ประโยคความรวม


ประโยคความรวม
คือ ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคความเดียว 2 ประโยคขึ้นไปมารวมกัน โดยมีสันธานเชื่อม

ประโยคความรวมแบ่งออกเป็น
1. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน คือ ประโยคความรวมแต่ละประโยคมีเนื้อความคล้อยตามกันทุกประโยค เช่น

ประโยค

แยกเป็น

สันธาน

คุณพ่อและคุณแม่ไปทำงาน

คุณพ่อไปทำงาน
คุณแม่ไปทำงาน

และ

 

ประโยค

แยกเป็น

สันธาน

พอคุณครูพูดจบเขาก็ลุกขึ้น

คุณครูพูดจบ
เขาลุกขึ้น

พอ.....ก็.......


2. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน คือ ประโยคความรวมแต่ละประโยคที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน เช่น

ประโยค

แยกเป็น

สันธาน

กว่าจะรู้ความจริงเขาก็หนีไปแล้ว

.....รู้ความจริง
เขาหนีไปแล้ว

กว่า....ก็......

 

ระโยค

แยกเป็น

สันธาน

ฉันอยากซื้อของแต่ไม่มีเงิน

ฉันอยากซื้อของ
ฉันไม่มีเงิน

แต่


3. ประโยคความรวมที่มีเนื้อความให้เลือก คือ ประโยคความรวมที่มีประโยคความเดียวมีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

ประโยค

แยกเป็น

สันธาน

คุณอยากเป็นหมอหรืออยากเป็นทนายความ

คุณอยากเป็นหมอ
คุณอยากเป็นทนายความ

หรือ

 

ประโยค

แยกเป็น

สันธาน

ไม่เธอก็ฉันต้องไปทำงาน

เธอต้องไปทำงาน
ฉันต้องไปทำงาน

ไม่.......ก็.......


4. ประโยคความรวมที่มีเนื้อหาเป็นเหตุเป็นผลกัน คือ ประโยคความรวมที่ประโยคแรกเป็นเหตุ ประโยคหลังเป็นผล โดยมีสันธาน จึง เพราะ เพราะฉะนั้น เป็นตัวเชื่อม เช่น

ประโยค

แยกเป็น

สันธาน

เขาขยันจึงสอบได้

เขาขยัน
เขาสอบได้

จึง

 

ประโยค

แยกเป็น

สันธาน

หนังสือเล่มนี้แพง เพราะฉะนั้นเขาจึงหวงมันมาก

หนังสือเล่มนี้แพง
เขาหวงมันมาก

เพราะฉะนั้น.....จึง.....

 

ประโยค

แยกเป็น

สันธาน

ฉันเป็นหวัด เพราะโดนฝน

ฉันเป็นหวัด
ฉันโดนฝน

เพราะ

 

หน้าแรก ประโยค ประโยคความซ้อน