèÁÕÅÙ¡ÊÒÇÊÇÂËÃ×Í
                                        ºéÒ¹¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨ÇÒÊ¹Ò )
 ËÑǪ¹¡Óᾧ, ËÑǪ¹¢ÇÒ
                                        ÅѡɳзÕèÊÙéäÁèÂÍÁ¶ÍÂ
 ËÑÇÁѧ¡Ø·éÒÂÁѧ¡Ã
                                        äÁèà¢éҡѹ, äÁè¡ÅÁ¡Å×¹¡Ñ¹,
                                        »¹à»¡Ñ¹ËÅÒÂẺËÅÒÂÍÂèÒ§¨¹ËÁ´§ÒÁ
 ËÑÇäÁèÇÒ§ËÒ§äÁèàÇé¹
                                        ¶Ù¡ãªé§Ò¹Ë¹Ñ¡¨¹äÁèÇèÒ§àÅÂ
 ËÑÇË¡¡é¹¢ÇÔ´
                                        àÍÒ·Ø¡·èÒ·Ø¡·Ò§â´ÂäÁèÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ
 ËÑÇËÅÑ¡ËÑǵÍ
                                        ÊÔè§ÊӤѭ·ÕèàËç¹à»ç¹äÁèÊӤѭä»
 ËÑÇËÒµоÒ¢Ҵ
                                        ªÍºà·ÕèÂǨ¹äÁèÍÂÙèµÔ´ºéÒ¹
 ËÒµÑǨѺÂÒ¡
                                        ËÒ¤¹à·ÕÂÁä´éÂÒ¡
 ËÒàÅ×Í´¡Ñº»Ù, àÍÒàÅ×Í´¡Ñº»Ù
                                        à¤ÕèÂÇà¢ç­ËÃ×ͺպºÑ§¤Ñº
                                        àÍҡѺ¼Ùé·ÕèäÁèÁÕ¨ÐãËé
 ËÒàÈÉËÒàÅÂ
                                        ËÒ»ÃÐ⪹ìàÅç¡ æ ¹éÍ æ äÇé
 ËÒËèǧÁÒ¤Åéͧ¤Í
                                        ùËÒÀÒÃÐÁÒ¼Ù¡¾Ñ¹ÁÒãÊèµ¹
                                        ( ãªéà»ÃÕºà»Ã¼Ùé·Õè¨ÐÁÕ¤Ùè¤Ãͧ )
 ËÒÂà¢éÒ¡ÅÕºàÁ¦
                                        ËÒÂÅѺä»ÂѧäÁèä´é¾ºÍÕ¡
 Ëا¢éÒÇ»ÃЪ´ËÁÒ, »Ô駻ÅÒ»ÃЪ´áÁÇ
                                        ·Ó»ÃЪ´ËÃ×Íá´¡¡Ñ¹ã¹ÊÔè§äÁè¤Ç÷Ó
                                        Ãѧáµè¨ÐàÊÕ»ÃÐ⪹ì
 ËÙ¼Õ¨ÁÙ¡Á´
                                        ÃÙéàÃ×èͧËÃ×Í¢èÒÇÍÐäÃä´éÃÇ´àÃçÇËÃ×ͷѹ·èǧ·Õ
 àË繡§¨Ñ¡Ãà»ç¹´Í¡ºÑÇ
                                        àËç¹¼Ô´à»ç¹ªÍº
 àËç¹¢Õé´Õ¡ÇèÒäÊé
                                        àË繤¹Í×è¹´Õ¡ÇèÒ­ÒµÔ¾Õè¹éͧ
 àËç¹à¢Ò¢Ö鹤ҹËÒÁ àÍÒÁ×Í»ÃÐÊÒ¹¡é¹
                                        ·ÓàÅÕ¹Ẻ¤¹ã˭褹âµ
                                        ËÃ×ͤ¹ÁÑè§ÁÕ·Ñé§ æ ·Õèµ¹äÁèÁÕ¡ÓÅѧ
                                        ·ÃѾÂì ËÃ×Í ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾Í
 àË繪éÒ§¢Õé ¢ÕéµÒÁªéÒ§
                                        ·ÓàÅÕ¹Ẻ¤¹ã˭褹âµ
                                        ËÃ×ͤ¹ÁÑè§ÁÕ·Ñé§ æ ·Õèµ¹äÁèÁÕ¡ÓÅѧ
                                        ·ÃѾÂì ËÃ×Í ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾Í
 àËÂÕº¢Õéä¡èäÁè½èÍ
                                        ËÂÔºËÂ觨Ѻ¨´, ·ÓÍÐäÃäÁè¨ÃÔ§¨Ñ§,
                                        äÁèàÍÒ¡ÒÃàÍÒ§Ò¹
 àËÂÕºàÃ×ÍÊͧá¤Á
                                        ·Ó·Õà¢éÒà»ç¹¾Ç¡·Ñé§ 2 ½èÒÂ
                                            ËÁÇ´ Í
 Í´à»ÃÕéÂÇäÇé¡Ô¹ËÇÒ¹
                                        Í´ã¨äÇé¡è͹,ÃÍÊÔ觷Õè´Õ¡ÇèÒ¢éҧ˹éÒ
 ÍéÍÂà¢éÒ»Ò¡ªéÒ§
                                        ÊÔè§ËÃ×Í»ÃÐ⪹ì¼Ùé·Õ赡ÍÂÙèã¹Á×ͼÙéÁÕÍÓ¹Ò¨
                                        áÅéÇÂÒ¡·Õè¨Ðä´é¤×¹,
                                        ÊÔè§ËÃ×Í»ÃÐ⪹ì·Õ赡ÍÂÙèã¹Á×ÍáÅéÇ
 ÍÑ°ÂÒ«×éÍ¢¹ÁÂÒÂ
                                        àÍÒ·ÃѾÂì¢Í§¼ÙéÍ×蹫×éÍ
                                        ËÃ×ÍáÅ¡à»ÅÕè¹ÊÔ觢ͧÁÕ¤èҢͧ¼Ùé¹Ñé¹,
                                        àÍÒ·ÃѾÂì¨Ò¡¼Ù黡¤Ãͧ˭ԧ·Õè¨Ð¢Íáµè§§Ò¹´éÇÂ
                                        ÁÒãªéà»ç¹ÊÔ¹ÊÍ´¢Í§ËÁÑé¹â´ÂÊÁÃÙé¡Ñ¹
 ÍÒº¹éÓÃé͹ÁÒ¡è͹
                                        à¡Ô´¡è͹¨Ö§ä´éÃÙéä´éàËç¹ÊÔ觵èÒ§ æ ÁÒÁÒ¡¡ÇèÒ
 ÍÒÈÑÂÅÓá¢é§µÑÇàͧ, ¾Öè§ÅÓá¢é§µÑÇàͧ
                                        ªèǵÑÇàͧ
 àÍÒ¡Ø駽ÍÂ仵¡»Åҡо§
                                        ŧ·Ø¹¹éÍÂËÇѧ¼Å¡ÓäÃÁÒ¡
 àÍÒ¨ÁÙ¡¼ÙéÍ×è¹ÁÒËÒÂã¨
                                        ÍÒÈѼÙéÍ×è¹ÁÑ¡äÁèÊдǡ
 àÍҷͧä»ÃÙè¡ÃÐàº×éͧ
                                        µèÍÊÙéËÃ×Í·ÐàÅÒСѺ¤¹¾ÒÅ
                                        ËÃ×ͤ¹·ÕèÁհҹеèÓ¡ÇèÒ ÂèÍÁäÁèÊÁ¤ÇÃ
 àÍÒ¹éÓàÂç¹à¢éÒÅÙº
                                        ãªé¤Ó¾Ù´Íè͹ËÇÒ¹ËÇèÒ¹ÅéÍÁ
 àÍÒ¹éÓÅÙº·éͧ
                                        ÊÙé·¹âËÂËÔÇã¹ÂÒÁÂÒ¡
 àÍÒà¹×éÍ˹Ùä»»Ðà¹×éͪéÒ§
                                        àÍÒ·ÃѾÂìËÃ×ÍÊÔ觢ͧ¨Ò¡¤¹¨¹
                                        ËÃ×ÍÁÕ¹éÍÂä»ãËéá¡è¼Ùé·ÕèÁÕÁÒ¡¡ÇèÒ
 àÍÒ»Ù¹ËÁÒÂËÑÇ
                                        ¼Ù¡ÍÒ¦ÒµäÇé, ¢Ö鹪×èÍäÇéÇèҨзÓÃéÒÂÀÒÂËÅѧ,
                                        ¤Ò´â·ÉäÇé, àª×èÍá¹èÇèÒ¨ÐàÍÒ´ÕäÁèä´é,
                                        àª×èÍá¹èÇèÒ¨Ðà»ç¹ä»µÒÁ·Õè¤Ò´ËÁÒÂäÇé
 àÍÒ¾ÔÁ¾ìàʹä»áÅ¡à¡Å×Í
                                        Å´µÑÇŧä»áÅ¡µÍºâµé¡Ñº¤¹·ÕèÁհҹеèÓ¡ÇèÒ
 àÍÒÁоÃéÒÇËéÒÇ仢ÒÂÊǹ
                                        áÊ´§¤ÇÒÁÃÙéËÃ×ÍÍÇ´ÃÙé¡Ñº¼Ùé·ÕèÃÙéàÃ×èͧ´Õ¡ÇèÒ
 àÍÒÁ×Í«Ø¡ËÕº
                                        ËÒ¤ÇÒÁà´×Í´Ãé͹ËÃ×ͤÇÒÁÅÓºÒ¡ãÊèµÑÇâ´Âãªè·Õè
 àÍÒäÁé«Õ¡ä»§Ñ´äÁé«Ø§
                                        ¤Ñ´¤éÒ¹¼ÙéãË­èËÃ×ͼÙéÁÕ°Ò¹ÐÍÓ¹Ò¨ÊÙ§¡ÇèÒ
                                        ÂèÍÁäÁèÊÓàÃç¨ áÅÐÍÒ¨
                                        ä´éÃѺ¼ÅÃéÒÂá¡èµÑÇÍÕ¡´éÇÂ
 àÍÒäÁéÊÑé¹ä»Ãѹ¢Õé
                                        µÍºâµéËÃ×Í·ÐàÅÒСѺ¤¹¾ÒÅÁÕáµè·Ò§àÊÕÂ
 àÍÒàÅ×Í´¡Ñº»Ù
                                        à¤ÕèÂÇà¢ç­ËÃ×ͺպºÑ§¤ÑºàÍҡѺ¼Ùé·ÕèäÁèÁÕ¨ÐãËé
 àÍÒËÙä»¹Ò àÍÒµÒä»äÃè
                                        áÊÃ駷Óà»ç¹äÁèÃÙéäÁèàËç¹

ÊӹǹËÁÇ´ ¢,¤ / ÊӹǹËÁÇ´ ¦,§,¨,ª,« / ÊӹǹËÁÇ´ µ,¶,·
ÊӹǹËÁÇ´ ¹,º,» / ÊӹǹËÁÇ´ ¼,,½,¾,¿ / ÊӹǹËÁÇ´ Á,Â,Ã,Ä,Å / ÊӹǹËÁÇ´ ¡