บทที่ ๑๐

Tenses (7) : Present Perfect Continuous Tense

Subject + have/has been + V-ing + Object

    วิธีใช้

                    แสดงถึงการกระทำ หรือสภาพซึ่งเริ่มขึ้นในอดีตและได้กระทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ( ขณะที่พูด ) และจะคงดำเนินต่อไปอีกในอนาคต
            ( นี่คือจุดที่แตกต่างจาก Present Perfect Tense ครับ )  มักจะมีคำว่า since ( from that time ), ever, until now,
         for......weeks,for a long time, since then, since ...... o'clock  ยกตัวอย่างเช่น

          I have been living here for ten years.
          ผมได้อยู่อาศัยที่นี่มาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว
            ( ประโยคนี้หมายความว่า ผมได้อยู่อาศัยที่นี่มาตั้งแต่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว จนกระทั่งมาถึงเวลาที่พูดประโยคนี้ก็ได้อยู่เป็นเวลา 10 ปี
              และปีที่ 11 หรือ 12 หรือต่อไปเรื่อยๆ ก็จะยังคงอยู่ต่อไปอีก แต่ถ้าผู้พูดกล่าวว่า " I have lived here for ten years. "
              ก็หมายความว่าผมได้อยู่อาศัยมาแล้วเป็นเวลา 10 ปี แต่ว่าปีที่ 11 หรือต่อๆ ไปจะอยู่ต่อหรือไม่นั้น ไม่อาจทราบได้ครับ )

                 อย่างไรก็ตาม Tense นี้ไม่ค่อยใช้กันบ่อยนัก ส่วนมากนิยมใช้ Present Perfect Tense กันมากกว่าครับผม
            โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กริยาที่มีความหมายเป็นการกระทำที่ไม่นาน ไม่ควรนำมาแต่งด้วย Present Perfect Continuous Tense
            โดยเด็ดขาด กริยาที่สามารถนำมาแต่งเป็น Present Perfect Continuous Tense นั้น จะต้องคำนึงว่าเป็นกริยาที่สามารถ
            กระทำนานๆ ได้นะคร้าบ เช่น play, teach, study, learn, live, work, stand, sit, sleep, read, wait, rest เป็นต้น
 
                                                                                                                                               11     12           13           14         15          16