บทที่ ๓
TENSES (1) : Present Simple Tense

    ทำความเข้าใจก่อน

           Tense ในภาษาอังกฤษนั้น มีทั้งหมด 12 Tenses ด้วยกันนะครับ สามารถแบ่งเป็น 4 กล่มใหญ่ๆ คือ

    _______  Simple Tense                                _______  ธรรมดา

    _______  Continuous Tense                        _______  กำลังกระทำ

    _______  Perfect Tense                                _______  สมบูรณ์

    _______  Perfect Continuous Tense           _______  สมบูรณ์กำลังกระทำ

            ช่องว่างที่เว้นไว้นั้น ก็ให้ท่านเติม Present, Past, หรือ Future ลงไปครับ ( ปัจจุบัน, อดีต, หรืออนาคต )

    4x3 ทั้งหมดก็เป็น 12 Tenses พอดีครับ ไม่ขาดไม่เกิน  ส่วนเรื่องโครงสร้าง ผมจะทยอยพูดไปเรื่อยๆ นะครับ
 

   Present Simple Tense

Subject + Verb 1 + (Object)

         1.  ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ หรือเหตุการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น

                The sun rises in the east and sets in the west.

                พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตก

             The cat has four legs.

                 แมวมีสี่ขา

        2.  ใช้แสดงถึงการกระทำที่เป็นปรกตินิสัย ( Habitual Fact ) หรือการกระทำนั้นเกิดขึ้นเป็นประจำ ( Repeated

            Action ) ซึ่งมักจะมี Adverb of Frequency แสดงอยู่ด้วย เช่น always, sometimes, often, everyday,

            every week, usually, generally, frequently เป็นต้น

           I have my breakfast at seven o'clock everyday.

                ผมรับประทานอาหารเช้าเวลา 7 นาฬิกาทุกวัน

           Everybody wears thick clothes in winter.

                ทุกๆ คนสวมเสื้อหนาๆ ในฤดูหนาว

                We go to temple every Sunday morning.

                พวกเราไปวัดทุกๆ เช้าวันอาทิตย์

        3.  ใช้แสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรือสภาพที่เป็นปัจจุบัน เช่น

            She understands what you say.

                 เธอเข้าใจที่คุณพูด

            I have four notebooks in the suitcase.

                ฉันมีสมุด 4 เล่มอยู่ในกระเป๋า

        4.  ใช้แสดงถึงการกระทำในอนาคต ซึ่งตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะปฏิบัติ

            The next semester begins in two weeks.

                 อีก 2 อาทิตย์จึงจะเปิดเทอมหน้า

            He sets sail on Saturday for Samui.

                 เขาจะออกเรือไปสมุยในวันเสาร์

     หมายเหตุ

                    อย่าลืมนะครับว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์ บุรุษที่ 3 คือ He, She, It กริยาที่ใช้ต้องเติม s เสมอ

        ห้ามลืมกฎข้อนี้เด็ดขาดนะครับ!!!  พวกเรามักจะลืมบ่อยๆ เสมอ ก็อย่างว่านะครับ ภาษาไทยของเราไม่มี

        การผันกริยาใดทั้งสิ้น เลยไม่ค่อยจะคุ้นเคย หลงๆ ลืมๆ ไปบ้าง แต่อย่าลืมบ่อยนะครับ ^o^
 
 

                                                                          

                                                                                                                                                              GO                4     5