¤ÓÃÒªÒÈѾ·ì¾×é¹°Ò¹.


 ¤ÓÃÒªÒÈѾ·ì ËÁÒ¶֧ ¤Ó¾ÔàÈɾǡ˹Ö觫Ö觵éͧã¢éãËéàËÁÒСѺÃдѺºØ¤¤ÅäÁè੾ÒÐáµè
¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔà·èÒ¹Ñ鹺ؤ¤Å·ÕèµéͧãªéÃÒªÒÈѾ·ì¨Óṡà»ç¹ 3 ÃдѺ ¤×Í
         1>¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂìààÅоÃкÃÁǧÈÒ¹ØǧÈì.
         2>¾ÃÐÀÔ¡ÉØÊÒÁà³Ã.
         3>ÊØÀÒ¾ª¹·ÑèÇä».
 
    µÍ¹·Õè 1 ÃÒªÒÈѾ·ìÊÓËÃѺ¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂìáÅоÃкÃÁǧÈÒ¹ØǧÈì
 ÁÕËÅÑ¡ÒÃãªé´Ñ§¹Õé

1)¤Ó¹ÒÁÃÒªÒÈѾ·ì ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ蹤ӹÒÁÊÒÁÑ­à»ç¹¤ÓÃÒªÒÈѾ·ì´Ñ§¹Õé
      1.1¤Ó¹ÒÁÊÒÁÑ­·Õèãªé¡Ñº¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂì·Õèà»ç¹ÂÇ´ÂÒ¹¾Ò˹Рʶҹ·ÕèµèÒ§æ ãËéãªé¤Ó
µé¹  ËÅǧ ËÃ×Í ¾ÃзÕè¹Ñè§ »ÃСͺ¢éÒ§ËÅѧ àªè¹ ÁéÒµé¹ ªéÒ§µé¹ ÇѧËÅǧ àÃ×ÍËÅǧ ÁéÒËÅǧ
àÃ×;ÃзÕè¹Ñè§ ÏÅÏ.
   1.2 ¤Ó¹ÒÁÊÒÁÑ­·Õèãªé¡Ñº¾ÃкÃÁǧÈÒ¹ØǧÈì ãËéãªé¤Ó ·Ã§ËÃ×Í·Õè¹Ñ觠 »ÃСͺ¢éÒ§ËÅѧ
 àªè¹ ªéÒ§·Ã§ Áéҷç ö·Ã§ àÊ×éͷç ö·Õè¹Ñè§ ÁéÒ·Õè¹Ñè§ àÃ×Í·Õè¹Ñè§ ÏÅÏ.
      1.3 ¤Ó¹ÒÁÊÒÁÑ­·ÕèÁÒ¨Ò¡ºÒÅÕáÅÐÊѹʡĵ áµè¹ÓÁÒãªéà¡ÕèÂǡѺ¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂìáÅÐ
¾ÃкÃÁǧÈÒ¹ØǧÈì «Öè§à»ç¹ª×èͧ͢ÍÇÑÂÇÐ ¡ÔÃÔÂÒÍÒ¡ÒõèÒ§æáÅФÇÒÁà»ç¹ä»  à¤Ã×Í­ÒµÔ
ºÃÔÇÒà à¤Ã×èͧ㪠éãËéãªé¤Ó¾ÃйÓ˹éÒä´éºÒ§¤Óàªè¹ ¾ÃÐà¡È ¾ÃÐ๵à ¾ÃÐËѵ¶ì ¾ÃÐàÁµ-
µÒ ¾ÃÐÍصÊÒËÐ ¾ÃÐªÐµÒ ¾ÃÐÍÑÂ¡Ò ÏÅÏ.

        ¤Óä·ÂáÅФÓà¢Áúҧ¤Ó¨Ðãªé¤Ó ¾ÃÐ ¹Ó˹éÒä´éºéÒ§ àªè¹ ¾ÃÐÊÒ§ ¾ÃÐá·è¹ ¾ÃÐàµéÒ
¾ÃÐÂÕèÀÙè ¾ÃÐʹÁ ¾ÃÐࢹ ÏÅÏ.
                                                                     .
1.4¤Ó¹ÒÁÊÒÁÑ­·ÕèÁÒ¨Ò¡ÀÒÉÒºÒÅÕáÅÐÊѹʡĵáµè¹ÓÁÒãªé¡Ñº¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂìâ´Â੾ÒÐ
 ËÃ×Í ãªé¡Ñº¾ÃÐÃÒªÔ¹ÕààÅоÃÐÂؾÃÒªà¾×èÍáÊ´§¤ÇÒÁÊӤѭ â´ÂãËéãªé¤Ó¾ÃÐÃÒª¹Ó˹éÒ
àªè¹ ¾ÃÐÃÒªºÔ´Ò ¾ÃÐÃÒªÁÒÃ´Ò ¾ÃÐÃÒªâÍÃÊ ¾ÃÐÃÒª¤ÃÙ ÏÅÏ.
         ¤Óä·ÂºÒ§¤Ó¨Ð㪠é¾ÃÐÃÒªä´éºéÒ§àªè¹ ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ ¾ÃÐÃÒª¡Ó˹´ ¾ÃÐÃÒªÇѧ
¾ÃÐÃÒªÍÓ¹Ò¨.
                                                                      .

         1.5¤Ó¹ÒÁÊÒÁÑ­·ÕèÁÒ¨Ò¡ÀÒÉÒºÒÅÕáÅÐÊѹʡĵ áµè¹ÓÁÒãéªé¡Ñº¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂì
à¾×è´áÊ´§¾ÃÐà¡ÕÂõÔÂÈÍѹÂÔè§ãË­è à»ç¹¤Ó¹ÒÁ·ÕèáÊ´§¤ÇÒÁÊӤѭÂÔ觡ÇèÒ·Õè¡ÅèÒÇÁÒáÅéÇ
 ãËéãªé¤Ó¾ÃкÃÁ ¾ÃкÃÁÃÒª¹Ó˹éÒ àªè¹ ¾ÃкÃÁǧÈÒ¹ØǧÈì ¾ÃкÃÁâ¡È ¾ÃкÃÁ-
ÍÑ°Ô ¾ÃкÃÁÃÒªâͧ¡Òà ÏÅÏ
                                                                     .
           1.6¤Ó¹ÒÁ·Õèà»ç¹ª×èÍ·Õè»ÃзѺ¢Í§¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔÂìáÅÐÁÕàÈǵ©ÑµÃ  ãËéãªé¤Ó¾ÃзÕè¹Ñè§
¹Ó˹éÒ àªè¹ ¾ÃзÕè¹Ñ觨ѡÃÕÁËÒ»ÃÒÊÒ· ¾ÃзÕè¹Ñè§ÇÔÁÒ¹àÁ¦ ¾ÃзÕè¹Ñè§Áѧ¤ÅÒÀÔàÉ¡ ÏÅÏ.
                                                                   .           1.7¤Ó¹ÒÁÀÒÉÒä·Âà¡ÕèÂǡѺà¤Ã×Í­ÒµÔãËéãªé¤Ó ¾ÃÐà¨éÒ¹Ó˹éÒ àªè¹ ¾ÃÐà¨éÒµÒ
¾ÃÐà¨éÒÅا ¾ÃÐà¨éÒÍÒ ¾ÃÐà¨éÒËÅÒ¹ ÏÅÏ.


 
 
 
 
 
                  .              ˹éÒááÊØ´.      ..
 ÊÃþ¹ÒÁÃÒªÒÈѾ·ì.
    ¡ÃÔÂÒÃÒªÒÈѾ·ì.
ÃÒªÒÈѾ·ìÊÓËÃѺ¾ÃÐʧ¦ì.
¤ÓÊØÀÒ¾.
ÊÒÃйèÒÃÙé.
 
         ¤ÅÔ页ÒÁªèͧ·ÕèÍÒ¨ÒÃÂìµéͧ¡ÒêÁ¤ÃѺ.