ÊÇÑÊ´Õ ¤ÃѺ.. ¢Íµé͹ÃѺÊÙè âÎÁྨ¢Í§¼Á.
              .    ÃÒªÒÈѾ·ì .  . 
              âÎÁྨ¹Õé¨Ñ´·Ó¢Öé¹à¾×èÍ Í¸ÔºÒÂà¡ÕèÂǡѺ-
                     ËÅÑ¡¡ÒÃãªé¤ÓÃÒªÒÈѾ·ìãËé¶Ù¡µéͧ áÅÐ à¢éÒã¨
                    ¤ÓÃÒªÒÈѾ·ì «Öè§à¹×éÍËÒ·Õèä´éÃǺÃÇÁÁÒ¹Õé ÁÕ¡ÒÃãªé
                    ¤Ó¹ÒÁÃÒªÒÈѾ·ì.........¤ÓÊÃþ¹ÒÁÃÒªÒÈѾ·ì
                    ¤Ó¡ÃÔÂÒÃÒªÒÈѾ·ì......¤ÓÊØÀÒ¾..ÊÒÃйèÒÃÙé
                  .        .....áÅÐÍ×è¹æ.....     .
              ¶éÒâÎÁྨ¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´»ÃСÒÃã´
               ·Ò§¼Ùé¨Ñ´·Óµéͧ¢ÍÍÀÑÂÁÒ ³ ·Õè¹Õé´éÇÂ
         ¢ÍãËéÍÒ¨ÒÃÂìÃѺªÁâÎÁྨ¢Í§¼ÁÍÂèÒ§ÁÕ¤ÇÒÁ-
               ÊØ¢áÅеÃÖ§µÒµÃ֧㨵ÅÍ´¡ÒÃÃѺªÁ
                 .     ¢Íº¾ÃФس¤ÃѺ. .
     à´ç¡ªÒ ·ÇÕǧÈì    àÍ¡ÈØÀ¼Å  àÅ¢·Õè 6 Á.2/3


 
 

               à¢éÒÊÙèà¹×éÍËÒ